سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

* سؤال :  شخصی که از اول قصد احرام برای شخص معیّنی را در نظر داشته ولی هنگام نیت اشتباهاً برای خودش نیت کند ، آیا اعمال را برای خودش تمام کند یا برای شخصی که ابتدائاً در نظر داشته است؟

آیت...امام خمینی(ره): باید عمره و حج را به همان نیت اول برای خودش تمام کند و احرام دوم صحیح نیست مگر آن که احرام اول باطل باشد ، مثل این که حج براو واجب نبوده  و نیت حجةالاسلام کرده باشد .(مناسک محشی، ص79و80،س130)

 آیت...اراکی(ره):  اگر شخص غافل ، ارتکازاً قصد منوب عنه را داشته و داعی و انگیزه ِی  او منوب عنه بوده هر چند قصد خودش را اخطار کرده ، قصد ارتکازی بر اخطار فعلی مقدم است و برای منوب عنه واقع میشود  و حج نیابتی صحیح است .( مناسک محشی، ص79و80،س130، پاورقی1)

آیت... بهجت (ره): در صورتی که قصد انجام وظیفه را داشته ، مخّل به نیابت نیست و عمل مجزی است .( مناسک محشی، ص79و80،س130 ،پاورقی1)

 

آیت...تبریزی: اگر اتکازاً قصد منوب عنه را داشته اند ؛ به طوری که اگر کسی میپرسید جواب میدادند برای منوب عنه حج به جا می آورین  کفایت میکند و حج نیابت آنها صحیح است. .( مناسک محشی ص79و80،س130 ،پاورقی1)

 آیت...خامنه ای : اگر نیت ارتکازی اش نیابت بوده لکن از ذکر نام منوب عنه غفلت نموده است ، این نیابت کفایت می کند و اعمال را به نیت منوب عنه باید به اتمام برساند ولی اگر با توجّه  برای خودش محرم شده هر چند قصد قبلی او نیابت بوده اعمال را باید برای خودش به اتمام برساند و در این صورت اگر حج واجبی بر ذمه خودش نباشد می تواند پس از اتمام عمره تمتع از انجام حج برای خود رفع ید نموده و مجدداً به میقات رفته و به نیابت از منوب عنه محرم شود.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...سیستانی : اگر محرک آنان در احرام ، حج نیابتی باشد کافی است ولی اگر به کلی غافل باشند که اگر از آن ها پرسیده شود ، جواب می دهند که برای خود احرام میبندیم باید حج را به نیت خود تمام کنند ولی اگر پس از انجام عمره از مکه خارج شوند و در ماه بعد به مکه برگردند ؛ مثلاً آخر ذی القعده خارج و اول ذی الحجه وارد شوند عمره آنها باطل میشود و می توانند از یکی از مواقیت به نیت منوب عنه احرام ببندند ، گرچه باطل کردن عمره ی  تمتع عملاً گناه است .( مناسک محشی ص،79و80،س130 ،پاورقی1)

آیت...صافی گلپایگانی: بافرض آن که خود مستطیع نبوده و از قبل اجیر برای انجام حج شده است . نیت احرام برای خود او منعقد نشده است و در صورتی که مجدداً به نیت منوب عنه محرم شده است حج نیابی او صحیح است. .( مناسک محشیی ص79و80س130 پاورقی1)

آیت ...فاضل لنکرانی :  اگر شخص غافل ، ارتکازاً قصد منوب عنه را داشته و داعی و انگیزه ِی  او منوب عنه بوده هر چند قصد خودش را اخطار کرده ، قصد ارتکازی بر اخطار فعلی مقدم است و برای منوب عنه واقع میشود  و حج نیابتی صحیح است .( مناسک محشی، ص79و80،س130 پاورقی1)

 آیت...گلپایگانی:   بافرض آنکه مستطیع نبوده و از قبل اجیر برای انجام حج شده است نیت احرام برای خود او منعقد نشده است و در صورتی که مجدداً به نیت منوب عنه محرم شده است حج نیابی او صحیح است ..( مناسک محشی ،ص79و80،س130 پاورقی1)

آیت ...شیرازی :  همین اندازه که نیت نیابت در عمق ذهن او باشد کافی است ..( مناسک محشی ص،79و80س130،پاورقی1)

 

 آیت...نوری همدانی: اگر شخص غافل ، ارتکازاً قصد منوب عنه را داشته و داعی و انگیزه ِی  او منوب عنه بوده هر چند قصد خودش را اخطار کرده ، قصد ارتکازی بر اخطار فعلی مقدم است و برای منوب عنه واقع میشود  و حج نیابتی صحیح است .( مناسک محشی، ص79و80،س130 پاورقی1 هزار و یک مسأله فقهی، ج،1ص،102 س353)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال: زنی که در میقات حائض است و میداند که نمی تواند عمره ی تمتع را در وقت خود انجام دهد با چه نیتی محرم شود ؟در صورتی که خلاف آن کشف شد وظیفه اش چیست؟

امام خمینی(ره):  باید نیت حجّ افراد کند و برای حج افراد محرم شود، ولی اگر بعد از آن کشف خلاف شد ، در صورتی که برای حجةالاسلام محرم شده، احرام او باطل است و باید برای عمره ی تمتع مجدداً محرم شود.( مناسک محشی ،ص123،م221)

آیت... اراکی: باید نیت حجّ افراد کند و برای حج افراد محرم شود، ولی اگر بعد از آن کشف خلاف شد ، در صورتی که برای حجةالاسلام محرم شده، احرام او باطل است و باید برای عمره ی تمتع مجدداً محرم شود.( مناسک محشی ،ص123،م221)

آیت.. بهجت (ره):  اگر زنی در میقات با یقین به این که عمره ی تمتع را نمی تواند انجام دهد نیت حج افراد نماید، ولی بعد از چند  روز اقامت در مکه کشف خلاف آن شد ، اگر بتواند به میقات برگردد و گرنه از خارج حرم برای عمره ی تمتع احرام ببندد و اعمال عمره ی تمتع را انجام دهد و سپس برای حج تمتع محرم شود.( مناسک حج و عمره ،ص193،م846،مناسک حج،ص191،س124)

 آیت...تبریزی:  اگر به نیت حج افراد  محرم شد و خلاف آن کشف شد باید اعمال عمره ی تمتع را به نیت عمره ی تمتع انجام دهد  و احتیاط مستحب این است که تا جایی که می تواند به میقات نزدیک گردد و تلبیه را به نیت اعم از انشاء احرام و تکرار تلبیه ، عاده کند.( صراط النجاة ج4،ص273،س1345)

 آیت...خامنه ای :  می تواند به نیت حج افراد محرم شود و نیز می تواند به قصد ما فی الذمه داخل احرام شود ، ولی در صورت اول ، اگر زودتر از موعد مقرر پاک شود لازم است برای عمره ی تمتع بار دیگر محرم شود و اما در صورت دوم ، اگر پیش از موعد پاک نشد ، احرام  او برای حج خواهد بود . و اگر پیش از موعد پاک شد با همان احرام می تواند عمره ی تمتع به جا آورد.(مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبرای ، ص73،م203، پاورقی3)

آیت... خویی:  اگر به نیت ما فی الذمه محرم شود اشکالی نیست ، ولی به نیت حج افراد محرم شود و بعد پاک شود احرامش باطل است ( و باید برای عمره ی تمتع مجدداً محرم شود.) ( مناسک محشی ، ص123،م221، پاورقی 1)

آیت... سیستانی:  باید نیت حج افراد کند وبرای حج افرا د محرم شود و اگر بعد از آن کشف خلاف شد عدول به عمره ی تمتع کند و اعمال آن را انجام دهد و پس از آن برای حج تمتع احرام ببنددو باید زعایت کند که پس از انجام سعی ، تلبیه نگوید. ( مناسک محشی ، ص123،م221، پاورقی 1،استفتائات حج و عمره ،ص132،س276،و277)

 آیت...شبیری زنجانی:  باید نیت حج افراد کند و در صورتی که خلاف آن کشف شد و امکان اتیان اعمال عمره ی تمتع و ادراک عرفات قبل از غروب باشد واجب است به عمره ی تمتع عدول کند و بعد از عمره ی تمتع ،حج تمتع را انجام داده و مجزی از حجةالاسلام است.(مناسک حج،ص50،م104)

آیت...صافی گلپایگانی: باید نیت حج افراد کند و در صورتی که خلاف آن کشف شد ، لازم است از حج افراد به عمره ی تمتع عدول کند.( استفتائات حج ،ص101،م277)

آیت..فاضل لنکرانی: اگر به نیت حج افراد محرم شده باشد و بعد کشف خلاف شود احرام او برای حجةالاسلام باطل است و باید دوباره برای عمره ی تمتع محرم شود .و اگر به نیت ما فی لذمه محرم شده باشد احرام وی صحیح است و بعنوان عمره ی تمتع اعمال خودرا انجام می دهد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت... گلپایگانی (ره): چون علمی که برای زن در این موارد از طریق عادت حاصل می شود علم عادی است و امکان تخلف از آن وجود دارد ، در وقت احرام قصد ما فی الذمه کند ، و اگر از عادت ماهانه پاک شد عمره ی تمتع به جا آورده و اگر تاضیق پاک نشد حج افراد به جای آورد.( آداب و احکام حج ،ص151،س356)

 آیت...مکارم شیرازی: باید نیت حجّ افراد کند و برای حج افراد محرم شود، ولی اگر بعد از آن  فهمید اشتباه کرده در صورتی که برای حجةالاسلام محرم شده، احرام او باطل است و باید برای عمره ی تمتع مجدداً محرم شود، ولی بهتر است زن در چنین مواردی در موقع احرام نیت کند ، احرامی که بر او واجب است انجام دهد ، تا مشکلی برای او پیش نیاید.( مناسک جامع حج ،ص270،م945).

آیت.. نوری همدانی: باید نیت حجّ افراد کند و برای حج افراد محرم شود، ولی اگر بعد از آن کشف خلاف شد ، در صورتی که برای حجةالاسلام محرم شده، احرام او باطل است و باید برای عمره ی تمتع مجدداً محرم شود.( مناسک محشی ،ص123،م221)

آیت...وحید خراسانی: اگر قصد تقیید نکرده و خطا در تطبیق باشد احرام او درست است و اگر به نحو تقیید باشد به میقات برگرددو تجدید احرام کند و اگر نتوانست ، به خارج حرم برود.والاّّ در ادنی الحل محرم شود و اگر وقت وسعت ندارد حج تمتع ،بدل به حج افراد می شود.( استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال: نیابت زنی که وقوف اضطراری مشعر را درک کرده و به منی می رود ، چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره): در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501،با استفاده از س1293)

آیت... اراکی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501،با استفاده از س1293)

آیت.. بهجت (ره): ظاهراً اشکال ندارد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت...تبریزی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501،با استفاده از س1293مناسک حج،ص49،م113)

 آیت...خامنه ای : در فرض مذکور نیابتش صحیح است.( مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ص49س124))

آیت... خویی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است.(مناسک حج ،ص48،م113)

آیت... سیستانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است.(استفتائات حج ،ص70،س138)

 آیت...شبیری زنجانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است(مناسک حج،ص29،م66)

آیت...صافی گلپایگانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501،با استفاده از س1293 استفتائات حج ،ص57،س146))

آیت...فاضل لنکرانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است.(مناسک حج،ص80،م201،ش2)

آیت...گلپایگانی(ره): در فرض مذکور نیابتش صحیح است. ( آداب و احکام حج،ص100،س248،مناسک محشی،ص501،با استفاده از س1293)

 آیت...مکارم شیرازی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501، با استفاده از س 1293، مناسک جامع حج،ص358،س1273)

آیت.. نوری همدانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است .(مناسک محشی ،ص501،با استفاده از س1293مناسک حج،ص270س14)

آیت ...وحید خراسانی: در فرض مذکور نیابتش صحیح است(مناسک حج،ص59،م110)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

1341 ـ هنگامی که زائران بیت الله الحرام یا سایرین ، وقت نماز در هواپیما هستند ، در صورتی که شرایط نماز ـ مثل قیام و قبله و رکوع و سجود ـ مراعات شود ، آیا در صورت علم یا احتمال رسیدن در وقت نماز به مقصد و امکان خواندن آن ، نماز در هواپیما کفایت می کند یا باید تأخیر بیندازند ؛ و در صورتی که نماز را در آن حال خواندند و در وقت نماز پیاده شدند ، اعاده آن لازم است یا نه ؟ ( 1 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله بهجت : اظهر جواز و کفایت آن است اگر چه احوط تأخیر است برای تحصیل استقرار مطلق .

آیت الله خامنه ای : با تمکّن از استقرار و استقبال قبله ، نماز صحیح و مجزی است ، بلکه جهت درک فضیلت اوّل وقت افضل است .

آیت الله تبریزی : چنانچه احتمال بدهند که تا آخر وقت هواپیما به زمین ننشیند می تواند در هواپیما نماز بخوانند و اگر پیش از اتمام وقت هواپیما به زمین نشست نمازشان را اعاده کنند .

آیت الله فاضل و آیت الله سیستانی : در فرض مذکور نماز در هواپیما کافی است .

آیت الله صافی : در صورت علم باید تأخیر نماید و در صورت احتمال ، احوط خواندن و چنانچه قبل از گذشتن وقت به مقصد رسید اعاده است .

آیت الله مکارم : چنین نمازی صحیح است و اعاده ندارد 

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال الف) : نماز مسافر در مسجدین و شهر مکه و مدینه چه حکمی دارد؟

*سوال ب) : حکم مساله فوق زمانی که مسافر در مدینه،‌سه روز روزه ی مستحبی میگیرد چیست؟

امام خمینی (ره) : ج.الف: مسافر بنابر احتیاط واجب در شهر مکه و مدینه باید نمازش را شکسته بخواند ولی در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) (اصلی) بین شکسته و تمام مخیر است و در قسمتهای اضافه شده به مسجد ، احتیاط مستحب آن است که قصر بخواند.

ج.ب: در غیر مسجد النبی بنابر احتیاط واجب باید نماز را شکسته بخواند.(تحریر الوسیله، ج1،‌ص264،م8)

آیت الله اراکی : ج.الف: مسافر در مسجد الحرام و مسجد النبی بین شکسته و تمام مخیر است و در قسمتهای اضافه شده به مسجد ، احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند،ولی در شهر مکه و مدینه مخیر نیست.

ج.ب: در غیر مسجد النبی بنابر احتیاط واجب باید نماز را شکسته بخواند.(توضیح المسائل، ص247، م1349)

آیت ا... بهجت : ج.الف: مسافر در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) بین شکسته و تمام خواندن نماز مخیر است و احتیاط در این است که نماز را شکسته بخواند. ولی اکر بخواهد در جایی که جزء این مساجد نبوده و بعد آن اضافه شده نماز بخواند،‌ احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند. اما در شهر مکه و مدینه مخیر نیست.(توضیح المسائل، ص216و217،‌م1102و1103)

ج.ب: شکسته است اگر قصد اقامه ی عشره ندارد .(فقط در مسجد النبی اصلی میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.) (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : ج.الف: مسافر میتواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر (ص) بلکه در همه ی مکه و مدینه قدیم نمازش را تمام یا شکسته بخواند.

ج.ب: در مدینه ی قدیم می تواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل ،ص225،م1365/ مناسک محشی، ص509و510،م1316، پاورقی5)

آیت ا... خامنه ای : ج.الف: مسافر در تمام شهر مکه و مدینه مخیر است نماز را تمام یا شکسته بخواند لکن احوط در این مساله اکتفا به محدوده ی مکه و مدینه ی قدیم ، بلکه اکتفا به مسجدین شریفین است.

ج.ب: می تواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(مناسک حج مطابق فتاوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری،ص333،م100)

آیت ا... خویی : ج.الف: مسافر میتواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر(ص) بلکه در تمام شهر مکه و مدینه قدیم نمازش را تمام یا شکسته بخواند.

ج.ب: در مدینه قدیم میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل،ص236، م1365/ صراط النجاة ، ج1، ص266،س940)

آیت ا.. سیستانی : ج.الف: مسافر میتواند در تمام شهر مکه ی معظمه و مدینه منوره نمازش را تمام بخواند.

ج.ب: در مدینه میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل،‌ص274، م1342)

آیت ا.. شبیری زنجانی : ج.الف:در شهرهای مکه و مدینه و... تاکید بسیار شده که قصد اقامه ی ده روز کرده و نماز را تمام بخوانند، ولی تا قصد اقامه نکرده، ظاهرا مانند سایر شهر ها باید نماز را (حتی در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص)) شکسته بخواند.

ج.ب: باید نماز را شکسته بخواند.(توضیح المسائل، ج1، ص320، م1365)

آیت ا... صافی گلپایگانی : ج.الف:مسافر میتواند در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) بلکه در تمام شهر مکه معظمه و مدینه طیبه نمازش را تمام بخواند.

ج.ب: می تواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل، ص273،م1365)

آیت ا... فاضل لنکرانی : ج.الف:مسافر در شهر مکه و مدینه و مسجد کوفه مخیر است و نماز را تمام بخواند یا شکسته و در این سه مکان فرقی بین بناء اصلی و اولیه و آنچه بعد اضافه شده نمی باشد.

ج.ب: میتواند نماز را شکسته یا تمام بخواند.(توضیح المسائل، ص227،م1370)

آیت ا... گلپایگانی : ج.الف: مسافر میتواند در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) بلکه در شهر مکه و مدینه نمازش را تمام بخواند.

ج.ب: میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل ، ص237، م1365)

آیت ا... مکارم شیرازی : ج.الف:مسافر میتواند در تمامی دو شهر مکه و مدینه نماز را تمام بخواند و اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) ندارد.

ج.ب: میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(مناسک محشی ، ص509،س1316/ العروة الوثقی مع تعلیقات، ج1، ص817، م11، پاورقی9)

آیت ا... نوری همدانی : ج.الف:مسافر میتواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر(ص) بلکه در تمام شهر مکه و مدینه نمازش را تمام بخواند.

ج.ب: میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل، ص271، م1365)

آیت ا... وحید خراسانی : ج.الف: مسافر در شهر مکه ی قدیم- که از عقبه مدنیین تا ذی طوری) و مدینه ی زمان حضرت رسول (ص) مخیر است نمازش را شکسته یا تمام بخواند. در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) تمام افضل است و خارج از مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) (اصلی) بنابر احتیاط مستحب نماز شکسته است.

ج.ب: فقط در مدینه ی زمان حضرت رسول می تواند نماز را تمام یا شکسته بخواند.(توضیح المسائل ، ص449، م1364/ و استفتاء شفاهی از دفتر معظم له/ منهاج الصالحین ، ج2،‌ ص282و283،م952)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : آیا شرکت در نماز جماعت (اهل تسنن) در مسجدین ، کفایت از نماز واجب میکند؟

امام خمینی (ره) : کفایت می کند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.(مناسک محشی، ص508، م1313)

آیت الله اراکی : کفایت می کند. ان شاء الله صحیح و مجزی است و اعاده و قضا ندارد و همچنین است حال در کلیه عباداتی که به جهت تقیه از مخالفین به جا آورده می شود.(استفتائات، ص120و121، س5و12)

آیت ا... بهجت : افرادی که هنگام نماز جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) هستند ? باید به گونه ای عمل کنند که موجب وهن برای مومنین نباشد و با قصد فرادی و عمل به وظیفه ی منفرد ? میتوانند در جماعت حضور یابند، ولی اگر امکان رعایت شرایط نماز منفرد نبود، می توانند در جماعت حضور یابند .لی باید نماز را اعاده نمایند.(مناسک حج وعمره، ص207، م3(882))

 آیت ا... تبریزی : بلی نماز مجزی است در صورتی که قرائت حمد و سوره را برای خود آهسته قرائت کند و اگر نمی شود به نحو حدیث نفس بخواند و در نماز جمعه بعد از فراغ از آن، با آنها ، نماز ظهر را اعاه کند.(مناسک محشی ، ص508و509، م1313، پاورقی1)

آیت ا... خامنه ای : ان شاء الله مجزی است.(مناسک الحج، ص148و149، م3)

آیت ا... خویی : بلی نماز مجزی است در صورتی که قرائت حمد و سوره را برای خود آهسته قرائت کند و اگر نمی شود به نحو حدیث نفس بخواند و در نماز جمعه بعد از فراغ از آن، با آنها ، نماز ظهر را اعاه کند.(مناسک محشی ، ص508و509، م1313، پاورقی1)

آیت ا.. سیستانی : بلی نماز مجزی است در صورتی که قرائت حمد و سوره را برای خود آهسته قرائت کند و اگر نمی شود به نحو حدیث نفس بخواند و در نماز جمعه بعد از فراغ از آن، با آنها ، نماز ظهر را اعاه کند.(مناسک محشی ، ص508و509، م1313، پاورقی1/ ملحق مناسک حج، ص187و188، س393و394)

آیت ا.. شبیری زنجانی : حجاج محترم باید از هر کاری که سبب وهن شیعه می باشد جدا خودداری کنند و بسیار مناسب است در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنند. ولی در شرایط کنونی می بایست آن را اعاده کنند.(منتخب مناسک حج با حواشی مراجع معظم تقلید، ص287، م494، پاورقی1)

آیت ا... صافی گلپایگانی :در حال ضرورت بی اشکال است. و در غیر حال ضرورت شرکت در جماعات آنان اگر موجب تالیف قلوب آنان و دفع اتهام به شیعه باشد خوب است و اعاده ی آن لازم نیست، اگر چه (اعاده) موافق با احتیاط است.(مناسک محشی، ص508و509، م1313،پاورقی1/ استفتائات حج ، ص280و281، س922و924)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بر مومنین لازم است که در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنند و اقتدا در نمازهای یومیه و نماز قضا به جماعت اهل سنت صحیح است و کفایت از آن ها می کند.(مناسک حج، ص373، م1084و1085)

آیت ا... گلپایگانی : در حال ضرورت بی اشکال است و در غیر حالت ضرورت شرکت در جماعت آنان خوب است؛ لکن با تمکن نماز را با شرائط کامل اعاده کند.(مناسک محشی، ص508و509، م1313، پاورقی1)

آیت ا... مکارم شیرازی : نماز خواندن با اهل سنت و شرکت در جماعات آنها در ایام حج و مانند آن از مستحبات مؤکد و موجب تقویت صفوف مسلمین در برابر دشمنان است و حق این است که چنین نمازی کفایت از نماز واجب میکند و اعاده ی آن لازم نیست.(مناسک حج، ص185، م21)

آیت ا... نوری همدانی : کفایت می کند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.(مناسک محشی، ص508، م1313)

    http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : آیا خواند نماز جماعت در طبقه ی دوم و سوم مسجد الحرام ، صحیح است؟

آیت ا... بهجت : با مراعات وظیفه ی منفرد ، مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : با فرض اتصال ولو به نظر اهل سنت ، جماعت مزبور صحیح و مجزی است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : مانعی ندارد ولی حمد و سوره را خود فرد هر چند آهسته بخواند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی :در موردی که مندوحه نباشد و وظیفه حتمی شرکت در جماعت باشد،‌اشکال ندارد. توضیح اینکه نماز جماعت از جهت مذکور اشکالی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : در حال اختیار صحیح نیست. اما اگر هنگام نماز بالا باشد و امکان پایین آمدن او نباشد مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : با رعایت اتصال صفوف اشکالی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

 

*سوال : آیا می توان در مدینه یک روز ،‌ روزه نذر نمود؟

آیت ا... بهجت : سوال: آیا در مدینه میتوان بدون نذر یک روز روزه گرفت؟

جواب: به مساله 1355 رساله مراجعه شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

مساله1355: مسافر نمی تواند در سفر روزه بگیرد ، مگر این که روزه گرفتن در سفر را نذر کرده باشد، که در این صورت روزه گرفتن صحیح است ، و بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی را در سفر به نیت رجاء باید گرفت ، مگر در مدینه مشرفه که بنا بر روایت، مسافر میتواند برای برآورده شدن حاجت سه روز ، روزه بگیرد.(توضیح المسائل، ص265، م1355)

 آیت ا... تبریزی : در فرض سوال چنانچه مطلق روزه را نذر کند در مدینه قبل از آمدن به مدینه منوره ، نه روزه مخصوص مدینه منوره که سه روز است مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : با نذر ، روزه در سفر مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : اگر در صیغه نذر قید کند که در سفر روزه بگیرد هر جا باشد اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : اگر در حضر نذر کند که یک روز در مدینه منوره روزه بگیرد اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خیر. مسافر نمیتواند نذر کند. بلی اگر در وطن خود نذر کند که در این سفر روزه ی مستحبی بگیرد صحیح است و باید به نذر خود عمل کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که قصد ده روز کند میتواند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : خیر، نمیتواند مگر آنکه قصد اقامه کرده باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

  http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      

*سؤال : آیا زن حائض می تواند قبل از میقات ( مسجد شجره ) با نذر محرم شود ؟ در صورت صحت نذر آیا اجازه همسر لازم است ؟

امام خمینی(ره):  احرام قبل از میقات با نذر صحیح است ، لذا زنان حائض می توانند قبل از میقات در مدینه با نذر برای عمره محرم شوند، و نذر زن بدون اذن شوهر باطل است و اجازه  ی بعدی آن را تصحیح نمی کند ولو عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،استفتائات ،ج2،ص461،س9،تحریر الوسیله ج2،ص117،م3)

آیت... اراکی: چون احرام قبل از میقات با نذر صحیح است ،  زن های حائض که عذر شرعی از دخول مسجد دارند می توانند در مدینه با نذر برای عمره محرم شوند و در این صورت لازم نیست به مسجد شجره بروند ولی نذر زن بی اجازه ی شوهرش با طل است . .( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232، توضیح المسائل ،ص496،م2658،استفتائات ،ص90،س11)

آیت.. بهجت (ره): گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست ، ولی مقدّم نمودن آن بر میقات به وسیله  ی .نذر جایز است و بنابر احتیاط واجب نذر زن ، بدون اجازه شوهر وضعاًمنعقد می شود .( توضیح المسائل ،ص427فم2136،مناسک حجو عمره ص85،م268)

 آیت...تبریزی:   چون احرام قبل از میقات با نذر صحیح است  زن های حائض که عذر شرعی از دخول مسجد  دارند  می توانند در مدینه با نذر برای عمره محرم شوند ، ولی اگر بخواهند با نذر قبل از میقات محرم شوند چنانچه احرام قبل از میقات منافی با حق شوهر نباشد مانعی ندارد و الاّ باید به اذن شوهر باشد .و همچنین احرام بستن از خصوص مسجد لازم نیست . بله احرام از محاذی مسجد از سمت راست یا چپ آن نیز کافی است . .( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،استفتائات جدید حج،ج1،ص178،س442)

 آیت...خامنه ای :  احرام قبل از میقات با نذر صحیح است لذا ؛ زن های حائض که عذر شرعی از دخول مسجد دارند در مدینه با نذر برای عمره محرم شوند ؛ و نذر زن برای احرام قبل از میقات در غیاب شوهرش موقوف بر اذن او نیست ولی اگر شوهر حضور دارد ، باید بنابر احتیاط واجب نذر زن با اجازه او باشد.( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،پاورقی 3 مناسک حج،ص50،م80و81،مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ص80،س228، پاورقی 2)

آیت... خویی:  احرام در خارج مسجد شجره صحیح است و نذر لزوم ندارد ، ولی می توانند در مدینه با نذر برای عمره محرم شوند و در این صورت لازم نیست به مسجد شجره بروند ، و اگر نذر زن منافی با حق شوهر نباشد اجازه لازم نیست.( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،پاورقی 1و3)

آیت... سیستانی:  برای حائض احرام بستن از بیرون( مسجدشجره )کافی است ، ولی میتواند در مدینه با نذر برای عمره محرم شود و در این صورت لازم نیست به مسجد شجره برود و اگر نذر زن منافات با حق استمناع شوهر نداشته باشد ـ مانند این که زن در سفر است و شوهر در وطن ـ اذن لازم نیست.( مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،پاورقی2و3، استفتائات حج و عمره ،ص16،س242،وص123،س256)

 آیت...شبیری زنجانی: خیر، جایز نیست کسی که از میقات یا از نزدیک آن عبور میکند قبل از میقات ولو با نذر محرم شود . و محرم شدن در مسجد شجره واجب نیست بلکه خارج از مسجد در ذو الحلیفه می تواند تلبیه بگوید.(مناسک حج،ص55،م110،وص57،م117)

آیت...صافی گلپایگانی:  چون احرام  در خارج مسجد شجره جایز است ، از همان جا محرم می شود ؛ لکن اگر خواست قبل از میقات با نذر محرم شود اشکال ندارد ، ولی باید با اجازه ی شوهر نذر کند و در صورتی که بدون اجازه  ی شوهر نذر کند نذر او باطل است .(  استفتائات حج،ص83،س213/مناسک محشی ،ص129،با استفاده از س232،پاورقی 2،توضیح المسائل ص539،م2653)

آیت..فاضل لنکرانی: نذر زن بدون اذن شوهر صحیح نیست و اگر با همین نذر قبل از میقات محرم شود احرام او باطل است ، بلی اگر زن با اجازه شوهر به حج مشرف شده و شوهر همراه او نیست اگر از اجازه به اصل سفر ، فهمیده شود که ملحقات و لوازم آن هم مورد اجازه است ، چنانچه بر زن لازم باشد نذر کند ، نذر او در این فرض صحیح است .(مناسک حج ،ص96،م256)

آیت..گلپایگانی(ره): چون احرام درخارج مسجد شجره جایز است ، از همان جا محرم می شود ؛ لکن اگر خواست قبل  از میقات با نذر محرم شود  اشکال ندارد، ولی باید با اجازه ی شوهر نذر کند و در صورتی که بدون اجازه  ی شوهر نذر کند نذر او باطل است. (مناسک محشی،ص129،س232،توضیح المسائل ،ص452،م2653)

 آیت...مکارم شیرازی: چون احرام در خارج مسجد شجره جایز است ، از همان جا محرم می شود ؛ لکن اگر خواست قبل  از میقات با نذر محرم شود ، نذر زن در صورتی که مزاحم با حق شوهر نباشد اشکالی ندارد.(مناسک حج،ص42،م55س1/مناسک محشی،ص129،س232)

آیت.. نوری همدانی: نذر زن بدون اذن شوهر صحیح نیست و اگر با همین نذر قبل از میقات محرم شود احرام او باطل است ، بلی اگر زن با اجازه شوهر به عمره مشرف شده و شوهر همراه او نیست اگر از اجازه به اصل سفر ، فهمیده شود که ملحقات و لوازم آن هم مورد اجازه است ، چنانچه بر زن لازم باشد نذر کند ، نذر او در این فرض صحیح است.( احکام عمره مفرده به انضمام استفتائات جدید، ص21،م56)

آیت ...وحید خراسانی: بله ، میتواند و در صوررتی که وفای به نذرش منافی با حق شوهر نباشد اشکال ندارد .و در صورت منافی اگر بدون اذن شوهر نذر کند ،نذر زن باطل است .( مناسک حج،ص91با استفاده از م161/منهاج الصالحین ،ج3،ص361و362،م1551/توضیح المسائل،ص714،م2708)

  http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : اگر فردی نذر نماید در مسجد الحرام و مسجد النبی معتکف شود،‌ ولی به هر دلیل از اداء نذر معذور باشد،‌ تکلیف او چیست؟

آیت ا... بهجت : اگر عمل به نذر متعذر باشد، ادای نذر واجب نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : چنانچه وقت انجام نذر معین بوده و در آن وقت شرعا معذور از دخول مسجد بوده یا قهرا معذور بوده عمل به نذر وجوبی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : اگر نذر مقید به زمان خاصی بوده و در آن زمان ، قدرت بر انجام نداشته باشد ، تکلیفی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : اگر نذر مقید به زمان عذر بوده باطل میشود و اگر مطلق نبوده در وقت امکان باید انجام دهد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. شبیری زنجانی : نذر وی صحیح نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی :اگر معذور باشد تکلیفی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر معذور است و برای او مقدور نیست تکلیفی ندارد و نذر او منحل می شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : اگر بتواند باید آن را بعدا قضا کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : چنانچه شرعا معذور باشد چیزی بر او نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

  http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
<      1   2   3   4   5   >>   >