سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

چه مخارجی از کشاوزی را باید کم کنیم و بعد زکاتشو حساب کنیم ؟

آیت الله خامنه ای : مخارجى را که براى گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتى مقدارى از قیمت اسباب و لباس را که به‌واسطة زراعت کم شده مى‌تواند‏‏ از حاصل کسر کند، و چنانچه پیش از کم کردن اینها به 288 من و 45 مثقال کم برسد، باید زکات باقى‌مانده آن را بدهد.

آیت الله مکارم شیرازی : مخارجى را که براى زراعت کرده اید از جمله قیمت بذری که برای زراعت پاشیده اید، می­توانید از محصول کم کنید و زکات بقیّه را بپردازید؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که کم نکنید.

 آیت الله وحید خراسانی : مصارفى را که انسان پیش از تعلّق زکات نموده ، بنابراحتیاط واجب نمى تواند کسر کند و فقط زکات بقیّه را بدهد.

مصارفى که بعد از تعلّق زکات است ، مى تواند براى صرف آنها از حاکم شرع اذن بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد

آیت الله سیستانی : به احتیاط واجب هیچ گونه مصارفی کم نمی شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 اگر  قوت غالب برنج باشد می توان حداقل میزان فطریه را پرداخت کرد؟ - اصلا قوت غالب یعنی چی میشه توضیح بدین ایا شمالی ها مصداق این مسئله هستند ؟

آیت الله خامنه ای:  موکول به نظر عرف است و رعایت قوت غالب لازم نیست.

آیت الله وحید خراسانی :کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کسى نیست ، به این معنى که ماه رمضان را ـ اگر چه به یک آن تا تحقّق غروب ـ با این شرایط درک کند ، باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند ، هر نفرى یک صاع ـ که تقریباً سه کیلوگرم است ـ گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج و مانند اینها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتیاط واجب غذاى معمول محلّش باشد ، و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافیست ، و بنابر احتیاط واجب کسى که وقت غروب شب عید فطر بى هوش است ، باید فطره را بدهد.

 آیت الله مکارم شیرازی : در زکات فطره خوراک شخصى خود انسان ملاک نیست بلکه خوراک معمولى اهل شهر و یا محل ملاک است; بنابراین، کسى که همیشه برنج مى خورد مى تواند زکات فطره را از گندم بدهد.

آیت الله سیستانی : کسى که موقع غروب شب عید فطر ، بالغ و عاقل است ، و بیهوش و فقیر و برده نیست ، باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند ، هر نفرى یک صاع که گفته مى‏شود تقریباً سه کیلو است از غذاهاى معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش ، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد ، و اگر بجاى آن پول هم بدهد ، کافى است ، و احتیاط لازم آن است که از غذاهائى که در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو ، یا خرما یا کشمش باشد .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 1- کسی که در افطار شب عید فطر، میهمان دیگری باشد، فطریه‌اش به عهد? کیست؟خودش یا صاحب‌خانه؟ آیا فرقی می‌کند که قبل از اذان مغرب به میهمانی رفته باشد یا بعد از آن؟
2- در چه صورتی زکات فطر? میهمان بر میزبان واجب می‌شد؟

آیت الله خامنه ای: فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او حساب مى‌شود، بر او واجب است؛ و فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‌شود بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

ایت الله وحید خراسانی : 1و2- چنانچه پیش از غروب آفتاب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شود و تا صبح نزد او بماند فطره او بر صاحب خانه واجب است و اگر تا صبح نزد او نماند بر او واجب نیست

 آیت الله مکارم شیرازی :میهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (یعنى تصمیم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتى که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.

آیت الله سیستانی -اگر نان خور او باشند هرچند در شب عید فطره بر صاحب خانه است  2-اگر نان خور او حساب شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

1-آیا می‌توان زکات فطره را به شهر دیگری که فقرای زیادی در آن زندگی می‌کنند، فرستاد؟

2- منمی توانم به برادرم در کشور دیگه ای است وکالت بدم که ازطرف من فطریه را پرداخت کنه و بعدا حساب کنم ؟

آیت الله خامنه ایج1) در صورت وجود مستحق در شهر بنا بر احتیاط واجب به شهر دیگرى نفرستد.    ج2) اشکال ندارد.

ایت الله وحید خراسانی :  اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود ، احتیاط واجب آن است که فطره را به جاى دیگر نبرد ، و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.

 آیت الله مکارم شیرازی : احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلاً نمى تواند براى بستگانش که در شهر دیگرى هستند بفرستد، مگر این که در آن محل مستحقّى پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جاى دیگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاکم شرع مى تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محلّ دیگرى ببرند.

آیت الله سیستانی : ج1 ) به احتیاط واجب جایز نیست    ج 2 ) اشکال ندارد 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com   /


      

فطریه سربازانی که در سربازخانه‌ها زندگی می‌کنند و نان‌خور دولت هستند، بر عهد? چه کسی است: خانواده یا دولت یا خود سرباز؟

آیت الله خامنه ای:با وجود شرایط به عهده خود اوست و اگر مخارج او را پدر یا شخص دیگرى مى‌دهد، همان شخص باید فطریه او را بدهد.

ایت الله وحید خراسانی : بنابراحتیاط هم خودش بدهد هم دولت.

 آیت الله مکارم شیرازی :مخارج سربازها در سربازخانه ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند.

آیت الله سیستانی : به عهده خودشان است. 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com    /

      

آیا میشود فطریه را به اولاد فقیر خود داد ؟ آیا میشود کفاره را به اولاد فقیر خود داد؟

آیات عظام  خامنه ای ، وحید خراسانی ، سیستانی : انسان نمى تواند مخارج کسانى را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات فطره و کفاره بدهد ، ولى اگر مخارج آنان را ندهد ، دیگران مى توانند به آنها زکات فطره و کفاره بدهند.

آیت الله مکارم شیرازی :  زکات را نمى توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین مى توان به آنها داد.

 احتیاط آن است که کفاره را مطلقا به واجب النفقه ندهد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

آیا کسی می تواند به شخصی امروز مثلا ، پولی بدهد همینجوری کمکم. بعدا در روز عید فطر آنرا فطریه خود حساب کند؟

آیت الله خامنه ای : اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : زکات فطره را نمى توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده کند، همچنین احتیاط واجب آن است که در ماه مبارک رمضان هم ندهد، ولى اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان چیزى را به فقیر قرض دهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را به جاى فطره حساب کند مانعى ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى تواند بدهد ، و احتیاط آن است که در ماه رمضان هم ندهد ، و مى تواند پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد ، و بعد از آن که فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

آیت الله سیستانی : نمی تواند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com

 


      

آیا می‌توان زکات فطره را به شهر دیگری که فقرای زیادی در آن زندگی می‌کنند، فرستاد؟

آیت الله خامنه ای : احتیاط واجب آن است که تا مستحق در بلد شخص مکلف وجود دارد منتقل نکنند.

آیت الله وحید خراسانی :‌ اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود ، احتیاط واجب آن است که فطره را به جاى دیگر نبرد ، و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.

آیت الله سیستانی : مصرف فطریه برای فقیر است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

اگر پرداخت فطریه بعد از عید فطر باشد اشکال دارد؟

 با توجه به این که بیش از یک ماه از عید فطر می گذرد بنده دسترسی به فرد مورد نظرم که می خواستم فطریه را به او پرداخت کنم نداشتم، آیا اگر پرداخت فطریه بعد از عید فطر باشد اشکال دارد؟

مراجع عظام تقلید؛ زمان وجوب زکات فطره را از غروب شب عید فطر دانسته و تأخیر پرداخت آن را به بعد از نماز عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت نماید. 1

ولی اگر دسترسى به فقیر ندارد مى‌تواند مقدارى از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و براى مستحقى که در نظر دارد یا براى هر مستحقّی کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را مى‌دهد نیّت فطره نماید".2

اما "اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب 3  آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند  ]به قصد قربت[ فطره را بدهد".4

1 . ر.ک: توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج ‌2، ص 182، م 2029 .

2 . همان، ر.ک: ذیل م 2030.

3 . آیت الله بهجت: احتیاط مستحبّ آن است که بعداً قضا کند، ولى أظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ولى معصیت کرده است؛ آیات عظام گلپایگانى، تبریزى، صافى: بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد؛ همان، ر.ک ذیل م 2031.

4. همان، م 2031.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

  1- کسی که در افطار شب عید فطر، میهمان دیگری باشد، فطریه‌اش به عهد? کیست؟خودش یا صاحب‌خانه؟ آیا فرقی می‌کند که قبل از اذان مغرب به میهمانی رفته باشد یا بعد از آن؟

2- در چه صورتی زکات فطر? میهمان بر میزبان واجب می‌شد؟

آیت الله خامنه ای : ج1و2) فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او حساب مى‌شود، بر او واجب است؛ و فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‌شود بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

آیت الله مکارم شیرازی : میهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (یعنى تصمیم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتى که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2      >