*سؤال1: نزدیکی در دبر در حال طهر یا حیض با رضایت و عدم رضایت زن چه حکمی دارد؟

*سؤال2: در صورت حرمت اگر موجب کفاره شود کفاره ی آن چه مقدار است؟

امام خمینی (ره):ج1و2ـ وطی در دبر کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب آن است که ترک کند مخصوصاً اگر زن راضی نباشد( بنابراین کفاره ندارد) (تحریر الوسیله اسماعیلیان ،1408،ج2،ص241،م11)

آیت ...اراکی(ره):  در دبر زن حائض ، وطی کردن محل اشکال است . بنابر احتیاط واجب ، کفاره هم دارد.(توضیح المسائل تبلیغات حوزه علمیه قم /1372،ص79،م447و450،المسائل الواضحه اعلام الاسلامی ،1372،ج1،ص77،م447،امر3)

 آیت ...بهجت(ره):  س: نزدیکی در دبر درحال طهر یا حیض چه حکمی دارد؟

ج ـ در حال طهر کراهت شدیده دارد و در حال حیض خلاف احتیاط است  . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... تبریزی : س: نزدیکی در دبر درحال طهر یا حیض چه حکمی دارد؟

ج ـ بنابر احتیاط واجب جائز نیست.کفاره واجب نیست. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات توضیح المسائل باقر العلوم (ع) /1383،ص70،م458))

آیت ...خامنه ای : س: نزدیکی در دبر درحال طهر یا حیض چه حکمی دارد؟

این عمل کراهت شدیده دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصاً اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

 آیت ...خوئی:  بنابر احتیاط لازم وطی زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد حرام است و اگر زن حائض باشد لازم است مرد استغفار کند و احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد(توضیح المسائل موسسه احیاء آثار الامام الخویی/1422ه.ق،ص76و75،م ص456و458)

 آیت ...سیستانی:  بنابر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد و چه نباشد ، جایز نیست .(توضیح المسائل نشر دفتر معظم له /1425ه.ق،ص88،م448)

بدون رضایت زن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و در صورت رضایت کراهت شدیده دارد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...شبیری زنجانی: ج1و.2ـ وطی زن در دبر شدیداً مکروه است و خلاف احتیاط استحبابی است و در حال حیض احتیاط استحباب اکید در ترک آن است و لازم است مرد استغفار کند بنابر احتیاط مستحب کفاره بدهد.(توضیح المسائل دفتر معظم له /1384،ج1،ص108،م456،ص109،م458)

 آیت ... صافی گلپایگانی:  با توجه به کتاب هدایه العباد معظم له ،ج1،ص43،م246و توضیح المسائل ،م456لطفاً بفرمایی:حکم نزدیکی در دبر زن در حال طهر و حیض در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟الف_ با رضایت زن  د ب) با عدم رضایت زن

ج ـ نزدیکی در دبر در حالت طهر و حیض تفاوت ندارد یعنی در هر دو صورت کراهت شدیده دارد چه زن راضی باشد یا نه. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... فاضل لنکرانی : ج1ـ اگر زن راضی باشد کراهت شدیده دارد و در صورت عدم رضایت وی حرام است. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

ج2ـ وطی در دبر زن حائض کفاره ندارد.( توضیح المسائل ،ص72،م450)

آیت ... گلپایگانی :  احوط و اولی ( بنابر احتیاط مستحب ) در هر دو حال ( حیض و غیر حیض) ، ترک است و در حال حیض احتیاط ترک شدیدتر ( مجمع المسائل دارالقرآن الکریم /1380،ج4،ص283،س783)

آیت ...مکارم شیرازی: ج1ـ این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت او کراهت شدیده دارد و در حال حیض کراهت بیشتر است( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

ج2ـ کفاره واجب نیست و اگر موجب آسیبی شود دیه تعلق می گیرد(توضیح المسائل مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)،/1383،ص84،م439، استفتائات جدیدمدرسة الامام علی ابن ابیطالب (ع) /1348،ج2،ص558،س1618 )

 آیت ...نوری همدانی : سؤال نزدیکی در دبر در حال طهر و حیض در صورت عدم رضایت زن چه حکمی دارد؟

ج ـ نزدیکی در دبر زن در هیچ صورتی جایز نیست. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...وحید خراسانی: ج1و2ـ بنابر احتیاط واجب از وطی در دبر زن حائض اجتناب شود و اگر زن راضی باشد بنابر اظهر کراهت شدیده دارد .و کفاره واجب نیست.( توضیح المسائل مدرسة باقر العلوم (ع) .1379،ص271،م456ف(سوم) وص272،م459، منهاج الصالحین مدرسة الامام باقر العلوم ،ج2،ص66،م228،پاورقی170)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/