مرد می تونه ضمن عقد ازدواج حق ارث بردن زنش رو ساقط بکنه یا نه؟

آیت الله خامنه ای  و آیت الله مکارم : چنین حقى ندارد.