*سؤال: فرد ممیّزی قبل از تکلیف در برخی از مسایل از مرجعی تقلید میکرد که پس از رحلت همان مرجع به تکلیف رسید. آیا این شخص میتواند بر تقلید آن مرجع باقی بماند؟

آیت ا... بهجت : به مسائل 12 و 13 و 16 رساله مراجعه شود.

باید برای مسئله بقاء با اصل تقلید ، به مرجع اعلم زنده برگردد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی: اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده جایز است بعد از وفات آن مرجع بر او باقی بماند.(منهاج الصالحین ، مدین ، 1426 ، اول ، سرور ، ص6 ،م5)

آیت ا... خامنه ای :اگر تقلید شخص غیر بالغ از مجتهد جامع الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد، تقلید وی در زمان حیات مجتهد برای باقی ماندن بعد از بلوغ بر تقلید همان مجتهد بعد از فوتش کافی است.(اجوبة الاستفتائات، امیر کبیر ، 1382 ، ص9 ، س42 )

آیت ا... خویی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده جایز است بعد از فوت آن مرجع بر او باقی بماند و برای او جایز نیست عدول به غیر کند ؛ مگر اینکه دومی اعلم باشد.(منهاج الصالحین ، مدینة‌ العلم ، 1410 ، مهر ، ج1، ص5، م 5)

آیت ا... سیستانی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده، چنانچه در حیات مرجع ملتزم به عمل به فتوای او شده است، میتواند بعد از فوت بر او باقی بماند و یادگیری و عمل به فتوی در زمان حیات او معتبر نیست (همانند مکلفین) مگر در وجوب احتیاط بین دو قول، در صورتی که مجتهد حیّ و میت با هم مساوی باشند. ( منهاج الصالحین ، مدین ، 1426، دهم ، امیران ،‌ ج1 ، ص9 و10 ، با استفاده از م 5 و7 )

آیت ا... شبیری زنجانی :اگر انسان مجتهدی را در زمانی که میتوانست از او تقلید کند، یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را میفهمید(‌هرچند بالغ نشده) درک کند، میتواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند ؛ خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد. (توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384 ، ج1 ، ص8، م10)

آیت ا... صافی گلپایگانی : در صورت علم به اینکه تقلید او در حال تمیز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده، جواز بقاء بر آن تقلید بعید نیست.( جامع الاحکام،دفتر نشر آثار آیت الله صافی گلپلیگانی ، حضرت معصومه ، 1382 ، ج1 ، ص16، س 28)

آیت ا... فاضل لنکرانی :اگر در زمان تمییز متوجه تقلید بوده و از فردی تقلید کرده است بعد از فوت او میتواند باقی بر او بماند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در مسائلی که در زمان حیات مرجع متوفی مطابق فتوای او عمل کرده باقی میماند و در بقیه مطابق فتوای مرجع حیّ تقلید میکند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید کرده،بعد از فوت آن مرجع بقاء جایز است و همچنین است در صورتی که مرجع را در زمان حیاتش درک کرده باشد؛ هر چند تقلید نکرده است و همچنین  بقاء جایز است در صورتی که فتوی را یاد گرفته باشد. (منهاج الصالحین ، مدرسة امام باقرالعلوم ، سوم ، نگارش، ج1، ص6، م5 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/