سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

اگر خانمی قبل از میقات حائض بشود و بداند که مدت زمان حیض او آنقدر طولانی خواهد بود که زمان عمره تمتع را از دست خواهد داد ، چه طور عمل کند؟ یعنی چطور حج او به حج افراد تبدیل میشود و دقیقا باید چه کار کند؟
حالا اگر بعد از میقات و در اثنای طواف عمره تمتع حائض شد چه کند؟ چه وقت اجازه دارد نائب بگیرد؟ چه وقت باید حج افراد به جا آورد؟ تفاوت این دو را لطفا توضیح دهید که خانم های دیگر را راهنمایی کنم

آیت الله خامنه ای: اگر زن در میقات حائض باشد و یقین کند که نمى‏ تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، مى‌ تواند به نیّت حج افراد محرم شود و نیز مى‌تواند به قصد ما فى‌الذّمه داخل احرام شود ولى در صورت اوّل اگر زودتر از موعد مقررّ پاک شود، لازم است براى عمره تمتّع بار دیگر محرم شود ، و اما در صورت دوم اگر پیش از موعد پاک نشد، احرام او براى حج خواهد بود و اگر پیش از موعد پاک شد با همان احرام مى‌تواند عمره تمتّع به‌جا آورد. 

و اگر زنی بعد از سه شوط و نیم در طواف عمره تمتع حائض شد ، و تا وقت وقوف به عرفه پاک نشد ، باید سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام دهد و محرم شود براى حج تمتّع و در وقت انجام طواف حج، قبل یا بعد از آن، بقیه طواف عمره تمتّع و نماز آن را هم به‌جا آورد. 
و اگر پس از ورود به مکّه و انجام طواف، قبل از اینکه نماز طواف بخواند حائض گردیده، اگر وقت وسعت دارد صبر کند تا پاک شود و نماز را بخواند و بقیه اعمال را انجام دهد و چنانچه وقت تنگ باشد سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام دهد و مُحرم شود به حج تمتّع و بعد از طواف حج یا قبل از آن، نماز را بخواند و سپس بقیه اعمال را انجام دهد.

آیت الله وحید خراسانی: مساله 155اعمال حجّ افراد مانند أعمال حجّ تمتّع است، ولى در چند چیز با یکدیگر فرق دارند:

اوّل: در حجّ تمتّع ارتباط عمره به حجّ و انجام هردو در یک سال معتبر است ـ چنان که گذشت ـ و این در حجّ افراد معتبر نیست، مگر به سبب عارضى، مثل این که نذر کند آن دو را در یک سال انجام دهد، و یا بر انجام آن دو در یک سال اجیر شده باشد، و یا استطاعت انجام هردو را در یک سال داشته باشد.

دوم: آن که در حجّ تمتّع قربانى کردن واجب است ـ همان طور که گذشت ـ ولى در حجّ افراد قربانى کردن معتبر نیست.

سوم: آن که در حجّ تمتّع، در حال اختیار، تقدیم طواف و سعى بر وقوف در عرفات و مزدلفه جایز نیست، ولى در حجّ افراد جایز است.

چهارم: آن که احرام حجّ تمتّع باید از مکّه باشد، ولى احرام حجّ افراد براى کسى که اهل مکّه است از مکّه، و براى کسى که منزلش در حدّ فاصل بین میقات و مکّه قرار گرفته از منزلش، و براى غیر آنها از میقات مى باشد.

پنجم: آن که در حجّ تمتّع واجب است عمره آن پیش از حجّ به جا آورده شود، ولى در حجّ افراد معتبر نیست، بلکه احتیاط واجب این است که حجّ افراد پیش از عمره مفرده به جا آورده شود.

ششم: آن که انجام طواف مستحبى پس از بستن احرام حجّ تمتّع  جایز نیست، ولى در حجّ افراد جایز است.

مسأله 288 ـ هرگاه زن محرمه در اثناى طواف حائض شود، چنانچه حیض شدن پیش از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است و حکم او همان است که در مسأله قبل براى زنى که پس از بستن احرام حائض شده بیان شد.

و چنانچه حیض شدن او پس از تمام شدن شوط چهارم باشد و وقت کافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، بنابر اقوى طوافش باطل است و باید صبر کند تا پاک شود و غسل کند و پس از آن طواف را به جا آورد، و احتیاط مستحب آن است که طواف پس از غسل را به قصد اعم از تمام کردن طواف پیش و یک طواف کامل ـ بعنی قصدکند انجام آنچه راواقعا بر ذمه اش می باشدپس چنانچه تتمه طواف قبل بر ذمه اوست زائد بر آن از این طواف جدید لغو باشدوچنانچه طواف کامل بر ذمه اوست همین طواف جدید باشد ـ انجام دهد، و اگر پس از شوط چهارم باشد ولى وقت کافى نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که پس از قطع طواف سعى و تقصیر را انجام دهد، و سپس احرام حجّ را به قصد مافى الذمه ـ آنچه بر ذمّه اوست از حجّ افراد یا تمتّع ـ ببندد و اعمال حجّ تمتّع را انجام دهد، و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه باید نخست کسرى طواف قطع شده پیش از حجّ را به جا آورد و سپس طواف حجّ و باقى اعمال آن را انجام دهد، و پس از اتمام حجّ یک عمره مفرده هم به جا آورد.

سأله 287 ـ چنانچه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتّع حائض باشد، و یا پس از محرم شدن حائض شود، و وقت کافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، باید صبر کند تا پاک شود و غسل کند و اعمال عمره را انجام دهد، و اگر وقت کافى نداشته باشد، مسأله دو صورت دارد:

الف) آن که حیضش هنگام احرام بستن یا پیش از آن باشد که در این صورت حجّ تمتّع او منقلب به حجّ افراد مى شود، و پس از انجام حجّ افراد باید یک عمره مفرده، اگر متمکّن از آن باشد، انجام دهد.

ب) آن که حیضش پس از احرام بستن باشد، که در این صورت اگرچه گفته شده است که: «مخیّر است یا حجّ افراد به جا آورد، همان طور که در صورت اوّل گذشت، و یا اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نماز آن به جا آورد، یعنى این که سعى کند و بعد از آن تقصیر نماید، و سپس براى حجّ محرم شود و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه ابتدا طواف و نماز عمره تمتّع را قضا کند، و پس از آن طواف حجّ و نماز آن و باقى اعمال حجّ را به جا آورد» ولى احتیاط واجب آن است که در این صورت نیز ـ همچون صورت اوّل ـ حجّ تمتّع او منقلب به حجّ افراد مى شود.

و چنانچه یقین داشته باشد حتى پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه حیضش ادامه دارد و متمکّن از طواف نخواهد بود، باید براى طواف و نماز آن نایب بگیرد، و پس از انجام آنها توسط نایب، خودش سعى را به جا آورد، و اعمال عمره را تمام کند.

 آیت الله مکارم شیرازی : :  1- اگر زن در میقات حائض باشد، و یقین کند که نمى‏تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، باید نیّت حجّ افراد کند، و براى حجّ افراد محرم شود، ولى اگر بعد از آن فهمید اشتباه کرده، در صورتى که براى حجّة الاسلام محرم شده، احرام او باطل است، و باید براى عمرهّ تمتّع مجدّداً محرم شود، ولى بهتر است زن در چنین مواردى در موقع احرام، نیّت کند احرامى را که بر او واجب است انجام دهد، تا مشکلى براى او پیش نیاید. 2- هرگاه زنى حائض باشد و نتواند طواف و نماز طواف را با طهارت قبل از وقوف به عرفات به جا آورد باید عدول به حجّ إفراد کند، و بعد از اتمام حج، عمره مفرده با طهارت انجام دهد، خواه حائض شدن قبل از احرام باشد یا بعد از احرام، حکم زنی که تازه زایمان کرده نیز همین است. ولى بانوان مى‏توانند با خوردن قرص عادت را به عقب بیندازند و طواف حج و عمره را به جا آورند.

آیت الله سیستانی : در فرض اول از همان ابتدا باید به نیت حج افراد احرام ببندد ودر فرض دوم اگر بعد از تمام شدن شوط چهارم حائض شود سعى را انجام دهد وتقصیر کند وبعد از پاکى وغسل باقیمانده طواف ونماز را انجام دهد واگر پاک نشد تا وقت حج، قبل از انجام طواف حج، باقیمانده طواف عمره را بانماز قضا کند واگر قبل از طواف وبعد از احرام عادت شود مى تواند تبدیل کند به حج افراد وان احوط است ومى تواند سعى وتقصیر کند ومحل شود وقبل از انجام طواف حج قضا کند واما مورد نیابت صورتى است که تا وقتى در مکه مى تواند بماند از حیض پاک نمى شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

کسی که خودش حج واجب به گردنشه می تونه اول از طرف پدرش نیابتا حج بره 

آیت الله خامنه ای : صحیح نیست.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌کسى که حج بر او واجب است نباید نیابت     قبول کند. ولى اگر اجیر شد هر چند معصیت کرده است ولى حج نیابى او صحیح است و مبرئ ذمه منوب عنه مى باشد و استحقاق اجرت المسمى را دارد. هر چند حج بر خودش مستقر مى شود.

آیت الله سیستانی : مطمئن باشد که مى تواند در سال بعد حج خود را انجام دهد اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی : خیر

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : وظیفه ی مستحاضه ی کثیره در صورت تداوم خون در طواف واجب و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف و نماز طواف ، وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص301و302، س725و727)

آیت الله اراکی : برای طواف و نماز طواف ، وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص301و302، س725و727)

آیت ا... بهجت : سوال: آیا مستحاضه ی کثیره برای نماز و طواف واجب باید غسل و وضوی جداگانه انجام دهد؟

جواب: اگر برای طواف غسل کرده برای نماز آن غسل لازم ندارد ولی باید خود را تطهیر کند و وضو بگیرد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : احتیاط این است که مستحاضه کثیره قبل از طواف غسل را اعاده کند و وضو هم باید بگیرد. بلکه احتیاط واجب این است که مستحاضه کثیره برای نماز طواف غسل و وضو را اعاده کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

تذکر: مستحاضه کثیره بنابر احتیاط واجب برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک غسل نماید وبرای هر یک از آن دو نیز یک وضو بگیرد.

آیت ا... خامنه ای : اگر استحاضه ادامه دارد بنابر احتیاط واجب غسل برای هر کدام از طواف و نماز طواف لازم است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : مستحاضه ی کثیره برای هر کدام از طواف و نماز طواف غسل جداگانه نیاز دارد و نیاز به وضو نیست مگر این که محدث به حدث اصغر باشد که در این صورت احوط ضمیمه کردن وضو به غسل است.(مناسک محشی، ص301،س725،پاورقی3/ مناسک حج ، ص191، م299)

آیت ا.. سیستانی : اگر خون مستمر باشد که بیرون آمدن خون از پنبه منقطع نشود یک غسل کافی است.(مناسک محشی، ص301، س725،پاورقی3/ استفتائات حج و عمره، ص197،س458)

آیت ا.. شبیری زنجانی : زمانی که فاصله ی قابل توجهی بین طواف و نماز آن حاصل نشود، نیازی به تکرار وظایف مستحاضه ندارد.اما در صورتی که بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی ایجاد گردد، و مطمئن نباشد تا پایان نماز خون خارج نمیشود، باید وظایف مستحاضه را تکرار کند.(مناسک الحج ، ص134،م389)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بنابر احتیاط برای هر یک از طواف و نماز آن جداگانه اعمالی که برای نماز لازم است انجام دهد.(استفتائات حج، ص139و140، س425و 426)

آیت ا... فاضل لنکرانی : احتیاط واجب آن است که مستحاضه کثیره علاوه بر اغسال یومیه یک غسل برای طواف و نماز طواف انجام دهد و برای طواف یک وضو و برای نماز طواف هم یک وضو بگیرد.(مناسک محشی ،‌ ص302و303، س725، پاورقی3 و س727)

آیت ا... گلپایگانی : مستحاضه ی کثیره در صورتی که برای نماز یومیه وظیفه اش را انجام داده باشد در صورتی که خون ادامه داشته باشد برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک غسل و یک وضو احتیاطا لازم است.(مجمع المسائل ، ج1، ص468، س9/ مناسک محشی،ص302،س727،پاورقی2)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه ی کثیره در طواف و نماز طواف ، در صورتی که غسل های نماز خود را به موقع به جا آورد ، غسل دیگری برای طواف و نماز طواف بر او واجب نیست تنها برای هر یک از طواف و نماز طواف بنابر احتیاط ، وضو لازم است.(حج بانوان ، ص104، س1/ مناسک جامع حج،ص184،س633)

آیت ا... نوری همدانی : مستحاضه ی کثیره باید یک غسل برای طواف و یک غسل برای نماز طواف به جا بیاورد مگر این که از وقت غسل برای طواف تا آخر نماز خون قطع باشد.(مناسک حج، ص105،م187)

آیت ا... وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که مستحاضه ی کثیره برای هر کدام از طواف و نماز آن یک غسل کند و لازم نیست وضو بگیرد.(مناسک حج، ص149، م293)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : وظیفه ی مستحاضه قلیله در صورت تداوم خون در طواف واجب و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ تحریر الوسیله ،‌ج1 ،‌ص56، فصل فی الاستحاضه)

آیت الله اراکی : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ توضیح المسائل ،ص70،م391)

آیت ا... بهجت : برای هر کدام از طواف و نماز آن،‌وضوی مستقل بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب ، پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(وسیلة النجاة ، ص87، م303/ واستتفتاء شفاهی از دفتر معظم له/ توضیح المسائل ، ص78،م382)

 آیت ا... تبریزی : احوط آن است که برای هر کدام از طواف و نماز طواف وضو بگیرد. و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب، پنبه را عوض کند.(مناسک حج، ص121،م299/ توضیح المسائل ، ص63،م400)

آیت ا... خامنه ای : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ تحریر الوسیله ،‌ج1 ،‌ص56، فصل فی الاستحاضه)

آیت ا.. سیستانی : مستحاضه ی قلیله برای هر یک از طواف و نماز طواف بنابر احتیاط واجب وضوی مستقل بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین بنابر احتیاط مستحب، پنبه را آب کشیده و یا عوض کند.(مناسک حج، ص217،م296/ و توضیح المسائل ، ص78،م392)

آیت ا.. شبیری زنجانی : : اگر بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی حاصل نشود، مستحاضه می تواند بدون تکرار اعمال استحاضه، نماز طواف را به جا آورد. ولی اگر بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی ایجاد گردد و مطمئن نباشد تا پایان نماز خون خارج نمی شود، باید وظایف مستحاضه را تکرار کند، و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و به احتیاط واجب ، پنبه و همچنین دستمال را اگر نجس شده عوض کرده یا آب بکشد.(مناسک حج، ص134، م389/ توضیح المسائل، ج1، ص95،م400و401)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب برای طواف و نماز طواف در صورت استمرار خون وضوی جداگانه بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین پنبه را عوض کند.(استفتائات حج، ص139،س425و426/ توضیح المسائل ، ص80،م400)

آیت ا... فاضل لنکرانی : برای طواف یک وضو و برای نماز طواف هم یک وضو بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین بنابر احتیاط واجب ،‌پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(استفتائات حج و عمره، ص157،س251/ توضیح المسائل ،ص64،م395)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط برای هر کدام از طواف ونماز طواف وضوی مستقل لازم است.و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کند.(مناسک محشی ،ص302،س727،پاورقی2/ توضیح المسائل ، ص67، م400)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه قلیله هم مانند کثیره، بنابر احتیاط برای طواف و نماز طواف هر کدام وضوی مستقل بگیرد. و واجب است از سرایت خون به سایر اعضا جلوگیری کند و اما عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست، هر چند احتیاط است.(حج بانوان، ص104و105،س1و3/ توضیح المسائل ، ص80،م405)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب برای هر کدام از طواف و نماز،‌یک وضوی مستقل بگیرد. و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کند یا آب بکشد.(مناسک الحج، ص138،م288/ توضیح المسائل ، ص82،م395)

آیت ا... وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که برای هر کدام از طواف و نماز آن یک وضو بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند.(مناسک حج، ص149،م293/ توضیح المسائل ، ص262،م400)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : وظیفه مستحاضه ی متوسط در صورت تداوم خون برای طواف و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف واجب و نماز آن،‌ وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص302، س727)

آیت الله اراکی : برای طواف واجب و نماز آن،‌ وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص302، س727)

آیت ا... بهجت : سوال: آیا مستحاضه ی متوسط برای نماز و طواف واجب باید غسل و وضوی جداگانه انجام دهد؟

جواب: اگر برای طواف غسل کرده برای نماز آن غسل لازم ندارد ولی باید خود را تطهیر کند و وضو بگیرد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : احتیاط این است که مستحاضه متوسط قبل از طواف غسل را اعاده کند و وضو هم باید بگیرد. و برای نماز طواف فقط وضوء را بنابر احتیاط واجب اعاده می کند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : اگر استحاضه ادامه دارد بنابر احتیاط واجب غسل برای هر کدام از طواف و نماز طواف لازم است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : یک غسل برای هر دو به جا آورد و برای هر کدام وضو بگیرد.(مناسک محشی، ص304، س732، پاورقی3)

آیت ا.. سیستانی : بنابر احتیاط واجب برای طواف و نماز طواف یک غسل و برای هر کدام ،‌ یک وضو لازم است.(مناسک محشی ، ص302، س727، پاورقی2)

آیت ا.. شبیری زنجانی : وظیفه مستحاضه متوسط بنابر اقوی همان وظیفه مستحاضه قلیله است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی :بنابر احتیاط برای هر یک از طواف و نماز آن جداگانه اعمالی که برای نماز لازم است انجام دهد.(استفتائات حج، ص139، س425)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مستحاضه ی متوسط بنابر احتیاط واجب یک غسل برای طواف و نماز طواف انجام دهد و برای هر کدام یک وضوی بگیرد. (مناسک محشی ، ص302،س725، پاورقی 3)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب یک غسل برای طواف و یک غسل برای نماز طواف و برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک وضوی جداگانه لازم است.(مناسک محشی ، ص302، س727،پاورقی2)

آیت ا... نوری همدانی : یک غسل برای طواف و نماز طواف و برای هر کدام یک وضو بگیرد.(مناسک الحج، ص138، م288)

آیت ا... وحید خراسانی : باید هم غسل و هم وضو بگیرد و احتیاط واجب آن است برای هر کدام از طواف و نماز آن ، یک وضو بگیرد.(مناسک حج، ص149، م293)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : زن مستحاضه برای انجام طواف مستحب چه وظیفه ای دارد؟

امام خمینی (ره) : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.(تحریر الوسیله، ج1 ،‌ص60،م8/ مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت الله اراکی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... بهجت : طهارت از حدث اکبر و اصغر نیاز ندارد.(وسیلة النجاة ، ج1، ص87،م303)

 آیت ا... تبریزی : طواف مستحبی را میتوان بدون طهارت به جا آورد وطهارت در او معتبر نیست.(مناسک حج، ص121، م298)

آیت ا... خامنه ای : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک حج مطابق فتاوای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ص138، م503و504)

آیت ا... خویی : طهارت در طواف مستحبی معتبر نیست.(مناسک حج، ص191، م298)

آیت ا.. سیستانی : در طواف مستحبی طهارت از حدث اصغر معتبر نیست و مشهور بین فقها این است که طهارت از حدث اکبر هم معتبر نیست.(مناسک حج، ص217، م295)

آیت ا.. شبیری زنجانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر لازم نیست.(مناسک الحج، ص165، م489و491)

آیت ا... صافی گلپایگانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... فاضل لنکرانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... گلپایگانی : طهارت در طواف مستحبی شرط نیست.(آداب و احکام حج، ص194، م475/ مناسک محشی،‌ ص229، م546)

آیت ا... مکارم شیرازی : طهارت در طواف مستحبی شرط نیست، هر چند افضل آن است که با وضو باشد.(مناسک حج، ص115، مبحث طواف مستحبی، شماره1)

آیت ا... نوری همدانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک حج ،ص82،م129)

آیت ا... وحید خراسانی : طهارت در طواف مستحبی معتبر نیست.(مناسک حج ، ص149، م292)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال : وظیفه فردی که به علت فراموشی یا ندانستن مسأله  در میقات محرم نشده|، چیست؟

 امام خمینی(ره ):کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ،  واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120،م215)

آیت...اراکی(ره): کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ، واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120م215)

آیت... بهجت: اگر کسی به خاطر عذری ،مانندبیماری یا فراموشی یا ندانستن مسأله یا ـمیقات در صورتی که ندانستن از روی تقصیر نباشد ـ بدون احرام از میقات عبور نماید ، یا بعد از عبور از میقات بفهمد احرامش باطل بوده چند صورت دارد:

الف)اگر بتواند به میقات برگردد واجب است برگردد و از آنجا محرم شود.

ب)اگر نتواند به میقات برگردد :1لف)اگر به محدوده حرم نرسیده باشد، از همان جا محرم شود.ب)اگر به محدوده حرم رسیده باشد، چنانچه بتواند از حرم خارج شودباید خارج شود و محرم شود و در این دو صورت بنابر احتیاط واجب هر قدر می تواند به نحوی که حج از او فوت نمی شود از حرم فاصله بگیرد. و اگر نتواند از حرم خارج شود از همان جایی که هست محرم می شود هر چند وارد مکه شده باشد( مناسک حج و عمره،ص86و87،م273ـ276)

آیت...تبریزی:1) می تواند از نزدیک ترین میقات ها محرم شود .

2) در صورت حرج از ادنی الحل محرم شود.

3)اگر ادنی الحل هم حرجی باشد از نزدیکترین مکانی که بدون حرج است محرم شود.

4)اگر صورت سوم هم حرجی باشد ، در همان جایی که هست محرم شود.(صراط النجاة ،ج4،ص83،س365)

 آیت... خامنه ای : ): کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ، واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120م215)

آیت... خویی: 1) اگر بازگشت به میقات ممکن باشد واجب است برگشته و از همان جا احرام ببندد.

2)اگر در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن باشد ولی به خارج حرم ممکن باشد در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته و از خارج حرم محرم شود و اولی این است که هر چه قدر که می تواند از حرم دور شود و احرام ببندد.

3)اگر در حرم باشد و برگشتن به خارج حرم برایش ممکن نباشد در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد هر چند وارد مکه شده باشد

4) اگر در خارج ازحرم باشد و نتواند به میقات برگردد که در این صورت لازم است از جای خود محرم شود.و در تمام این چند صورت حکم به صحت عمل مکلّف میشود ( مناسک حج،ص119،120،م 169و170)

آیت...سیستانی : 1) اگر بتواند به میقات برگردد واجب است به میقات برگردد واز همان جا احرام ببندد.

2)اگر در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن باشد رفتن به بیرون حرم ممکن باشد در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته و از بیرون حرم محرم شود و اولی این است که هر قدر که می تواند از حرم دور شود سپس از آن جا محرم شود.

3)اگر در حرم باشد و بیرون رفتن از حرم برایش ممکن نباشد در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد هر چند وارد مکه شده باشد .

4) اگر در خارج احرم باشد و نتواند به میقات برگرددو احوط در این صورت این است هر مقدار  ممکن است برگرددو سپس محرم شود ( مناسک حج،ص126،127،م169و170)

آیت..شبیری زنجانی:1) اگر برگشتن به میقات ممکن باشد (یعنی وقت وسعت داشته باشد )واجب است برگرددو از همان جا احرام ببندد( وفرقی نمیکند توجه او به محرم نشدن در قبل از حرم باشد یا بعد ازحرم )و اگر ممکن است به میقات دیگری برود،احرام بستن او درست است اما گناه کرده است.

2) اگر برایش ممکن نباشد که به همان میقات برگردداگر در راه ، میقات دیگری هست ، در آن میقات محرم شود.

3)اگر در خارج حرم متوجه شد، در همان مکان محرم شود

4)اگر داخل حرم متوجه شد ، باید از حرم خارج شود و در همان جا محرم شود، و اگر نمیتواند از حرم خارج شود یا وقت وسعت ندارد ، باید ازهمان جا محرم شود(مناسک حج ،ص126،و127،م169و170)

آیت...صافی گلپایگانی:اگر برگشتن به میقات ممکن است ،برگرددو ازمیقات محرم شود.اگر برگشتن به میقات ممکن نیست ، احتیاط واجب آن است که هر مقدار که ممکن است به سوی میقات برگردد و از آن جا محرم شود و اگر برگشتن به هیچ وجه ممکن نیست از همان مکان احرام خود را ببندد.(استفتائات حج ،ص83،س212،مناسک حج ،ص32،ذیل م14)

 آیت...فاضل لنکرانی: 1)کسی که از روی جهل یا فراموشی یا عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کند،در صورت امکان هر جاکه یادش آمد به میقات برگشته و از آنجا محرم شود.

2) اگر امکان رجوع به میقات نباشد اگر داخل حرم نشده از هر جا یادش آمد محرم شود ، هرچند مستحب است تا میتواند به طرف میقات برگشته و دورتر از حرم محرم شود

3)اگر بعد از دخول به حرم یادش آمد و امکان و فرصت برگشت به خارج حرم را دارد باید خارج شده از ادنی الحل محرم شود.و احتیاط مستحب آن است که تا میتواند به طرف میقات برگردد،و اگر امکان ندارد از داخل حرم محرم شود.(مناسک حج ،ص98،م265،266و267)

آیت...گلپایگانی: واجب است در صورت تمکّن به میقات قبلی رجوع نماید هر چند میقات دیگری در مسیر او باشد والاّ از میقات بعدی  محرم شود و در صورت عدم تمکّن به میقات قبلی و نبود میقات در مسیر او ،  به مقداری که می تواند به طرف میقات برگردد و اگر همین مقدار هم ممکن نیست  از همان محل محرم شود . اگر داخل حرم شده ، در صورت عدم تمکّن از برگشتن به میقات به مقداری که ممکن است برگردد به طرف میقات و اگر این مقدار هم ممکن نبود  در ادنی الحل محرم شود و اگر این مقدار هم ممکن نباشد در همان محل محرم شود.( آداب و احکام حج، ص127،م292و293)

آیت ...شیرازی : اگر بیرون حرم است از همان جا احرام ببندد و اگر وارد حرم شده به بیرون حرم (مثلاًبه تنعیم) برود و احرام ببندد ، و اگر نمی تواند از حرم بیرون برود از همان جا که هست احرام ببنددد.( مناسک حج ،ص44م60)

 آیت...نوری همدانی: کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .و آن جا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ،  واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد

 آیت ...وحید خراسانی:1ـاگر امکان برگشتن به میقات باشد باید برگردد و از آن جا احرام ببندد.

2ـ اگر در حرم باشد و امکان بازگشت به میقات نباشد ولی برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن باشد باید از حرم بیرون رود و احتیاط واجب آن است به هر اندازه می تواند از حرم دور شود ، سپس احرام بببندد.

3ـ اگر در حرم باشد و امکان بیرون رفتن از حرم نباشد  در این صورت باید از همان جایی که هست اگر چه مکه هم باشد احرام ببندد.

4ـ اگر در بیرون حرم باشد و برگشت به میقات برایش ممکن نباشد در این صورت اگر در مسیر او تا مکه میقات برایش ممکن نباشد در این صورت اگر در مسیر او تا مکه میقات دیگری باشد  باید از آن جا احرام ببندد ولی اگر نبود ، بنابر احتیاط واجب احرام ببندد و آن را تا آخرین جای خارج حرم به تأخیر نیندازد.( مناسک حج ،ص92و،93م166و167)

 

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال: وظیفه ی  حائض نسبت به احرام در میقات مسجد شجره چیست؟

امام خمینی(ره): اگر نمی تواند در حال عبور محرم شود احتیاط آن است که در بیرون مسجد شجره محرم شود و در جحفه یا محاذات آن تجدید احرام نماید.( مناسک محشی ،ص114،م203و205)

آیت... اراکی:  اگر به واسطه ی زیادی جمعیت از عبور از مسجد هم عاجز باشد ، احتیاط آن است که از نزدیک مسجد محرم شود . واحوط آن است که در جحفه احرام را تجدید نماید.(مناسک محشی ،ص114و115،م205،پاورقی 1،استفتائات ،ص90،س11)

آیت.. بهجت (ره): 1. این که با نذر محرم شوند یعنی نذر نمایند که قبل از مسجد محرم شود و احرام آن ها صحیح است .

2.اگر بتوانند بدون توقف از دربی وارد مسجد شوند و از درب دیگر خارج شوند و در محل اصلی محرم شوند احرام آنها صحیح است .

3.اگر نتوانند داخل مسجد شوند ، در خارج مسجد در محاذات آن محرم شوند و بنابر احتیاط در جحفه یا محاذی آن ، احرام را تجدید می نمایند.(مناسک حج و عمره ،ص83،م257الی260،مناسک حج،ص169،س34)

 آیت...تبریزی:  اگر ورود او به مسجد به صورت عبور و گذشتن باشد بدین صورت که از دربی داخل شود و از درب دیگری که کنار درب اولی هم نباشد خارج شود مانعی ندارد،و گرنه در خارج از مسجد محرم شود.والله العالم.( مناسک محشی ،ص113و114،م202 ،پاورقی 1، استفتائات جدیدحج،ج1،ص175،س435)

 آیت...خامنه ای : زنانی که عذر داردند به خاطر ازدحام و امثال آن نمی توانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند ، واجب است از جحفه یا محاذی آن محرم شوند، کما این که می توانند با نذر شرعی از منزل خود در مدینه احرام ببندند.( مناسک محشی ،ص114و115،م205،پاورقی1،مناسک حج مطابق با فتاوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری،ص70،م189)

آیت... خویی:   زن حائض می تواند بیرون از مسجد به گونه ای که محاذی وبرابر آن از طرف راست و چپ باشد احرام ببندد.(مناسک حج،ص108 بااستفاده از مسائل مسجد شجره)

آیت... سیستانی:  برای حائض و نفساء احرام بستن بیرون مسجد شجره کافی است ، ولی اگر در حال گذر از مسجد یا وارد شدن از دری و بیرون رفتن از در دیگر محرم شود صحیح است ، بلکه مطلقاً صحیح است .(مناسک محشی ،ص 114،م203پاورقی3،ملحق مناسک حج،ص68،س110)

 آیت...شبیری زنجانی: جایز نیست زن حائض داخل مسجد شود ، مگر این که احرام او در حال عبور باشد ؛ یعنی از یک در داخل و از در دیگر خارج شود .اگر در غیر حال عبور محرم گردد احرامش صحیح است ، اگر چه در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد ، گناه کرده است . اگر نتوانست در حال عبور از مسجد محرم شود ، در خارج مسجد محرم شود.(مناسک حج،ص57،م117و119، استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

آیت...صافی گلپایگانی:  اگر طوری باشد که بتواند  از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند مکث نکنند ، میتوانند در حال عبور محرم شوند و اگر نمی توانند ، در بیرون مسجد پشت دیوار آن محرم شوند( استفتائات حج ،ص81،س207)

آیت..فاضل لنکرانی: می تواند در حال عبور از مسجد بدون توقف محرم شود و اگر نتواند در حال عبور از داخل مسجد محرم شود ، باید کنار مسجد محرم شود.(مناسک محشی ،ص114و115،م203و205، پاورقی1،مناسک حج،ص94،م247و250)

 آیت... گلپایگانی(ره):   بر حائض جایز نیست داخل مسجد شجره بشود مگر آنکه از دربی وارد و از درب دیگر خارج شود و در حال حرکت محرم شده و تلبیه گوید و می تواند در خارج مسجد شجره با فاصله نزدیک محرم شود.( آداب و احکام حج ،ص124،م285)

 آیت...مکارم شیرازی:  می تواند در بیرون یا در حال عبور از مسجد شجره محرم شود؛ چون احرام در مسجد واجب نیست( مناسک محشی ،ص114،م203، پاورقی3، مناسک حج ص34،م35)

آیت.. نوری همدانی:  می تواند داخل مسجد شجره شود و در حال عبور احرام ببندد ودر مسجد توقف نکند.و اگر به واسطه ی زیادی جمعیت از عبور از مسجد هم عاجز باشد ، احتیاط آن است که از نزدیک مسجد محرم شود.( مناسک محشی ،ص114و115،م205، پاورقی1،مناسک حج،ص37،م12)

آیت ...وحید خراسانی:  می توانند در نزدیکی مسجد شجره احرام ببندند.(مناسک حج،ص86 با استفاده از میقات های احرام (اول ذوالحلیفه) استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : وظیفه مستحاضه برای دخول و توقف در مسجدین چه میباشد؟

امام خمینی (ره) : دخول و توقف مستحاضه در مسجدین،‌ بدون غسل اشکال ندارد(تحریر الوسیله، ج1، ص59، م8)

آیت الله اراکی : مستحاضه قلیله ، نسبت به دخول در مساجد وظیفه ی خاصی ندارد.

مستحاضه متوسط و کثیره، اگر غسلهای واجب خود را به جا آورده و بین غسل و نماز فاصله نینداخته باشد، رفتن به مسجد وتوقف در آن برای او جایز است، ولی اگر بین غسل و نماز فاصله انداخته باشد، برای رفتن به مسجد و توقف در آن ، بنابر احتیاط واجب غسل مستقل نیاز داردو بدون غسل نمیتواند وارد مسجد شود.(توضیح المسائل ، ص74و75، م424 و425)

آیت ا... بهجت : مکث در مساجد و دخول در مسجد الحرام و مسجد البنی(ص) برای مستحاضه بدون غسل جایز است.(وسیلة النجاة ،‌ج1 ، ص87، م306)

 آیت ا... تبریزی : مستحاضه ای که غسلهای واجب خود را برای نماز به جا آورده ،‌ رفتن او در مسجد و توقف در آن بر او حلال است و بعید نیست بدون غسل نیز جایز باشد.(توضیح المسائل ، ص67، م434)

آیت ا... خامنه ای : دخول و توقف مستحاضه در مسجدین،‌ بدون غسل اشکال ندارد(تحریر الوسیله، ج1، ص59، م8)

آیت ا... خویی : دخول و مکث در مساجد برای مستحاضه (کثیره ، متوسطه و قلیله) جایز است.(العروة الوثقی نع تعلیقة ، ج1، ص238، م17و18، پاورقی1)

آیت ا.. سیستانی : دخول در مساجد و مکث در آن ها برای مستحاضه مطلقا جایز است حتی اگر برای نماز یومیه غسل نکرده باشد.(توضیح المسائل ، ص85،م427/ العروة الوثقی مع تعلیقه ، ج1، ص267، م18 ، پاورقی959/ منهاج الصالحین، ج1، ص90،م252)

آیت ا.. شبیری زنجانی : دخول و توقف قلیله و متوسطه در مسجدین جایز است.

کثیره: اگر غسلهای واجب خود را به جا آورده ، رفتن در مسجد و توقف در آن جایز است. ولی اگر بخواهد قبل از وقت نماز به مسجد برود ، باید بنابر احتیاط غسل نماید.(توضیح المسائل، ج1،ص102،م434و435)

آیت ا... صافی گلپایگانی : اقوی جواز مکث مستحاضه قلیله در مساجد و داخل شدن در مسجدین بدون غسل است؛‌ اگر چه احوط اجتناب از داخل شدن بدون غسل است.(هدایة العباد ، ج1،ص49،م293)

آیت ا... فاضل لنکرانی : رفتن در مسجدین و توقف در سایر مساجد برای مستحاضه اشکال ندارد.(توضیح المسائل، ص68، م425/ العروة الوثقی مع تعلیقه، ج1 ،‌ص229، م18)

آیت ا... گلپایگانی : اقوی جواز مکث مستحاضه قلیله در مساجد و داخل شدن در مسجدین بدون غسل است؛‌ اگر چه احوط اجتناب از داخل شدن بدون غسل صلاتی است.(هدایة العباد ، ج1،ص59،م293)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه کثیره بدون غسل نمیتواند وارد مسجد شود ولی اگر غسلهایی که برای نماز بر او واجب است انجام داده باشد، میتواند داخل مسجدالحرام شود. دخول و توقف مستحاضه قلیله در مسجدین جایز است.( العروة الوثقی مع تعلیقات،ج1 ،‌ص276و277، م17و18/ مناسک محشی، ص236،م561،پاورقی 6)

آیت ا... نوری همدانی : رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد برای زن مستحاضه اشکال ندارد.(توضیح المسائل، ص88، م429)

آیت ا... وحید خراسانی : ظاهرا دخول در مساجد مطلقا جایز است.(منهاج الصالحین، ج2، ص72،م252)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال 1 : آیا نیت ریایی در عمره ی تمتع موجب بطلان عمره میشود ؟ در صورت باطل شدن  تکلیف چیست؟

امام خمینی (ره):اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند.(مناسک محشی ،ص140،م254)

 آیت ا... ارا کی (ره  ) : اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، و جبران آن ممکن نباشد و وقت نباشد احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند .(مناسک محشی ص140،م254،پاورقی2)

 آیت ا...بهجت:  اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورتی که، وقت تنگ شده باید به حج افراد عدول نماید و عمره ی مفرده بعد از آن بجا آورد و بنابر احتیاط واجب حج را در سا ل  بعد اعاده نماید . (مناسک محشی ص،140م254،پاورقی3مناسک حج و عمره ص192 ،م838)  

آیت ا... تبریزی: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، در صورت امکان واجب است اعاده ی  آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

آیت ا... خامنه ای: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند.(مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری، ص83،م236)

آیت ا...خویی(ره): اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورت امکان واجب است اعاده آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند. (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

 آیت ا... سیستانی: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورت امکان واجب است اعاده آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند. (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

آیت ا...شبیری زنجانی: گر اعمال عمره را به نیت ریا انجام دهد ، عملش باطل می شود و معصیت کار هم می باشد و واجب است اعمال را خالص انجام دهد و اگر تمکنّ از تدارک در وقت مناسب نباشد ، حکم به بطلان عمره می شود .(مناسک حج ص72،م158،ص130،م374)

آیت ا...صافی گلپایگانی: اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند و نتواند پیش از وقوف عرفات آن را به جا آورد ،بنابر احتیاط واجب به میقات برود و اگر به واسطه تنگی وقت ، متمکّن از رفتن به میقات نیست هر مقدار می تواند به طرف میقات برود و رجاءً محرم به احرام حج افراد شود و به عرفات برود و کارهای حج را انجام دهد و بعد از آن عمره ی مفرده به جا آورد ه و در سال بعد باید حج خود را اعاده کند .(مناسک محشی،ص 140م254با استفاده از پاورقی 2 مناسک حج ، ص84و85،م87)

آیت ا...فاضل لنکرانی:  اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند جبران آن ممکن نشود و وقت نباشد ،احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمرهِ ی مفرده  به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند .مناسک محشی ، ص140، م254،پاورقی2)

 آیت ا...گلپایگانی (ره ): اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند و نتواند پیش از وقوف عرفات آن را به جا آورد ، حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره به جا آورد و حج را در سال دیگر  اعاده کند .(آداب و احکام حج،ص191،م467)

 آیت ا... مکارم شیرازی: اگر عمره ی تمتع را به سبب ریا یا غیر آن باطل کند ،احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده نماید ، مگر اینکه بتواند عمره را اعاده کند .( مناسک جامع حج ،ص118،م118)

آیت ا... نوری همدانی:  اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند ( مناسک محشی ،ص140م 254)

 آیت ا… وحید خراسانی: هر گاه عمره فاسد شود احرامی که برای آن بسته نیز باطل می شود ، و باید حج را در سال بعد به جا آورد ، و احوط و اولی آن است که به همان احرام ،اعمال عمره ی مفرده را به جا آورد.(مناسک حج ص 142 مبحث طواف )

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
   1   2   3   4   5   >>   >