شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
نگاه به صورت و گردن و ... هم که گفته شده، در صورت قصد لذت يا ريبه حرام است.
ساعت دماسنج
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top