نحوه محاسبه سن  تکلیف دختران:

 پایان 9سال قمرمساوی است با 8 سال و8 ماه و28 روز شمسی می باشدکه این تاریخ را با تاریخ شناسنامه ای فرد جمع می کنیم ،

با توجه به وجود 2 سال کبیسه در طی9 سال 2 روزبه تعداد روزهای تاریخ اضافه می نمایید.8/8/28

 

مثال:

دخترخانمی که درتاریخ 1369/12/2بدنیا آمده است

سن تکلیف او بدین طریق محاسبه می شود.

 

+1369/12/02

 8/08/28

1377/20/30

با توجه به اینکه هر12ماه یکسال می باشد .

سن تکلیف این دخترخانم                                                           1378/8/30

یعنی ایشان از روز 30 در ماه هشتم سال هفتاد و هشت باید تکالیف شرعی خود را شروع نمایند.