شیوه خواندن صیغه ازدواج موقت

 1- اگه دختر باشد اذن پدر لازم است. 2- تعیین مدت ازدواج. 3- تعیین مهریه زوجه.

4- خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح و به قصد انشاء (اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند)، به این ترتیب که؛

 زن بگوید: « زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم)   مرد نیز بگوید: « قَبِلْتُ» (قبول کردم)