*تحقیق تقلید ،‌در مسائلی که عمل نشده است هم میتوان تبعیض در تقلید نمود؟

امام خمینی (ره): مقصود ابتدای تقلید است. ( استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1380 ، پنجم ، ج1 ، ص10 و11 ، س 14)

آیت ا... خامنه ای : منظور تبعیض در ابتدای تقلید است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... سیستانی :تبعیض در تقلید موردی فرض میشود که دو تا مجتهد هر یک در یک باب یا بیشتر از دیگری اعلم است و دیگری در ابواب دیگر و لازم است از اعلم تقلید کند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : در ابتدا جایز است. و بعد از تحقیق تقلید، احتیاط واجب ،عدم عدول به مجتهد دیگر است مگر اینکه مجتهد دوم اعلم باشد. وتقلید به نظر حقیر، یاد گرفتن مسائل است به قصد عمل بر طبق آن .بنابراین اگر به مسئله ای عمل کرده باشد و یا یاد گرفته باشد به قصد عمل در آن مسئله به احتیاط واجب نمیتواند از دیگری تقلید کند. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی ، در صورت احراز تساوی می توانند از ابتداء یا در بین، تبعیض در تقلید داشته باشند و فرقی نمیکند که عمل کرده باشند یا نه.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : تبعیض در تقلید پس از تحقق تقلید در مسائلی که عمل نکرده نیز جایز است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در صورت تساوی مراجع تقلید ، تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده باشد جایز است.( هزار و یک مسئله فقهی، موسسه مهدی موعود ، 1383 ، دوم ، ج2، ص7 ، س11 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/