√ ســوال : 
کندن و جویدن پوست لب و جاهاى دیگر بدن، چه حکمى دارد؟


√ پاسخ:
پوست هاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن - که به آسانى کنده مى‏شود و در حال افتادن است - پاک است.
هر قسمتی از بدن (پوست لب، گوشه ناخن و...) که با سوزش جدا شود، روح دار هست و بعد از جدا شدن به نجس می باشد و تر یا خشک بودنش هم تفاوتی در این حکم نجاست نمی کند.