سوال : دختری که بزرگ شده برای محرمیت با پدر خوانده اش ظاهرا تنها راهش اینه که با پدر بزرگ پدر خوانده عقد موقت بشه در اینجا 1- ایا حتما باید دخول صورت بگیرید یا فقط خواندن عفد کافی است 2- بر فرض محرمیت ایا برای همیشه براو وبرادران وبرادر زاده ها وخواهر زاده هایش محرم گردد .

3- بر فرض که پدر و جد پدری نداشته باشه اذن کسی لازمه مثلا حاکم شرع

4- ایا به صورت فضولی میشه عقد را خواند یعنی بدون اینکه دختر بفهمه کلا اقا عقد فضولی را صحیح می داند ؟

آیت الله خامنه ای : ج1و2) در فرض سؤال براى محرمیت دخول لازم نیست و به صرف عقد افراد مرقوم از محارم ابدى او محسوب مى‌شوند.

ج3) اگر دختر بالغه است در صورتی که پدر و جدّ پدرى او در قید حیات نباشند، در ازدواج او اجازه از کسى شرط نیست.

ج4) اگر اجازه ندهد، عقد باطل است.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر پدر پدر خوانده در حیات باشد مى تواند عقد موقّت آن دختر را با اجازه حاکم شرع، براى پدر خویش بخواند تا حکم زن پدر را پیدا کند و بر تمام پسران و نوه ها و نتیجه های پدرش محرم شود. و اگر خواهر، یا مادر، یا زن برادر، یا برادرزاده ها، یا خواهرزاده هاى پدر خوانده شیر داشته باشند، و آن بچّه شیرخوار باشد و از شیر آنها (با شرایط لازم) بخورد، حکم خواهرزاده، یا خواهر یا برادرزاده یا خواهر زاده رضاعى اش را پیدا مى کند و محرم مى شود.

1ـ خواندن عقد (با شرایطش) به تنهایی کافی است.

2ـ در فرض سوال به آنها نیز الی الابد محرم می شود.

3ـ از پاسخ سوال 1 معلوم شد.

آیت الله وحید خراسانی :  

1- در فرض سوال عقد کافی است دخول در این مورد لازم نیست.

2- بله

3- اگر رشیده باشد و پدر و جد پدری ندارد اجازه کسی لازم نیست.

4- اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد کنند ، و بعد زن و مرد آن عقدرا اجازه نمایند ، عقد صحیح است.

آیت الله سیستانی : 1- دخول لازم نیست وصرف عقد کافى است 2- براى همه فرزندان آن شخص ونوه هایش محرم مى شود 3- اگر بالغ باشد لازم نیست    4- عقد فضولى هم با اجازه دختر صحیح مى شود

 اگر کودک، دختر شیرخوار باشد، از راههای زیر بین او و مرد(پدر خوانده) محرمیت ایجاد می شود:

1. شیر همسر انسان را بخورد، که در این صورت دختر رضاعی مرد می شود.

2. شیر مادر مرد را بخورد، که در این صورت خواهر رضاعی مرد می شود.

3. شیر خواهر مرد را بخورد که دختر خواهر رضاعی مرد می شود و یا شیر دختر خواهر مرد را بخورد.

4. شیر زن برادر مرد را بخورد، که دختر برادر رضاعی او می شود و یا شیر دختر برادر او را بخورد.

و اگر کودک پسر و شیر خوار باشد، از راههای زیر می توان بین او و زن(مادر خوانده) ایجاد محرمیت کرد:

1. شیر همان زن را بخورد، که فرزند رضای او می شود.

2. شیر مادر زن را بخورد، که برادر رضاعی زن می شود.

3. شیر خواهر زن را بخورد، که پسر خواهر رضاعی زن می شود یا شیر دختر خواهر زن را بخورد.

4. شیر زن برادر زن را بخورد که پسر برادر رضاعی زن می شود یا شیر دختر برادر زن را بخورد.

البته راه های دیگری هم وجود دارد، که فعلا محل ذکر آن نیست.