سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

راه رفتن در وضو چه حکمی دارد ؟ هنگام مسح یا بین شستن اعضا وضو  ؟

آیت الله خامنه ای:صِرف آن مادامیکه به ترتیب و موالات در وضو لطمه وارد نکند، مانعى‌ ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:اشکالی ندارد ولی هنگام مسح باید ثابت باشید .

آیت الله سیستانی : اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی: راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد ، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود ، و بعد سر و پا را مسح کند ، وضوى او صحیح است.

اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که وقتى مى خواهد جایى را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضاى قبل خشک شده باشد وضو باطل است ، و اگر فقط رطوبت جایى که قبل از محلّى است که مى خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد ، مثلا موقعى که مى خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضویش صحیح است.

آیت الله فاضل لنکرانی:راه رفتن بین وضو به مقداری که قبل از تمام شدن وضو اعضاء قبلی وضو خشک نشود اشکال ندارد.      

تیمم بر دیوار گچی یا سیمان چه سیمان سفید یا سیاه و موزاییک چه حکمی دارد

آیت الله خامنه ای : تیمّم بر هر آن‌چه از زمین محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک، صحیح است و تیمم بر موزائیک اشکال ندارد، اگر چه احوط آن است که ترک شود.

آیت الله مکارم : اشکال دارد.

آیت الله وحید تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاى زمین مى دانند صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمّم نکند ، و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمّم نماید.

ـ   تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است ، و بنابر احتیاط مستحبّ در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته تیمّم ننماید ، و امّا بر مثل سنگ فیروزه و عقیق و مانند اینها تیمّم جایز نیست.

ـ   اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ حتّى سنگ گچ و سنگ آهک پیدا نشود ، باید به گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند اینها است تیمّم نماید ، و چنانچه گرد هم پیدا نشود باید به گل تیمّم کند ، و اگر گل هم پیدا نشود احتیاط مستحبّ آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولى واجب است بعد قضاى آن را به جا آورد.

ـ   اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن ، خاک تهیّه کند ، تیمّم به گرد باطل است ، و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیّه نماید ، تیمّم به گل باطل است.

ـ   بنابر احتیاط واجب چیزى که بر آن تیمّم مى کند ، در صورت امکان باید گردى داشته باشد که بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحبّ است دست را بتکاند.

  آیت الله سیستانی : جایز است ولی به احتیاط واجب باید خاک یا غبار بر ان باشد که به دست بچسبد

آیت الله فاضل : بنابر احتیاط واجب تیمم بر موارد مذکور صحیح نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

اگر کسی در مقدمات وضو کمک بگیرد اشکال دارد ؟ بدین صورت که مثلا کسی برای دیگری با سطل یا آفتابه آب بریزد و دیگری وضو بگیرد

آیت الله خامنه ای : صِرف آن تا مادامیکه خودش وضو بگیرد، مانعى‌ندارد و ضررى به صحت وضو وارد نمى‌‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی : کمک گرفتن در مقدمات وضو اشکالی ندارد    .

آیت الله وحید خراسانی : اگر شستن صورت و دستها و مسح سر و پا را خود انسان انجام دهد اشکالی ندارد و اگر دیگری مکلف را وضو دهد یا در شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید وضو باطل است.

آیت الله سیستانی : اشکال ندارد

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر آب را که می ریزید در دست خود بگیرید و سپس با نیت وضو بشویید اشکال ندارد


http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

اگه غسل جنابت به تاخیر بیفته گناه داره ؟ طوری که وقت برای غسل نباشه و تیمم کنیم

آیت الله خامنه ای: اگر عمدی باشد، معصیت کرده اید.

آیت الله مکارم شیرازی : در هر حال، اگر تا اواخر وقت نماز صبر کند و در زمانی که وقت برای غسل کردن نیست تیمّم بدل از غسل کند و نمازش را بخواند نمازش صحیح است؛ هر چند کار خلافی انجام داده است

آیت الله وحید خراسانی : اگر عمداً نماز را به قدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد معصیت کرده ، ولى نماز او با تیمّم صحیح است ، و احتیاط مستحبّ آن است که قضاى آن نماز را هم با وضو یا غسل بخواند.

ـ   کسى که در شب ماه رمضان جنب است ، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود ، بنابر احتیاط واجب تیمّم کند و روزه بگیرد و قضاى آن را هم به جا آورد.

ـ   بنابر احتیاط واجب چیزى که بر آن تیمّم مى کند ، در صورت امکان باید گردى داشته باشد که بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحبّ است دست را بتکاند.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر عمدا کسی غسل نکند تا وقت نماز تنگ شود معصیت و گناه کرده لیکن در اخر وقت که فرصت غسل نمی ماند باید تیمم کند و نماز را بخواند؛ نماز صحیح است و از تاخیر غسل توبه کند و برای نماهای بعدی باید غسل کند.

آیت الله سیستانی : گناه دارد ولی در این صورت برای نماز باید تیمم کرد و نماز با آن صحیح است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

آیا باوجود خاک تیمم بر سنگ مرر اشکال داره ؟

آیت الله خامنه ای:اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : تیمّم بر سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ مرمر و سنگ سیاه و مانند آن جایز است .

آیت الله وحید خراسانی : تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاى زمین مى دانند صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمّم نکند ، و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمّم نماید.

ـ   تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است ، و بنابر احتیاط مستحبّ در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته تیمّم ننماید ، و امّا بر مثل سنگ فیروزه و عقیق و مانند اینها تیمّم جایز نیست.

ـ   اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ حتّى سنگ گچ و سنگ آهک پیدا نشود ، باید به گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند اینها است تیمّم نماید ، و چنانچه گرد هم پیدا نشود باید به گل تیمّم کند ، و اگر گل هم پیدا نشود احتیاط مستحبّ آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولى واجب است بعد قضاى آن را به جا آورد.

ـ   اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن ، خاک تهیّه کند ، تیمّم به گرد باطل است ، و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیّه نماید ، تیمّم به گل باطل است.

ـ   بنابر احتیاط واجب چیزى که بر آن تیمّم مى کند ، در صورت امکان باید گردى داشته باشد که بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحبّ است دست را بتکاند.

آیت الله فاضل لنکرانی : با وجود خاک تیمم برسنگ مرمر اشکال ندارد ولی بهترا ست با خاک تیمم کند.

آیت الله سیستانی : اگر مقدار کمی غبار بر روی مرمر باشد به نحوی که به دست بچسبد تیمم بر آن صحیح است.( مستحب است که خاک را بر گزینید )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

من به تازگی عمل جراحی بینی انجام داده ام دکتر توصیه کرده است به محل عمل اب نزنم و هنگام نماز سجده نرم. سوالم اینه که الف: می تونم با تیمم نماز بخونم و ب: اینکه مهر را با دست بر پیشانی بزارم؟

آیت الله خامنه ای : الف: اگر آب برای شما ضرر دارد و نمی‌توانید به صورت جبیره‌ای وضو بگیرید ـ به این نحو که با دست تر روی مانع را به نیت جبیره بکشید و بقیه را که جبیره ندارد بشویید ـ می‌توانید تییم نمایید.

ب: اگر امکان سجده به طور معمولی نداربد و باید از میز و صندلی استفاده کنبد و اگر این حالت هم حرج و مشقت دارد در این صورت انجام سجده به نحو مذکور مانعی ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سایر قسمت ها را بشویید و روی آن قسمت را پارچه ای بگذارید و آن را مسح نمایید و در مورد سجده هم به اندازه ممکن خم شوید و مهر را روی جسم بلندی قرار دهید و سجده کنید .

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر بتوانید جاهای دیگر صورت را به نیت وضو بشوئید و جای عمل جراحی را به نیت وضو روی باند زخم دست تر بکشید وظیفه شما این است که به این صورت وضوی جبیره ای بگیرید و تیمم صحیح نیست.  و اگر سجده نمی توانید در نماز چیزی بلندی مانند میز و امثال ان مقابل خود بگذارید و مهر را روی آن  بگذارید و روی چیزی بلندی که می توانید به مقدار آن خم شوید سجده کنید.

آیت الله سیستانی :اگر بتوانید وضوی جبیره بگیرید, باید این کار را انجام دهید, در غیر این صورت تیمم کنید.  واگر بر پیشانی نتوانید سجده کنید باید بر روی چانه خود سجده کنید.

آیت الله وحید خراسانی: چنانچه آب برای آن قسمت ضرر دارد واجب است وضوی جبیره بگیرد و احتیاطا تیمم نماید و چنانچه این عمل را برای زیبایی انجام داده بنابراحتیاط واجب بعداز سلامتی آنها را قضا هم بنماید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر یک نفر داخل اتوبوس باشد وضو هم ندارد راننده برای نماز نگه نمی دارد و نماز در حال قضا شدن است امکان تیمم هم وجود ندارد ایا می تواند بدون وضو و تیمم نماز بخواند اگه بله ایا این نماز درست است ؟ 

آیت الله خامنه ای : اگر به هیچ وجه امکان ندارد، بنا بر احتیاط واجب با همان حال نماز بخواند و بعداً آنها را قضا نماید.

آیت الله مکارم شیرازی : باید تذکّر بدهید و اگر جدّى تذکّر بدهید مطمئن باشید اثر مى کند و نگه مى دارند و اگر نگه نداشتند باید در ماشین، به هر طور که مى توانید، نماز بخوانید

 و انجام تیمم کار ساده ای است

آیت الله سیستانی : اگر نتواند پیاده شود نماز ساقط است واحتیاطا باید قضا کند

آیت الله فاضل لنکرانی اگر هیچ چیزی برای تیمم کردن پیدا نشود احتیاط واجب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند و واجب است بعداً قضاى آن را به جا آورد.

آیت الله وحید خراسانی: تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاى زمین مى دانند صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمّم نکند ، و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمّم نماید.

تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است ، و بنابر احتیاط مستحبّ در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته تیمّم ننماید ، و امّا بر مثل سنگ فیروزه و عقیق و مانند اینها تیمّم جایز نیست

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ حتّى سنگ گچ و سنگ آهک پیدا نشود ، باید به گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند اینها است تیمّم نماید ، و چنانچه گرد هم پیدا نشود باید به گل تیمّم کند ، و اگر گل هم پیدا نشود احتیاط مستحبّ آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولى واجب است بعد قضاى آن را به جا آورد.

اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن ، خاک تهیّه کند ، تیمّم به گرد باطل است ، و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیّه نماید ، تیمّم به گل باطل است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

در هنگام غسل اگر عضوی از بدن (مثلا بالای دست راست)شسته شود و در حین شستنش؛از نجاست پاک شود اما بعد که سراغ عضوبعدی رفتیم(مثلا پای سمت راست
یا چپ) ؛همان عضو قبلی که شسته بودیم(دست)دوباره نجس شود ایا غسل صحیح است با اینکه هنوز سمت راست تمام نشده؟

 آیت الله خامنه ای : در فرض مرقوم اگر هنگام غسل (یعنى شستن عضو به قصد غسل) بدن پاک بوده، نجاست بعدى ضررى به غسل نمى‌زند و پاک بودن هنگام غسل کافى است بلکه بعد از غسل باید جاى نجس تطهیر شود.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اشکال ندارد

آیت الله سیستانی : اگر عمدی باشد نماز صحیح نیست.

 آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال غسل صحیح است

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر عضو نجس قبل از غسل شسته شودو بعداز تطهر به قصد غسل بشوید غسل صحیح است و چنانچه بعد از غسل دادن آن عضو؛ و درحین شستن اعضاء بعدی؛ جایی که غسل داده شده دو باره نجس شود؛ غسل باطل نمی شود و غسل صحیح است. و موضع نجاست را باید تطهیر کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

فامیلی داشتیم به تازگی تصادف کرده خیلی وحشتناک بود کلا بدنش پاره شده بود اول اینکه غسل واجبه یا همون کفن کفایت میکنه دوم اینکه : بعد از اینکه خاکش کردند و ماشینو به پارکینک بردند متوجه شدند که تکه گوشت بدنش مونده اونو از ماشین در اوردند در این حالت چه وظیفه ای دارید ؟ایا باید این تکه را غسل داد و در قبرش گذاشت ؟ 

آیت الله خامنه ای : باید با او دفن شود و اگر موجب نبش شود، احتیاط آن است که جدا دفن شود و اگر در آن عضو جدا شده، استخوان وجود ندارد، غسل لازم نیست و الا واجب است غسل داده شود.

غسل دادن قطعه‏اى که از بدن میّت قبل از غسل، جدا شده و داراى استخوان نمى‌‏باشد، واجب نیست، بلکه بنابر احتیاط (واجب) در پارچه‏‌اى پیچانده ودفن مى‌‏شود و اگر داراى استخوان باشد ولى مشتمل بر سینه نباشد باید غسل داده و بعد از آن‏که در پارچه‌‏اى پیچانده شد دفن شود. و اگر استخوان بدون گوشت باشد مانند قطعه مذکوره باید دفن شود، و بنابر احتیاط (مستحب) باید آن را مانند قطعه مشتمل بر استخوان، غسل هم داد اگرچه واجب نبودن غسلش خالى از قوّت نیست.

آیت الله وحید خراسانی : واجب است میت را غسل دهد به همان نحوه ای  که در کیفیت غسل میت بیان شده است

اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعى داشته باشد ، باید عوض هر غسل میّت را یک تیمّم بدهند ، و بنابر احتیاط واجب یک تیمّم دیگر هم ، عوض هر سه غسل بدهند ، و اگر کسى که تیمّم مى دهد ، در یکى از سه تیمّم قصد ما فى الذمّه نماید ـ یعنى نیّت کند که این تیمّم براى آنچه به آن واقعاً مکلّف هستم انجام مى دهم ـ تیمّم چهارم لازم نیست.

  کسى که میّت را تیمّم مى دهد ، باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دستهاى میّت بکشد ، و اگر ممکن باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ با دست میّت هم او را تیمّم بدهد.


ـ   چیزى که از میّت جدا مى شود ، اگر قطعه اى از بدن او باشد ، باید با او دفن شود و اگر مو و ناخن و دندانش باشد ، بنابر احتیاط واجب باید با او دفن شود ، و دفن ناخن و دندانى که در حال زندگى از انسان جدا مى شود مستحبّ است

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه غسل کردن او امکان ندارد به جای هر غسل تیمم انجام شود. -استخوان ها را کافی است در پارچه ای بپیچند و دفن کنند ولی اگر مثلا عضوی مثل دست بوده باشد آن را غسل می دهند و سپس در پارچه ای می پیچند و آن گاه دفن می کنند.

 آیت الله فاضل لنکرانی : دادن غسل میت  مصدوم و مجروح نیز واجب است و تنها کفن کفایت نمی کند. اگر میت مجروح و خونی باشد در صورت امکان صبر کنند تا خون قطع شود و گرنه جاهایى را که خون مى آید به وسیله چسب یا چیز دیگرى مسدود کنند و جلوى خون را بگیرند و غسل دهند و اگر ممکن نشد بههمان حال با آب جارى و یا کر غسل دهند. به این طریق که آب سدر و کافور را در ظرفىبریزند و آب لوله را که در حکم جارى است بوسیله شلنگ به آن ظرف متصل کنند و به بدنمیت بریزند و غسل دهند، یا مقدارى سدر و کافور در آب بریزند به مقدارى که آب مضافنشود و آب سدر و آب کافور به او صدق کند و میت را داخل آن فرو ببرند و به ترتیب غسلدهند ـ همانگونه که در توضیح المسائل ذکر شده ـ و احتیاط این است که پس از غسلمواضع تیمم را خشک کنند و تیمم هم بدهند.

قطعه گوشتی که  درداخل ماشینش بوده؛ اگر استخوان ندارد، به همان صورت در پارچه اى بپیچید و دفن کنید .

آیت الله سیستانی : اگر ممکن است باید غسل بدهند وگر نه تیمم کافی است واما قطعه گوشت غسل ندارد کافی است در پارچه ای پیچیده ودفن کنند

کافى است در پارچه اى بپیچید ودفن کنید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

بعد از دست راست که دست چپ را هم شستیم اگر متوجه بشویم که آب به ان نرسیده است باز میتوانیم دست راست را دوباره دست بکشیم نه اینکه بشوییم 

آیت الله خامنه ای :‌ باید شسته شود و اگر با دست کشیدن شستن (یعنى جریان آب) صدق کند کافى است و در هر صورت باید بعد از آن دست چپ دوباره قصد وضو شسته شود.

آیت الله وحید خراسانی : اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضى جاها را نشسته یا مسح نکرده است ، چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده ، باید دوباره وضو بگیرد ، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمى هوا و مانند آن خشک شده ، باید جایى را که نشسته یا مسح نکرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند ، و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایى شکّ کند باید به همین دستور عمل نماید.

آیت الله سیستانی : بله

آیت الله مکارم شیرازیباید برگردید و تدارک کنید و اگر برگردید وضو صحیح است.

 آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در وضو بعد از شستن دست چپ متوجه شوید که دست راست کاملا شسته نشده است باید دست را به نیت وضو  بشوئید بعد دست چپ را از اول به نیت وضو کامل بشوئید.

آیت الله نوری همدانی : در صورتی که بداند دست راست کامل شسته نشده است باید دست راست را بشوید سپس دوباره دست چپ را بشوید  .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2   3      >