شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
خداقوت، «اگر دست به فرش يا لباس نجس بزند اما نداند کدام قسمت آن است نجس نمي شود» را لطف بفرمائيد توضيح بدهيد.
تسبیح دیجیتال
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top