شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
نگاه حرام در شرع عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم(به جز صورت و دست ها تا مچ)؛ خواه با قصد باشد يا بدون آن. و نيز نگاه به صورت و دست ها اگر با قصد شهوت يا ترس فتادن به حرام باشد. همچنين نگاه زن به مرد نامحرم(به جز صورت، گردن و دست ها و مقداري از پا)؛ خواه با قصد باشد يا بدون آن و نيز به مواضع ياد شده(صورت، گردن و دست ها و مقداري از پا)، اگر با قصد شهوت يا ترس افتادن به حرام باشد.
و همچنين نگاه هايي که در تصوير بالا گذاشته شده... منبع نظر قبلي: رساله دانشجويي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، معاونت آموزش و تبليغ- نهاد مشاوره و پاسخ
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top