سوال :1ـ افراد عقب مانده ذهنی علی رغم سن های بالا از نظر درک و عقل ،گاه در حد، کودکان 12 ساله و یا پایینتر  می باشند .آیا تکلیف شرعی از گردن آنها ساقط می شود یا خیر ؟

2ـ کودکان ناشنوا به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (بواسطه کمبود گنجینه لغات ) آیا دیر تر از افراد سالم به سن تکلیف می رسند یا خیر؟

امام خمینی : 1ـ اگر عاقل نباشد تکلیف ندارند .

2ـ سن تکلیف آنان مثل سایرین است .(اگر بالغ هستند نماز بر آنها واجب است .)(استفتائات انتشارات اسلامی ، 1380، پنجم، ج1، ص127، س5،ص128، س6)

آیت... بهجت (ره): 1ـ اگر مجنون نیستند تکلیف دارند و در موارد عجز معذورند با توجه به تفصیلهائی که در ابواب مختلف فقهی آمده .

2ـ سن تکلیف آنان هم مثل سایرین است .بلی در موارد عجز معذورهستند به بیانی که گذشت  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی 1ـ به مقداری که عبادات و تکالیف شرعی تشخیص میدهد بنابر احتیاط باید عمل کند و در صورت عدم رشد محجور است و در اموال خود و معاملات حکم سفیه را دارد .والله العالم

 2ـ جواب همان جواب 4(جواب 1) است .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت.. خامنه ای : 1ـ اگر دیوانه نباشد پس از  سن بلوغ حکم سایر مکلفین را دارند

2ـ حکم مسأله از جواب سؤال قبل روشن شد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت..سیستانی: ج1ـ  اگر دیوانه نباشد و درک داشته باشند مکلفند .

ج2ـ اگر درک کنند مکلفند .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...شبیری زنجانی: ج1ـ اگر عرفاً به او دیوانه گفته نشود با تمکن تکلیف شرعی ساقط نیست ولی اگر مشقت شدید برای انجام عمل و یا وادار کردن ولی باشد بر هیچکدام تکلیفی نیست  .

ج2ـ خیر. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ..صافی گلپایگانی:ج1ـ اگر عدم تشخیص در حدّ جنون است تکلیف ندارد .واله العالم

ج2ـ مجرد ناشنوا بودن موجب تأخیر بلوغ نمی شود .والله العالم . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...فاضل لنکرانی:ج1ـ اگر عقل آنها می رسد و متوجه حلال و حرام و واجب می شوند حکم آنها مثل بقیه افراد است مگر اینکه به حدّ جنون برسند .

ج2ـ خیر مگر اینکه حالت جنون یا نظیر آن ،داشته باشند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره):ج1ـ اگر عقب ماندگی در حد جنون نباشد تکلیف از آنها ساقط نیست .واله العالم

ج2ـ ناشنوا بودن دخالتی در بلوغ سنی ندارد .واله العالم . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...مکارم شیرازی:ج1ـ در صورتی که به اندازه ی کافی شعور و تمییز داشته باشد که بتواند عبادات را انجام دهد مکلف به تکالیف شرعیه است .

ج2ـ مانند جواب سابق است  . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی :سؤال : افراد عقب مانده ذهنی علی رغم سنهای بالا از نظر درک و عقل گاه در حد کودکان 12 ساله و یا پایینتر  می باشند .آیا تکلیف شرعی از ذمه  آنها ساقط می شود ؟

چنانچه اهل تمییز باشد ، مکلف است و باید تکالیف شرعی خود را انجام دهد ولی در امور مالی لازم است با اذن ولی شرعی اقدام نماید .والسلام

ج2ـ خیر مانند دیگران به سن تکلیف می رسند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/