آیا خون داخل تخم­مرغ نجس است؟ آیا خوردن آن اشکال دارد یا نه؟

·   حضرت امام خمینی(ره)؛ نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند و اگر خون را با زرده به هم بزند که از بین برود؛ خوردن آن زرده هم مانعی ندارد.

·   حضرت آیةالله خویی(ره) ؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·   حضرت آیةالله تبریزی(ره) ؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون مثلاً در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·   حضرت آیةالله اراکی(ره)؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·     حضرت آیةالله سیستانی؛ احتیاط مستحب آن است که از زرده­ی تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن باشد، اجتناب شود.

·   حضرت آیةالله بهجت؛ از خونی که در تخم­مرغ می­باشد بنا براحتیاط باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد، سفیده پاک است و اگر در سفیده باشد، زرده پاک است.

·     حضرت آیةالله خامنه­ای؛ محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است.

·   حضرت آیةالله شبیری زنجانی؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·   حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ بنابر احتیاط واجب از تخم­مرغی که ذره­ای خون در آن است، باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·     حضرت آیةالله فاضل لنکرانی(ره)؛ نجس نیست و احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

·   حضرت آیةالله گلپایگانی(ره)؛ احتیاط واجب در اجتناب است، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوسته نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

·     حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ خونی که در تخم­مرغ است، نجس است بنابر احتیاط واجب. و خوردن آن نیز حرام است.

·   حضرت آیةالله نوری همدانی؛ بنابر احتیاط واجب نجس است، ولی اگر در میان پرده­ی رقیقی است و آن پرده­ی رقیق پاره نشده است، اجزای تخم­مرغ را نجس نمی­کند.

·     حضرت آیةالله وحید خراسانی؛ خوردن آن حرام و بنابر احتیاط [واجب] محکوم به نجاست است.