ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ:
حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

(ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س126)