سؤال: ما در محلى کار مى کنیم که وضعیت شغلى ما طورى است که 14 روز کار و 14 روز هم منزل مى رویم که بیشتر از 6 ‏فرسخ است در این مدت 14 روز کار شاید یک یا دو بار هم مأموریت شغلى پیش بیاید که بیشتر از 6 فرسخ باشد و این از ‏مسئولت شغلى ما نیز مى باشد. ‏ در محل کار وظیفه نماز و روزه ما چیست؟ ‏ در مأموریت وظیفه نماز و روزه ما چیست؟ ‏

در بین محل کار و منزل وظیفه نماز و روزه ما چیست؟ ‏

اگر مأموریت در هر هفته باشد ولى در 14 روز منزل مسافرتى در بین باشد یا نباشد وظیفه نماز و روزه ما چیست؟

اگر 7 روز در محل کار و 14 روز در منزل باشد وظیفه نماز و روزه ما چیست؟ ‏

و اگر ما بواسطه کار باید هر روز این 14 روز شغلى را در تردد باشیم وظیفه نماز و روزه ما چیست؟

آیت الله خامنه ای : اگر در خلال هر ده روز حداقل یک بار براى شغل، سفر انجام شود و این تردّد شغلى حداقل دو سه ماه ادامه داشته باشد، نماز در سفرهاى شغلى ـ غیر از سفر اول و دوم ـ در مبدأ، مقصد و بین راه تمام و روزه صحیح است و اگر ده روز یا بیشتر در یک محلّ اقامت شود، در سفر اول شغلى نماز شکسته و بعد از آن تمام است؛ و در سفرهاى شخصى حکم مسافر را دارید.

آیت الله وحید خراسانی: در مورد 7 روز در محل کار و 14 روز در منزل ، در محل کا بنابراحتیاط واجب باید نمازهای ظهر و عصر و عشا را هم دو رکعتی بخوانید و هم چهاررکعتی و روزه را بگیرید و قضاء آن را بعدا به جا آورید ولی در بقیه موارد سوال نماز تمام است و روزه صحیح می باشد.

آیت الله سیستانی : اگر یک هفته یا دو هفته در محل کار هستید و این وضع به مدت یکسال و نیم ادامه دارد آنجا در حکم وطن است و نمازتان در آنجا تمام و روزه صحیح است ولى در مأموریتها نماز شکسته است و اگر قبل از ظهر باشد روزه را مىتوانید بخورید و همچنین در سفر بین محل کار و وطن مگر اینکه مأموریتها به علاوه سایر مسافرتها به طور مستمر در ماه ده روز بشود که در اینصورت کثیر السفر شمرده مىشوید و نمازتان در همه مسافرتها حتى اگر به کشور دیگر باشد تمام است و همین حکم در صورتى است که 14 روز شغلى را در تردد باشید.