سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال : آیا معتکف می تواند شش روز یا ده روز نیت اعتکاف بکند؟ُ

آیت ا... خامنه ای : اشکال ندارد ولی پس از هر دو روز اعتکاف روز سوم واجب میشود البته از روز نهم به بعد این حکم بنابر احتیاط می باشد.(اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی: مانعی ندارد. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : چه نوع محرماتی مبطل اعتکاف می باشد؟

آیت ا... اراکی : هر چیزی که روزه را باطل می کند اگر در روز واقع شود اعتکاف را نیز باطل می کند همچنین جماع چه در روز و چه در شب مبطل است و بنا بر احتیاط واجب، لمس و بوسیدن با شهوت و سایر محرمات مثل خرید و فروش و بوئیدن بوی خوش و غیره مبطل اعتکاف است بلکه خالی از قوت نیست، اگر چه خالی از اشکال نیست.(عروة الوثقی، ج2، ص88، م3)

آیت ا... بهجت : هر چیزی که مبطل روزه است، مبطل اعتکاف نیز می باشد. و همچنین فاسد می کند اعتکاف را جماع، ولو در شب. بنابر احتیاط واجب سایر محرمات اعتکاف نیز مبطل اعتکاف می باشد.(وسیلة النجاة، ج1، ص337، م2)

آیت ا... تبریزی : محرمات اعتکاف موجب بطلان اعتکاف نمی شود مثل محرمات احرام که احرام را باطل نمی کند. ولی جماع چه در شب و چه در روز مبطل اعتکاف می باشد.

(اگر اعتکافی که باطل شده، واجب معین باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضاء نماید و اگر واجب غیر معین باشد باید اعتکاف را از سر بگیرد و اگر اعتکاف مستحبی باشد و بعد از روز دوم باطل شود بنا بر احتیاط واجب باید قضاء نماید ولی قبل از آن قضاء ندارد.(منهاج الصالحین، 1426ه ق، ج1، ص297، م1080 و 1081و 1082)

آیت ا... خامنه ای : سوال: الف) چه نوع محرماتی مبطل اعتکاف می باشد؟

ب) بوئیدن عطریات و ریاحین و... برای معتکف چه حکمی دارد؟

الف) 1. با توجه به اینکه اعتکاف بدون روزه صحیح نیست لذا کلیه اموری که سبب بطلان روزه می شود سبب بطلان اعتکاف نیز می شود.

2. خروج عمدی از مسجد بدون اسباب مجوزه

3. اگر کسی در حال اعتکاف در مسجد جنب شد در صورتی که در مسجد نتواند بدون مکث و بدون تنجیس غسل کند باید برای غسل از مسجد خارج شود و چنانچه خارج نشد به لحاظ حرمت مکث در مسجد اعتکافش باطل است.

4. جماع ولو در شب و لمس کردن و بوسیدن از روی شهوت موجب بطلان اعتکاف است.

ب) حرام است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : جماع و بوئیدن بوی خوش و گیاهان با تلذذ و جدال در امر دین و دنیا به انگیزه ی اثبات غلبه و اظهار فضیلت مبطل اعتکاف می باشد و بنا بر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت، همچنین استمناء و خرید و فروش (مطلق  تجارت) مبطل اعتکاف است.

همه موارد بالا چه در شب و چه در روز مبطل اعتکاف است، هر گاه اعتکاف باطل شود اگر واجب معین باشد بنابر احتیاط واجب باید قضاء نماید.  و اگر واجب غیر معین باشد باید از سر گیرد و اگر اعتکاف مستحبی باشد و بعد از روز دوم باطل شده باشد بنا بر احتیاط واجب، باید قضاء نماید ولی قبل از آن قضاء ندارد.(منهاج الصالحین، ج2، ص324و 325، م1078، 1080 و 1082/ عروة الوثقی، ج2، ص81، م3)

آیت ا.. سیستانی : جماع و بوئیدن بوی خوش و گیاهان با تلذذ و جدال در امر دین و دنیا به انگیزه ی اثبات غلبه و اظهار فضیلت باشد بر معتکف حرام است. همچنین بنابر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت و استمناء و خرید و فروش بلکه مطلق تجارت بر معتکف حرام است. محرمات مذکور چه در روز واقع شود چه در شب، موجب بطلان اعتکاف می باشد. محرمات مذکور اگر سهوا انجام شود، مبطل اعتکاف نمی باشد حتی در جماع.(منهاج الصالحین، ج1، ص345و 346، م1078و 1080 و 1081 و 1082)

آیت ا... صافی گلپایگانی : هر چیزی که روزه را باطل می کند اعتکاف را نیز باطل می کند همچنین جماع چه در روز و چه در شب، عمدا یا سهوا موجب بطلان اعتکاف می باشد.

همچنین بنابر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت و سایر محرمات اعتکاف موجب بطلان اعتکاف می باشد، چه عمدا و چه سهوا.(هدایة العباد، 1416هـ ق، ج1، ص241، م1423)

آیت ا... فاضل لنکرانی : هر یک از مبطلات عمدی روزه، در صورتی که در روز واقع شود، مبطل اعتکاف نیز هست. هر گاه یکی از محرمات اعتکاف را سهوا انجام دهد اعتکاف باطل نمی شود، الا جماع چه عمدی و چه سهوی، در شب یا روز باشد موجب بطلان اعتکاف است. و بنا بر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت و سایر محرمات اعتکاف مثل خرید و فروش و بوئیدن بوی خوش و... مبطل اعتکاف است.(احکام الواضحه، ص271، م1111/ العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج2، ص82و 83، م 2605 و 2606)

آیت ا... گلپایگانی : هر چیزی که موجب بطلان روزه شود اعتکاف را نیز باطل می کند همچنین جماع چه در شب و چه در روز، عمدا یا سهوا مبطل اعتکاف است همچنین لمس و بوسیدن با شهوت مبطل است و بنابر احتیاط واجب سایر محرمات اعتکاف مبطل می باشد چه عمدا انجام شود چه سهوا.(هدایة العباد، ج1، ص282، م1424)

آیت ا... مکارم شیرازی : پنج چیز موجب بطلان اعتکاف می شود:

1- تمتع از همسر، خواه جماع باشد، یا لمس و بوسیدن، بنابر احتیاط.

2- استمناء بنابر احتیاط هر چند از طریق حلال باشد، مانند ملاعبه ی با همسر

3- بوییدن عطریات و بوهای خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد.

4- خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتیاط، ولی پرداختن به امور مباح دنیوی مانند خیاطی و امثال آن اشکال ندارد.

5- جدال بر سر مسائل  دنیوی یا دینی به قصد  غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت.

در این امور فرقی میان شب و روز نیست.(استفتائات جدید، 1383، ج3، ص108، س325)

آیت ا... نوری همدانی : تمام چیزهایی که روزه را باطل میکند موجب بطلان نیز می باشد هر گونه عمل شهوانی مانند آمیزش جنسی ، بوسیدن، لمس کردن نیز موجب بطلان اعتکاف است، گر چه در شب واقع شوند، خرید و فروش و استشمام بوها و گلهای معطر نیز اعتکاف را باطل می کنند.(هزار و یک مسئله فقهی، ج2، ص84، س289)

آیت ا... وحید خراسانی : کسی که اعتکاف می کند باید از اموری اجتناب نماید و ارتکاب آن ها اعتکاف را باطل می کند، ولی وجوب اجتناب از آن ها در اعتکافی که واجب معین نیست- در غیر جماع- بنابر احتیاط است.

1.      جماع و بنا بر احتیاط واجب استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند

2.       استمناء بنابر احتیاط واجب

3.      بوی خوش

4.      خرید و فروش حرام و بنا بر احتیاط واجب از هر تجارتی – هر چند به مصالحه و مضاربه و مانند این ها اجتناب کند. اجتناب شود.

5.      مجادله کردن به قصد غالب شدن و اظهار فضل بر هر امری چه از امور دینی باشد یا از امور دنیایی.

محرمات مذکور اگر عمدی باشد مبطل اعتکاف است چه در روز و چه در شب انجام شود و اگر سهوی باشد بنابر احتیاط واجب مبطل اعتکاف می باشد.(منهاج الصالحین، ج2، ص325، م1080 و 1081/ توضیح المسائل، 1379، ص516، م1761)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : چه چیز هایی بر معتکف حرام است؟

امام خمینی (ره) : 1- مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت و... )

2- استمناء بنابر احتیاط واجب گر چه استمناء بوجه حلال باشد (مثل نظر به زوجه)

3- استشمام، بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش، بنا بر احتیاط واجب سایر انواع کسب و تجارت را نیز باید ترک کند.

5- جدال کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(تحریر الوسیله، ج1، ص309/ القول فی احکام الاعتکاف ، عروة الوثقی، ج2، فصل فی احکام الاعتکاف، ص87)

آیت ا... اراکی : 1-مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت و... )

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3-بوییدن-بوی خوش برای لذت بردن.

4- خرید و فروش مطلق تجارت در صورت عدم ضرورت.

5- جدال کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(عروة الوثقی، ج2، ص87، فصل فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... بهجت : 1- مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت و... )

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3- استشمام، بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش، ترک انواع تجارت بنا بر احتیاط واجب

5- مجادله کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(وسیلة النجاة، ج1، ص336، م1208)

آیت ا... تبریزی : 1- مباشرت با زنان، جماع و احتیاطا لمس و بوسیدن با شهوت ترک شود.

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3- استشمام، بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش

5- جدال در امر دینی و دنیایی به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضل

6- باطل کردن روزه در روز سوم اعتکاف

7- خروج از مسجد بدون مجوزات خروج(منهاج الصالحین، 1426 ه ق، ج1، ص296، م1078/ استفتائات جدید، 1385، ص137و 138، 641)

آیت ا... خامنه ای : 1- مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت و... )

2- استمناء بنابر احتیاط واجب گرچه استمناء بوجه حلال باشد. (مثل نظر به زوجه)

3- بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش، بنا بر احتیاط واجب سایر انواع کسب و تجارت را نیز باید ترک کند.

5- جدال کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(تحریر الوسیله، ج1، ص309، القول فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... خوئی : 1- مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت بنابر احتیاط واجب)

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3- بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش

5- جدال کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(عروة الوثقی، ج2، فصل فی احکام الاعتکاف، ص80 / منهاج الصالحین، ج1، ص282، م1078)

آیت ا.. سیستانی : جماع و بنابر احتیاط واجب لمس و بوسیدن از روی شهوت

2- استمناء بنابر احتیاط واجب هرچه به وجه حلال باشد مثل نظر به زوجه

3-بوئیدن عطریات با لذت و بدون لذت و ریاحین با لذت.

4- خرید و فروش بلکه مطلق تجارت بنابر احتیاط واجب در صورت عدم ضرورت.

5- جدال در امور دینی و دنیوی به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1425ه ق، ج2، ص491و 492، فصل فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... صافی گلپایگانی : 1- جماع

2- لمس و بوسیدن به شهوت بنابر احتیاط واجب

3- استمناء بنابر احتیاط واجب

4- بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

5- بیع و شراء و بنابر احتیاط واجب هر نوع تجارتی مانند صلح، اجاره و.. را ترک کند.

6- جدال کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(هدایة العباد، 1416ه ق، ج1، ص240، م1417 الی 1422)

آیت ا... فاضل لنکرانی : 1- مباشرت با زنان به وسیله ی جماع – لمس – بوسیدن به شهوت

2- استمناء بنابر احتیاط واجب گر چه از حلال باشد. (مثل نظر به زوجه)

3-بوئیدن عطریات و ریاحین.

4- خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت بنابر احتیاط واجب.

5- جدال بر سر مسائل  دنیوی یا دینی به قصد  غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت.(العرة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج2، ص81 و 82، فصل فی احکام الاعتکاف،/الاحکام الواضحه، 1424هـ ق، ص270، م1109)

آیت ا... گلپایگانی : 1- مباشرت با زنان به وسیله ی جماع – لمس – بوسیدن به شهوت

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3- بوییدن بوی خوش و ریاحین برای لذت بردن.

4- خرید و فروش حرام مطلق تجارت ( در غیر ضروری) برای حوائج خود اعتکاف بنابر احتیاط واجب.

5- مجادله بر امور دنیوی یا دینی به قصد غلبه و اظهار فضیلت.(عروة الوثقی، ج2، ص87، فصل فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... مکارم شیرازی : پنج چیز بز معتکف حرام است:

1.       تمتع از همسر، خواه جماع باشد، یا لمس و بوسیدن، بنابر احتیاط.

2.       استمناء بنابر احتیاط هر چند از طریق حلال باشد، مانند ملاعبه ی با همسر

3.       بوییدن عطریات و بوهای خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد.

4.       خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتیاط، ولی پرداختن به امور مباح دنیوی مانند خیاطی و امثال آن اشکال ندارد.

5.       جدال بر سر مسائل  دنیوی یا دینی به قصد  غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت.

در این امور فرقی میان شب و روز نیست.(استفتائات جدید، 1383، ج3، ص108، س325)

آیت ا... نوری همدانی : - مباشرت با زنان( جماع – لمس – بوسیدن به شهوت و... )

2- استمناء بنابر احتیاط واجب

3- بوییدن بوی خوش چه با لذت باشد چه نباشد.

4- خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت در صورت عدم  ضرورت بنابر احتیاط

5- مجادله کردن در امور دنیوی یا دینی اگر به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشد.(تعلیقات علی العروة الوثقی، ص199، فصل اعتکاف)

آیت ا... وحید خراسانی : کسی که اعتکاف می کند باید از اموری اجتناب نماید و ارتکاب آن ها اعتکاف را باطل می کند، ولی وجوب از آن ها در اعتکافی که واجب معین نیست – در غیر جماع- بنابر احتیاط است.

1.       جماع و بنابر احتیاط واجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند.

2.       استمناء بنابر احتیاط واجب

3.       بوی خوش

4.       خرید و فروش حرام و بنابر احتیاط واجب از هر تجارتی – هر چند به مصالحه و مضاربه و مانند این ها اجتناب کند ، اجتناب شود.

5.       مجادله کردن به قصد غالب شدن و اظهار فضل بر هر اموری چه از امور دینی باشد یا از امور دنیایی.(توضیح المسائل، 1379، ص516، م1761)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

در مراسم اعتکاف باید قبل از اذان صبح در مسجد مستقر باشند، اگر دقایقی بعد از اذان بیایند اعتکاف چه صورتی دارد؟ و اگر روز سوم را که اعتکاف واجب می‌شود نمانند، کفاره آن چه می‌باشد؟

حضرت آیت‌الله بهجت(قدس ره)؛ اوّلی اشکال دارد، دومی لازم است بعداً آن را قضا کند، یعنی اعتکاف سه روز.
حضرت آیت‌الله خامنه ای (مدظله العالی) ؛ وقت آن از هنگام طلوع فجر روز اول تا غروب روز سوم است، بنابراین اگر یقین پیدا شود به حضور در مسجد هنگام طلوع فجر کفایت می‌کند و خروج در روز سوم، کفاره ندارد، لکن واجب است اعتکاف را از اول شروع کند.
حضرت آیت‌الله سیستانی (مدظله العالی) ؛ اگر بعد از فجر برسد آن روز به حساب نمی‌آید و اگر روز سوم نماند، اگر مجامعت نکند، کفاره ندارد، ولی قضای اعتکاف بنابر احتیاط واجب است.
حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی(قدس ره) ؛ باید روز چهارم را در مسجد بمانند، کفارة افطار روزة ماه رمضان است.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی (مدظله العالی) ؛ حتی چند دقیقه تأخیر جایز نیست و اگر کسی روز سوم را نماند، باید قضای اعتکاف را بجا آورد ?از سر شروع کند?.
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی (مدظله العالی) ؛ باید قبل از طلوع فجر صادق در مسجد باشد و کفاره آن مانند ماه رمضان است.
حضرت آیت‌الله تبریزی(قدس ره) ؛ باید قبل از طلوع صبح در مسجد مستقر شود و اگر روز سوم برود معصیت کرده، کفاره ندارد؛ جماع کفاره دارد.
حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی (مدظله العالی) ؛ باید در مسجد قبل از طلوع فجر تصمیم اعتکاف داشته باشد.
الف) نیت اعتکاف از چه زمانی شروع می‌شود؟ ب) آیا می‌شود از اول شب نیت کرد؟
حضرت آیت‌الله نوری همدانی (مدظله العالی) ؛ الف و ب) بلی، از اول شب می‌تواند نیت کند.
http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : آیا گفت و گو در مورد چیز های مباح هنگام اعتکاف جایز است؟

آیت ا... خامنه ای : مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : شخصی نذر ( یا شبه نذر) کرده معتکف شود، اگر عمدا و بدون عذر اعتکاف خود را بشکند آیا کفار? نذر بر عهده اش می آید یا کفاره ی اعتکاف و یا کفاره ی جمع؟ کفاره ی نذر و اعتکاف چه قدر است؟

آیت ا... خامنه ای : اگر نذر معین نباشد و اعتکافش را فاسد کند واجب است از سر بگیرد و اگر نذر معین باشد و آن را فاسد کند باید قضا نماید و فاسد کردن اعتکاف به غیر از نزدیکی کردن کفاره ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر نذر اعتکاف در زمان معینی کرده باشد  و آن را انجام ندهد کفاره حنث نذر واجب میشود. اما اگر نذر غیر معین باشد باید در ایام دیگر انجام دهد و کفاره ندارد مگر این که به طور کلی از عمل به نذر منصرف شود. و اگر روز سوم آن را رها کند علاوه بر کفار? حنث نذر، کفار? افساد اعتکاف هم واجب می شود و کفار? هر دو همان کفاره ی افطار عمدی روزه است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : شخصی نذر ( یا شبه نذر) کرده معتکف شود، اگر عمدا و بدون عذر اعتکاف خود را بشکند آیا کفار? نذر بر عهده اش می آید یا کفاره ی اعتکاف و یا کفاره ی جمع؟ کفاره ی نذر و اعتکاف چه قدر است؟

آیت ا... خامنه ای : اگر نذر معین نباشد و اعتکافش را فاسد کند واجب است از سر بگیرد و اگر نذر معین باشد و آن را فاسد کند باید قضا نماید و فاسد کردن اعتکاف به غیر از نزدیکی کردن کفاره ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر نذر اعتکاف در زمان معینی کرده باشد  و آن را انجام ندهد کفاره حنث نذر واجب میشود. اما اگر نذر غیر معین باشد باید در ایام دیگر انجام دهد و کفاره ندارد مگر این که به طور کلی از عمل به نذر منصرف شود. و اگر روز سوم آن را رها کند علاوه بر کفار? حنث نذر، کفار? افساد اعتکاف هم واجب می شود و کفار? هر دو همان کفاره ی افطار عمدی روزه است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : شخصی نذر ( یا شبه نذر) کرده معتکف شود، اگر عمدا و بدون عذر اعتکاف خود را بشکند آیا کفار? نذر بر عهده اش می آید یا کفاره ی اعتکاف و یا کفاره ی جمع؟ کفاره ی نذر و اعتکاف چه قدر است؟

آیت ا... خامنه ای : اگر نذر معین نباشد و اعتکافش را فاسد کند واجب است از سر بگیرد و اگر نذر معین باشد و آن را فاسد کند باید قضا نماید و فاسد کردن اعتکاف به غیر از نزدیکی کردن کفاره ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر نذر اعتکاف در زمان معینی کرده باشد  و آن را انجام ندهد کفاره حنث نذر واجب میشود. اما اگر نذر غیر معین باشد باید در ایام دیگر انجام دهد و کفاره ندارد مگر این که به طور کلی از عمل به نذر منصرف شود. و اگر روز سوم آن را رها کند علاوه بر کفار? حنث نذر، کفار? افساد اعتکاف هم واجب می شود و کفار? هر دو همان کفاره ی افطار عمدی روزه است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : کفار? بطلان عمدی اعتکاف چیست؟

آیت ا... خامنه ای : تنها در صورتی که با جماع افساد کرده باشد کفاره دارد و کفاره ی آن، کفاره ی افطار روزه ی ماه مبارک رمضان است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : کافره ی آن مانند کفاره ی افطار عمدی روزه است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : آیا می توان به علتی یا بدون علت در روز اول یا دوم، اعتکاف را قطع نمود؟ اگر در قطع نمودن اعتکاف تردید کنم آیا نیت آن از بین می رود و در نتیجه اعتکاف باطل می شود؟ آیا لازم است که نیت مستمر باشد؟

آیت ا... خامنه ای : در اعتکاف مستحبی قطع کردن آن در روز اول و دوم اعتکاف جایز است و در نیت اعتکاف، باید تا پایان روز سوم ادامه پیدا کند. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
<      1   2   3   4   5   >>   >