*سوال: از آنجا که دختران تازه مکلف قدرت تشخیص مرجع را ندارند آیا بر والدین و اساتید واجب است برای آنها مرجع تقلید انتخاب نمایند؟

آیت ا... بهجت : باید وظیفه شرعی شان را به آنها بگوید و آنها هم میتوانند به کسی که اطمینان به تحقیق او دارند اعتماد کنند یعنی والدین به نحوی توضیح دهند که موجب اطمینان آنها شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی: چنانچه والدین و اساتید میگویند به طریق معتبر مرجع تقلید را تعیین کرده اند و ثقه باشند اولاد و شاگردان میتوانند به گفته آنها اعتماد کنند. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای :وظیفه ی انتخاب مرجع تقلید متوجّه خود مکلّف است و دیگران میتوانند او را برای رسیدن به تشخیص صحیح کمک کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... سیستانی : واجب است به آنها تعلیم دهند که چگونه باید مرجع را انتخاب کرد و در چه موردی میتوان  بر تحقیق دیگران اعتماد نمود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... شبیری زنجانی : بر والدین تحقیق و راهنمایی کودک لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... صافی گلپایگانی : اگر والدین و اساتید اهل خبره ی واجد شرایط باشند مانعی ندارد والاّ مکلّف باید به اهل خبره رجوع نماید و این وظیفه او ست. بلی اهل خبره نیز از باب ارشاد جاهل باید جواب بدهد. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خیر بلکه فقط در اصل مسأله که باید تقلید کنند لازم است آنها را ارشاد کرد. اما در تعیین مصداق تکلیفی نیست. بلکه تعیین برای آنها اعتباری ندارد مگر اینکه بچه ها خود اطمینان کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : بر آنها لازم است که دختران تازه به تکلیف رسیده را راهنمایی کنند تا خود مرجع تقلیدی انتخاب نمایند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال ارشاد آنان لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : بر همان مقلّد (‌مرجع تقلید ) پدرش باقی بماند تا وقتی به حدّ رشد رسید بعد از آن خودش تحقیق کند.(استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/