شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
براي تبديل عقد موقت به دائم ابتدا بايد مدت تمام شده باشد يا اگر از مدت عقد موقت مانده زوج آن را بذل نمايد و بعد از بذل مي توانند عقد دائم نمايند
ساعت دماسنج
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top