عده ازدواج موقت چقدر است؟

√ پاسخ :
عده ازدواج موقّت - بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه عادت ماهیانه مى‏بیند، به مقدار دو حیض کامل است.
و اگر عادت نمى‏بیند، 45 روز است.
استفتاء کتبی از دفتر مراجع عظام خامنه ای، مکارم شیرازی