*سوال 1 : زنان سیّده و غیر سی،ده در چه سنی یائسه میشوند؟

*سوال 2 : در صورتی که سن یائسگی در زنان غیر سیّده 50 سالگی باشد، آیا میتوانند در این مسئله به نظر مراجع دیگر عدول کنند؟

امام خمینی (ره) : ج1 – زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال قمری یائسه میشوند یعنی خون حیض نمیبینند و زنهایی که سیّده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند.( توضیح المسائل ، ص56 ، م435 و تحریر الوسیله ، ج1 ، ص39 ، 40 ، فصل فی الحیض و استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامی ، ج1 ،‌ص72، س168 و 169 )

آیت الله اراکی ج1 – زنهای سیّده بعد از اتمام شدن شصت سال قمری یائسه میشوند یعنی خون حیض نمی بینند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند. ( توضیح المسائل ، ص 76 م 432)

س الف- در وسیلة‌النجاة (ص71 ، م238) صریحاً دارد که غیر سیّده 50 سالگی یائسه میشوند و ا ط لاق عبارت شامل زنانی هم میشود که بعد از 50 سالگی مرتب مثل عادت ماهانه خون میبینند و در نتیجه اگر بخواهند بین اعمال حیض و استحاضه احتیاط کنند ، احتیاط مستحب خواهد بود در حالی که از حضرت عالی احتیاط واجب نقل شده است؛ آیا احتیاط در این فرض وجوبی دارد تا رجوع به اعلم بعدی کنند و اعمال حیض را فقط انجام دهند؟

آیت ا... بهجت : ج الف- میتواند حیض قرار دهد و احتیاط نکند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : ج1- احتیاط واجب این است که بعد از 50 سال قمری اگر خونی که واجد شرائط حیض باشد ببیند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند ولی بعد از 60 سالگی اگر خونی ببینند قطعا حیض نیست.

ج2 – حکم آن از جواب سابق روشن شد و در این احتیاط واجب رجوع به مجتهد آخر با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی ندارد. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

س ب- اینجانب در سن 51 سالگی هستم ،بعد از امام خمینی (ره) جنابعالی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرده ام، بعد از 50 سالگی به وظیفه مستحاضه عمل می کنم ولی برای من از نظر جسمی مشکل ایجاد میکند آیا میتوانم فقط در همین مسئله به مرجع دیگری مراجعه کنم که ایشان در مسائل یائسگی بعد از 50 سال را حیض حساب کند؟

آیت ا... خامنه ای : ج ب- ما در تعیین حد دقیق سن یائسگی بانوان تأمل داریم و احتیاط در این باره را لازم میبینیم ، بانوان میتوانند در این مسئله به مجتهد جامع الشرایطی که فتوای مشخصی در این باره دارد مراجعه نمایند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : ج1-زنهایی که سیّده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند بنا بر مشهور ، و بنا بر احتیاط واجب زنهای سیّده و غیر سیّده بعد از تمام شدن پنجاه سال تا شصت سال چنانچه با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببینند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند.

ج2- بله؛ جایز است رجوع کند به مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم.(مسائل المنتخبیه ،ناشر مدینة العلم ، 1412ه.ق ، ص21 و 22 ، م47 و ص10 ، م22 )

آیت ا.. سیستانی : ج1 – زنان مطلقاً چه سیّده و چه غیر سیّده تا شصت سالگی ممکن است حیض شوند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

و احتیاط مستحب این است که زنهایی که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طوری ببینند که اگر پیش از 50 سال میدیدند قطعاً حکم حیض را داشت ، میان کارهای مستحاضه و تروک حائض جمع نمایند.(توضیح المسائل ، ناشر قم دفترمعظم له ، 1422 ه.ق ، ص86،‌ م433)

ج2 – در «ج1» روشن شد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت  ا.. شبیری زنجانی : ج1- زنان قریشه خواه سیّده= هاشمی باشند یا غیر سیّده یائسگی آنها بعد از شصت سال است و یائسگی غیر قرشیه بعد از 50 سالگی است.

ج2 – چنانچه گفته شد میزان، تفصیل بین قرشی یا غیر قرشی است. حکم عدول از مرجعی به مرجع دیگر در رساله عملی بیان شده به آن مراجعه شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : ج1 – قرشیه 60 ساله و غیر قرشیه در 50 سالگی قمری یائسه میشوند.

ج2 – بنا بر احتیاط جایز نیست مگر به اعلم. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی :ج1- زنان سیّده با تمام شدن 60 سال قمری و رنان غیر سیّده با تمام شدن 50 سال قمری یائسه میشوند. ( توضیح المسائل ، 1384 ، ص69 ، م432 )

ج2- رجوع از اعلم به غیر اعلم جایز نیست و در صورت تساوی مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : ج1- زنان سیّده بعد از تمام شدن شصت سال، یائسه میشوند- یعنی : خون حیض نمیبینند- و زنانی که سیّده نیستند؛ بعد از تمام شدن 50 سال، یائسه میشوند.( توضیح المسائل،1372،ناشر دار القرآن ، ص73 ، م441 )

آیت ا... مکارم شیرازی : ج1 – در سن پنجاه سالگی یعنی غالباً در این سن خون عادت نمیبینند و اگر خون مشکوکی ببینند حیض نیست ولی اگر بعد از این سن خونی به تمام صفات حیض ببینند حیض است.

ج2 – با توجه به این که ما در این مسئله فتوا داریم نوبت به رجوع به فتاوای دیگران نمیرسد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : ج1- زنهای غیر سیّده بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند ولی زنهای سیده در صورتی که پس از گذشتن از سن پنجاه سالگی تا شصت سالگی در ایام عادت خود یا با نشانه های حیض خون ببینند بنابر احتیاط واجب میان اعمالی که زن مستحاضه انجام میدهد و چیزهایی که حائض باید ترک کند جمع نمایند.

ج2- در صورتی که فقیهی فتوا دهد که زنهای سیّده بعد از تمام شدن 50 سالگی یائسه میشوند میتوانند احتیاط مذکور را با شرائطی که در مسئله 7 توضیح المسائل ذکر شده به او مراجعه کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : ج1- زن بعد از تمام شدن شصت سال یائسه میشود، چنانچه خونی ببیند حیض نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از تمام شدن 50 سال تا تمام شدن 60 سال جمع کند بین احکام یائسه و غیر یائسه – چه قرشیه باشد و چه غیر قرشیه- بنابر این اگر در این فاصله با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

ج2- بله میتواند به فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم و فالاعلم نماید.(توضیح المسائل ، ص269 ، م441 ، ص194 و 193 ، با استفاده از م7 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/