ازدواج موقت دختری که پدر و جد پدری نداد، چه حکمی دارد؟

آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی: اگر به حد رشد رشیده است و مصلحت خود را تشخیص می دهد نیاز به اذن از کسی ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که به تصدیق بزرگترهای فامیل مانند عموها و دائی ها خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد می توانند با هم ازدواج کنند.