شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
براي تبديل عقد موقت به دائم ابتدا بايد مدت تمام شده باشد يا اگر از مدت عقد موقت مانده زوج آن را بذل نمايد و بعد از بذل مي توانند عقد دائم نمايند
mp3 player شوکر
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top