سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال : اگر کسی روزه گرفتن برایش ضرر داشته باشد در صورت روزه گرفتن و معتکف شدن، حکم روزه و اعتکاف وی چیست؟

آیت ا... خامنه ای : در فرض سوال روزه و اعتکاف باطل است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : در فرض سوال روزه و اعتکاف وی باطل است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : رفتن به سرویس بهداشتی متعلق به مسجد که در خارج از مسجد است در موارد زیر چه حکمی دارد؟

الف) برای حمام کردن

ب) برای غسل مستحب

ج) برای این که با وضو باشد

د) وضو گرفتن برای خواندن قرآن یا نماز مستحبی

هـ) برای شستن دندان ها و دست ها

آیت ا... خامنه ای : الف، ب، ج، د) خارج شدن از مسجد برای هدف های ذکر شده اشکال ندارد، ولی باید به قدر حاجت اکتفا کند و طول ندهد.

هـ) ملحق به خارج شدن از مسجد برای تجدید طهارت است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : الف) آیا حرمت هر نوع تجارت اعم از بیع، شراء ، مصالحه، مضاربه و... در حال اعتکاف، مبنی بر فتو است یا احتیاط واجب؟

ب) در صورت ضرورت و اضطرار حکم ( قسمت الف ) چگونه است؟

ج) حکم فروش کتاب به معتکفین برای ارتقاء سطح فرهنگ، اخلاقی و عقیدتی چیست؟

آیت ا... بهجت : سوال: با توجه به وسیلة النجاة معظم له، ج1، ص336، مبحث «ما یحرم علی المعتکف» و «منها البیع و الشراء .... » پاسخ سوال را بفرمایید:

الف) بیع و شراء فتوی و غیر آن احتیاطا واجب است.

ب) در ذیل همان عبارت در همان صفحه ذکر شده است.

ج) فرق نمی کند و جایز نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : الف) در بیع و شراء فتوی است و در سایر معاملات احتیاط واجب است.

ب) خرید و فروش احتیاجات خوردنی و آشامیدنی در حال اعتکاف اشکال ندارد.

ج) خرید و فروش کتاب برای معتکفین ولو به منظور ارتقاء سطح فرهنگی، اخلاقی و عقیدتی در حکم خرید و فروش ممنوع در حال اعتکاف است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : سوال: با توجه به عروة الوثقی معظم له، ج2، ص492 «یحرم علی المعتکف امور» «الرابع» لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

الف) احتیاط است.

ب) مانعی ندارد.

ج) به احتیاط واجب جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : سوال: با توجه به هدایة العباد معظم له، ج1، ص240، م1420 مبحث «یحرم علی المعتکف امور» لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

الف) در مورد بیع  و شراء مبنی بر فتوی است و در غیر بیع و شراء مانند صلح ، اجاره ، مضاربه احوط وجوبی است.

ب) مقصود از ضرورت و اضطرار را بیان نکرده اید مورد را ذکر کنید تا پاسخ مناسب داده شود.

ج) از مصادیق بیع است و حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : سوال: با توجه به اعروة الوثقی معظم له، ج2، ص82، مبحث «یحرم علی المعتکف امور» «الرابع» لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

الف) حرمت بیع و شراء به صورت فتوی است و سایر معاملات بنابر احتیاط وجوبی

ب) حلال می شود و اشکالی ندارد.

ج) حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : سوال: با توجه به التعلیقات علی کتاب عروة الوثقی معظم له، ص199، مبحث«فصل فی الاحکام الاعتکاف» حضرت آیت ا.. دربار? حرمت بیع و شراء در حال اعتکاف، حاشیه ندارد؛ لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

الف) بلی، فتوای معظم له با فتوای صاحب عروة الوثقی یکی است.

ب) حرمت بیع و شراء مبنی بر فتواست و سایر تجارت ها بر اساس احتیاط واجب است.

ج) همانند دیدگاه صاحب عروة الوثقی می باشد.

د) حکم فروش کتاب به معتکفین برای ارتقاء سطح فرهنگی ، اخلاقی، عقیدتی چیست؟

اگر از ضروریات به حساب آید اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : 1) آیا در هنگام اعتکاف، بیرون رفتن از مسجد به منظور گرفتن وضوی مستحبی جایز است؟

2) آیا در هنگام اعتکاف، بیرون رفتن از مسجد برا ی خوردن و سیگار کشیدن جایز است؟

3) آیا خوردن در داخل مسجد جایز است؟

آیت ا... خامنه ای : 1 و 2) خروج برای رفع حاجت و تجدید وضوء اشکال ندارد و همچنین خروج برای تهیه غذای مورد نیاز و یا غذا خوردن در بیرون و استعمال دخانیات در صورت ضرورت به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

3) غذا خوردن در داخل مسجد فی نفسه منعی ندارد. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      


حکم ایجاد مکان خاص داخل مسجد جهت طهارت و نظافت ( با بودن آن خارج مسجد)

سوال : اگر مکان هایی برای وضو و شستن دست ها و دندان ها در خارج از مسجد فراهم شده باشد، آیا واجب است مهیا کردن مکان خاصی داخل مسجد، تا معتکف از مسجد خارج نشود؟

آیت ا... خامنه ای : صرف نیاز به خروج از مسجد برای طهارت و نظافت برای جواز خروج کافی است و تهیه ی مکانی داخل مسجد برای آن چه ذکر شد، واجب نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : حکم اعتکاف به نیابت از موارد زیر چیست؟

الف) یکی از اموات

ب) اموات متعدد

ج) شخص زنده

آیت ا... خامنه ای : نیابت از یک نفر زنده یا مرده صحیح است ولی نیابت از بیش از یک نفر جایز نیست چه نیابت از احیاء باشد یا اموات ولکن جایز است اعتکاف را انجام دهد و ثوابش را برای آن ها (احیاء و اموات) هدیه کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف و ب) مانعی ندارد ولی باید روزه ها را نیز برای آن افراد بگیرد.

ج) اشکال دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : حکم اعتکاف مسافر در مساجد مدینه، کوفه، مسجد الحرام، سهله و... و مشاهد مشرفه بدون نذر و قصد اقامه چیست؟

آیت ا... خامنه ای : بدون نذر و یا قصد اقامه نمی تواند در سفر روزه بگیرد و فرقی بین مکانهای مختلف وجود ندارد البته در خصوص مدینه منوره می تواند برای حاجت سه روز روزه گرفته و در ضمن معتکف هم بشود.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : باطل است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : با توجه به عدم امکان قصد اقام? عشره جهت روزه گرفتن، آیا از طریق نذر شرعی می توانند صوم این سه روز را بر خود واجب نموده و در اعتکاف شرکت نمایند؟

آیت ا... خامنه ای : مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : اگر نذر کرده باشد سه روز در سفر روزه بگیرد، آیا اعتکافش صحیح واقع می شود؟

امام خمینی (ره) : اگر در سفر یا حضر نذر کند که سه روز روزه مستحبی در سفر بگیرد، در همان سفر می تواند معتکف شود.(تحریر الوسیله، 1408هـ ق، ص294، م1)

آیت ا... خامنه ای : سوال1: اگر کسی بخواهد در خارج از شهر خود اعتکاف کند به طور مثال در مکه مکرمه و از ساکنین مکه نباشد و قصد ده روز هم نکند، آیا نذر کافی است؟ و صیغه آن چیست؟ اگر نذر صحیح است آیا می تواند در خلال ماه رمضان نذر کند؟

نذر روزه در سفر، مانعی ندارد و با این نذر، روزه و اعتکافش صحیح است، ولی احتیاط (واجب) آن است که نذر قبل از شروع در سفر باشد و صیغه ی آن عبارت است از: " الله علیّ أن اصوم فی سفری الی کذا".

سوال2: شخصی که مفطری انجام نداده، در سفر در ساعت ده مثلا نذر می کند که امروز را روزه می گیرم، آیا نذر او صحیح است یا باید نذر قبل از سفر و قبل از طلوع فجر باشد؟

در روزه مستحبی در سفر که با نذر صحیح است، مشروط است به این که نذر در حضر منعقد شده باشد.

سوال3: شخصی در مکه معظمه قصد اعتکاف دارد و قبل از سفر نذر روزه ننموده، آیا در همان جا می تواند نذر کند و روزه بگیرد یا حتما باید نذر، قبل از سفر باشد؟

اگر قبل از سفر نذر روزه مستحبی در سفر ننموده، روزه در سفر صحیح نیست بنابر این اعتکاف او هم صحیح است نخواهد بود. (تحریر الوسیله، 1408هـ ق، ص294، م1)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی اگر در زمان عمل به نذر معتکف شود اشکالی ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : الف) حکم اعتکاف زنی که شک در حیض یا استحاضه دارد، چه در روز اول یا دوم یا سوم، چیست؟ آیا قضا بر او واجب است؟

ب) آیا غسل های استحاضه شرط صحت اعتکاف است؟

آیت ا... خامنه ای : الف) اگر حالت قبلی او پاک بودن است به شکش اعتنا نکند.

ب) این غسل ها شرط صحت اعتکاف نیستند مگر غسل هایی که در صحت روزه ی معتبر در اعتکاف شرط هستند. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
<      1   2   3   4   5   >>   >