سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

من 48ساله هستم اگرقبل وبعدازدوره عادت ماهانه لکه بینی داشته باشم حکم نمازوروزه چیست؟

آیت الله خامنه ای : اگر لکه‌های کوچک قبل از دوران عادت ماهانه خون نباشد و یا در سه روز اول مستمر نباشد حکم حیض را ندارد و اگر خون باشد و به‌گونه‌ای است که بگویند حیض را جلو انداخته محکوم به حیض است و اما نسبت به بعد از دوران عادت ماهانه اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد و اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏‌هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه ‏ها محکوم به حیض است.آیت الله وحید خراسانی : باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست ، هر چند احتیاط مستحبّ این است که در مانند صورت دوم ، جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

ابتداى حیض لازم است خون بیرون بیاید ، ولى لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید ، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافیست ، ولى بودن در رحم کافى نیست ، و چنانچه در بین سه روز مختصرى پاک شود به نحوى که در بین زنها متعارف است ، باز هم حیض است.

اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ، باید احتیاط کند یا قدرى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد ـ و احتیاط مستحبّ این است که در حالى که ایستاده و شکم خود را به دیوار چسبانیده و پا را روى دیوار بلند کرده است این کار را انجام دهد ـ پس اگر پاک بود غسل کند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر پاک نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است ، باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند ، و اگر سر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل نماید.

و اگر عادتش کمتر از ده روز است ، در صورتى که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک مى شود نباید غسل کند ، و اگر احتمال دهد که خون او از ده روز مى گذرد ، واجب است یک روز عبادت را ترک کند ، و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد ، و احتیاط مستحبّ این است که تا روز دهم بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند ، و این حکم مختص زنى است که قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده ، و گرنه باید ایّام عادتش را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد هم? آن حیض محسوب مى شود.

آیت الله سیستانی : آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه زردی ببیند ،به معنای استمرار عادت ماهیانه محسوب میشود ـ مادامی که از ده روز تجاوز نشده باشد ـ و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سؤال :خانمی که مضطربه است اگر چند ماه (بیش از دو ماه )پشت سر هم ، بیشتر از 10روز خون ببیند ،چه مقدار از این خونها حیض و چه مقدار از آن استحاضه می باشد؟

آیت...امام خمینی(ره) :حکم مضطربه را دارد .(مضطربه اگر خونهایی که می بیند یک جور باشد چنانچه عادت خویشان او هفت روز است ،هفت روز را حیض و مابقی را استحاضه بگیرد و اگر کمتر یا بیشتر از هفت روز است در تفاوت با هفت احتیاط کند و اگر خونهایی که می بیند یک جور نیست و خون هایی که صفات حیض دارد از سه روز کمتر و ده روز بیشتر نیست همان حیض و مابقی استحاضه است و اگر خونی که با نشانه حیض می بیند از سه روز کمتر باشد همان را حیض و بقیه تا هفت روز را احتیاط کند .(توضیح المسائل ،ص66،م495،و494)

 آیت ...اراکی(ره): حکم مضطربه را دارد .(مضطربه اگر خونهایی که می بیند یک جور باشد چنانچه عادت خویشان او هفت روز است ،هفت روز را حیض و مابقی را استحاضه بگیرد و اگر کمتر یا بیشتر از هفت روز است در تفاوت با هفت احتیاط کند و اگر خونهایی که می بیند یک جور نیست و خون هایی که صفات حیض دارد از سه روز کمتر و ده روز بیشتر نیست همان حیض و مابقی استحاضه است و اگر خونی که با نشانه حیض می بیند از سه روز کمتر باشد همان را حیض و بقیه تا هفت روز را احتیاط کند .(توضیح المسائل ،ص66،م495،و494)

آیت...بهجت (ره):با فقد تمییز و عدم امکان رجوع به عادت اقارب احوط اختیار هفت روز در هر ماه است .و این احتیاط مربوط به مبتدئه یا ناسیه نیست . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی: چنانچه دارای عادت مستقّره است همان ایام را حیض قرار دهد و اگر عادت مستقّره ندارد ولی خون دارای اوصاف است آن مقدار که اوصاف حیض دارد حیض است و اگر دارای اوصاف نیست ، شش روز یا هفت روز از اول رؤیت خون را حیض قرار دهد .تفصیل این مسئله در رساله مذکور است والله العالم  ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

  آیت ...خامنه ای: اگر رنگ خونها مختلف است یعنی برخی سیاه یا سرخ و برخی زرد هستند در این صورت رجوع به تمییز بکند و آنچه را به صفت حیض است حیض قرار داده و غیر از آن را استحاضه قرار میدهد و اگر رنگ خون ها یکی باشد و اقارب متحد العاده نداشته باشد بنابر احتیاط واجب 7روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 آیت...خویی(ره):حکم مضطربه را دارد (اگر دارای تمیز باشد خون دارای صفات حیض  و اگر فاقد تمییز باشد شش یا هفت روز را حیض و ما بقی استحاضه است (توضیح المسائل ،ص83،م500،501،المسائل المنتخبه،ص27،و28،م62)

آیت...سیستانی: اگر قسمتی از خون واجد صفات حیض باشد و قسمتی نباشد و آن قسمت که واجد است از سه روز کمتر و از 10روزبیشتر نباشد واجد صفات حیض است و فاقد ان استحاضه است و اگر همه واجد یا فاقد باشند باید مقدار حیض را با مراجعه به عادت بقیه زنان فامیل هم با او معلوم نباشد تعیین کند و اگر ممکن نبود یا عادت معینی نداشتند عددی را خود از3تا10انتخاب میکند که مناسب سن و مزاج او باشد و آن را حیض و مابقی استحاضه قرار میدهد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

  آیت...شبیری زنجانی:حکم مضطربه را دارد.(توضیح المسائل ج1،ص124،و125،م501و500)

 آیت ...صافی گلپایگانی:به مسئله شماره ی 500و 501توضیح المسائل حقیر مراجعه شود.            ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 آیت...فاضل لنکرانی :اگر عادت اقارب چنین زنی هفت روز می باشد همان هفت روز حیض و بقیه استحاضه است و اگر عادت اقارب این زن کمتر یا بیشتر از هفت روز باشد در مابه التفاوت بین عادت اقارب و هفت روز بنابر احتیاط واجب باید جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه و بعد از آن در بقیه ایام احکام استحاضه را رعایت کند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره):حکم مضطربه را دارد ( اگر فاقد تمییز باشد به عادت خویشان رجوع کند و اگر خویشان عادتی ندارند یا مختلف هستند سه یا هفت یا شش روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند و اگر واجد صفات باشند و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز باشد طبق فاقد صفات عمل کند )  ( توضیح المسائل ،ص87،م501،500دارالقرآن کریم ،1414ه.ق،هفت و چهار)

 آیت ...مکارم شیرازی: به مسائل 474توضیح المسائل ما مرجعه شود . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی: حکم مضطربه را دارد ( اگر فاقد تمییز باشد چنانچه عادت خویشان هفت روز باشد ،هفت روز را حیض و اگر کمتر و بیشتر از هفت روز باشد در تفاوت بین عادت خویشان و هفت روز احتیاط کند و اگر واجد تمییز باشد چنانچه خونی که صفات دارد از سه روز کمتر باشد همان را حیض قرار داده و تا هفت روز احتیاط کند.)(توضیح المسائل ،ص103،م496و495)

آیت ...وحید خراسانی: حکم مضطربه را دارد ( اگر فاقد تمییز باشد طبق عادت خویشان اگر ششیا هفت روز باشد حیض وبقیه استحاضه است و اگر کمتر یا بیشتر باشد بین عدداقاربوشماره شش وهفت عمل به احتیاط کند .و اگر واجد تمییز باشدو خونهای دارای صفات کمتر از سه روز وبیشتر از ده روز باشد شش تا هفت روز را حیض و مابقی استحاضه است .(توضیح المسائل صٌ283م501و500،منهاج الصالحین مدرسة الامام باقر العلوم ،ص62و63)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سؤال1ـ اگر خانمی که عادت شش روزه دارد یک ماه تا روز نهم خون ببیند و روز دهم پاک شود و رو ز یازدهم مجدداً خون ببیند وظیفه او چیست؟چه روزهایی را حیض و چه روزهایی را استحاضه قرار دهد

*سؤال2ـ در صورتی که خانم مضطربه باشد حکم قسمت (1) در مورد او چگونه است ؟

آیت...امام خمینی(ره) :از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد .    ( تحریرالوسیله ج1،ص50،و46،م18،م8)

 آیت ...اراکی(ره): از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد  .         (توضیح المسائل ،ص77،و76،م437،430)

آیت...بهجت (ره):ُ سؤال خانمی که عادت عددیه یا مضطربه دارد اگر یک ماه تا روز نهم .....

ج ـ تا آن روز نهم :حیض و خون روز یازدهم استحاضه است ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی:سؤال : با توجه به مسأله 512توضیح المسائل معظم له لطفاً پاسخ سؤالات مطرح شده را مرقوم فرمایید:

سؤال1)در صورتی که بعد از عادت و در ضمن ده روز خونی به صفات حیض ببیند و قبل از تمام ده روز قطع شود تمام روزهایی که خون دیده ،حیض است و آنچه بعد از ده روز بدون فاصله شدن ده روز ببیند چه دارای صفات باشد یا نباشد استحاضه محسوب میشود و اگر خون بعد از عادت ، صفات حیض را ندارد مثلاً زرد رنگ است عمل استحاضه را باید انجام دهد والله العالم

ج2ـ در بین ده روز وظیفه ی مضطربه را انجام می دهد و پس از وظیفه ،حکم مسئله قسمت(1) را دارد والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )  

 آیت ...خامنه ای: سؤال خانمی که عادت عددیه یا مضطربه دارد اگر یک ماه تا روز نهم .....

ج ـ خونی که تا روز نهم دیده  حیض و روز یازدهم استحاضه است ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خویی(ره): از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه است  .                   (عروةالوثقی ،ج1،ص225،م6،وص247،فصل فی الاستحاضه )

آیت...سیستانی:سؤال : با توجه به مسأله 496توضیح المسائل معظم له لطفاً پاسخ سؤالات مطرح شده را مرقوم فرمایید:

ج1ـ 9روز اول حیض و خون بعد از ده روز استحاضه است البته بعد از ده روز کامل پس اگر وسط روز خون دیده باشد تا همان ساعت از روز یازدهم ده روز تمام است

ج2ـ فرقی ندارد . . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 آیت...شبیری زنجانی:نه روز اول و یک روز یازدهم حیض است و یک روز وسط که پاک می باشد باید غسل حیض کرده و عبادات خود را انجام دهد (توضیح المسائل ج1،ص106،م447)

 آیت ...صافی گلپایگانی: از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد .    (هدایة العباد ،،ج1،ص38،م224) )

آیت...فاضل لنکرانی : سؤال : با توجه به مسأله 502توضیح المسائل معظم له لطفاً پاسخ سؤالات مطرح شده را مرقوم فرمایید:

ج1ـدر فرض سؤال که روز نهم پاک شده است و دوباره روز یازدهم خون دیده است تا روز نهم را حیض قرار می دهد و روز یازدهم به بعد را استحاضه

ج2ـ فرقی نمی کند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره): از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد  .      (هدایة العباد ج1،ص46،م224)

 آیت ...مکارم شیرازی: از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد .    (تعلیقات علی عروة الوثقی ،ص91،مسائل6و7))

آیت...نوری همدانی:در فرض سؤال نه روز اول را حیض قرار دهد و روز یازدهم استحاضه می باشد .    ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...وحید خراسانی: از روز اول تا روز نهم حیض و از روز یازدهم به بعد را استحاضه قرار میدهد .    (منهاج الصالحین ،ج2،ص57،58،الفصل الثالث)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

*سؤال :خانمی که صاحب عادت عددیه یا  وقتیه و عددیه می باشد ، اگر چند ماه ( بیشتر از دو ماه )  پشت سر هم بیش از ده روز خون ببیند، آیا عادت او بهم خورده و عادت جدیدی برایش مستقر شده است ؟در این صورت حکم خونهایی که می بیند چیست ؟

آیت...بهجت (ره): حصول عادت جدیده  تنها در صورت دیدن دو مرتبه پشت سر هم بنحو تمائل بر خلاف عادت سابقه در صورتی است و در فرض سؤال عادت جدیده محقق نشده است و زوال عادت سابقه در صورتی است که به دفعات خلاف آن دیده شود به طوری که صدق کند عرفاً که برای او ایّام معلومه نیست ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

 آیت...تبریزی: در فرض سؤال که به مقدار عادت خون می بیند و بیش از آن نیز ادامه پیدا می کند و بیش از ده روز میشود : چنانچه در وقتیه در غیر وقت می بیند باید مانند عددیه عمل کند از اوّل مقداری را که به صفات حیض است به اندازه عدد سابق حیض قرار می دهد و بقیه را استحاضه و طبق وظیفه مقرره عمل میکند والله العالم ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...خامنه ای :سؤال : عادت عددیه خانمی 7روز است ، دو ماه پی در پی است که ایشان 12روز خون می بیند آیا عادت عددیه سابق ایشان بهم خودره است ؟وظیفه ایشان چیست ؟

ج ـ در فرض سؤال ، چنانچه در تمام این ایام صفات خون یکنواخت باشد یا تنها در مدّت ایام عادت صفات حیض را دارد ، عادت جدید حادث نشده و همان هفت روز حیض و بقیه استحاضه است و چنانچه در مدّت ده روز یا کمتر از آن در دو ماه پشت سر هم به طور یکنواخت صفات حیض را دارد عادت جدید حادث شده و به مقدار همان ایام حیض است و بقیه استحاضه . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...سیستانی: مضطربه است و حکم او بیان شد

ج ـ اگر قسمتی از خون واجد صفات حیض باشد و قسمتی نباشد و آن قسمت که واجد است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد واجد صفات حیض است و فاقد آن استحاضه است و اگر همه واجد یا فاقد باشند باید مقدار حیض را با مراجعه به عادت بقیه زنان فامیل هم با او معلوم نباشد تعیین کند و اگر ممکن نبود یا عادت معینی نداشت عددی را خود از 3تا10 انتخاب می کند که مناسب سن و مزاج او باشد و آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می دهد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...صافی گلپایگانی:در فرض سؤال عادت او بهم نخورده و صاحب عادت عددیه به مسئله 499و صاحب عادت وقتیه و عددیه به مسئله 492توضیح المسائل حقیر مراجعه نماید واله العالم ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...فاضل لنکرانی :در فرض سؤال عادت او از بین رفته و حکم مضطربه را دارد .

سؤال : خانمی که مضطربه است اگر چند ماه (بیش از دو ماه )پشت سر هم ، بیشتر از 10روز خون ببیند ،چه مقدار از این خونها حیض و چه مقدار از آن استحاضه می باشد ؟

اگر عادت اقارب چنین زنی هفت روز باشد همان هفت روز حیض و بقیه استحاضه است و اگر عادت اقارب این زن کمتر یا بیشتر از هفت روز باشد در مابه التفات بین عادت اقارب و هفت روز بنابر احتیاط واجب باید جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه و بعد از آن در بقیه ایام احکام استحاضه را رعایت کند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات/ با استفاده از استفتاء مندرج در کادر )

آیت ...مکارم شیرازی :عادتش تغییر نکرده و به همان حال سابق است . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...نوری همدانی : خانمی که صاحب عادت عددیه یا  وقتیه و عددیه می باشد ، اگر چند ماه ( بیشتر از دو ماه )  پشت سر هم بیش از ده روز خون ببیند،

الف)آیا عادت او بهم خورده و عادت جدیدی برایش مستقر شده است ؟

ب )در این صورت حکم خون هایی که می بیند چیست ؟

الف خیر ، عادت او بهم نخورده است .

ب) خونی که در روزهای عادت می بیند اگر چه نشانه حیض نداشته باشد ، حیض قرار میدهد و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد ، استحاضه است .       ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال :خانمی که صاحب عادت عددیه یا  وقتیه و عددیه می باشد ، اگر چند ماه ( بیشتر از دو ماه )  پشت سر هم بیش از ده روز خون ببیند، آیا عادت او بهم خورده و عادت جدیدی برایش مستقر شده است ؟در این صورت حکم خونهایی که می بیند چیست ؟

آیت...بهجت (ره): حصول عادت جدیده  تنها در صورت دیدن دو مرتبه پشت سر هم بنحو تمائل بر خلاف عادت سابقه در صورتی است و در فرض سؤال عادت جدیده محقق نشده است و زوال عادت سابقه در صورتی است که به دفعات خلاف آن دیده شود به طوری که صدق کند عرفاً که برای او ایّام معلومه نیست ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

 

آیت...تبریزی: در فرض سؤال که به مقدار عادت خون می بیند و بیش از آن نیز ادامه پیدا می کند و بیش از ده روز میشود : چنانچه در وقتیه در غیر وقت می بیند باید مانند عددیه عمل کند از اوّل مقداری را که به صفات حیض است به اندازه عدد سابق حیض قرار می دهد و بقیه را استحاضه و طبق وظیفه مقرره عمل میکند والله العالم ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

 

آیت ...خامنه ای :سؤال : عادت عددیه خانمی 7روز است ، دو ماه پی در پی است که ایشان 12روز خون می بیند آیا عادت عددیه سابق ایشان بهم خودره است ؟وظیفه ایشان چیست ؟

ج ـ در فرض سؤال ، چنانچه در تمام این ایام صفات خون یکنواخت باشد یا تنها در مدّت ایام عادت صفات حیض را دارد ، عادت جدید حادث نشده و همان هفت روز حیض و بقیه استحاضه است و چنانچه در مدّت ده روز یا کمتر از آن در دو ماه پشت سر هم به طور یکنواخت صفات حیض را دارد عادت جدید حادث شده و به مقدار همان ایام حیض است و بقیه استحاضه . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...سیستانی: مضطربه است و حکم او بیان شد

ج ـ اگر قسمتی از خون واجد صفات حیض باشد و قسمتی نباشد و آن قسمت که واجد است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد واجد صفات حیض است و فاقد آن استحاضه است و اگر همه واجد یا فاقد باشند باید مقدار حیض را با مراجعه به عادت بقیه زنان فامیل هم با او معلوم نباشد تعیین کند و اگر ممکن نبود یا عادت معینی نداشت عددی را خود از 3تا10 انتخاب می کند که مناسب سن و مزاج او باشد و آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می دهد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...صافی گلپایگانی:در فرض سؤال عادت او بهم نخورده و صاحب عادت عددیه به مسئله 499و صاحب عادت وقتیه و عددیه به مسئله 492توضیح المسائل حقیر مراجعه نماید واله العالم ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...فاضل لنکرانی :در فرض سؤال عادت او از بین رفته و حکم مضطربه را دارد .

سؤال : خانمی که مضطربه است اگر چند ماه (بیش از دو ماه )پشت سر هم ، بیشتر از 10روز خون ببیند ،چه مقدار از این خونها حیض و چه مقدار از آن استحاضه می باشد ؟

اگر عادت اقارب چنین زنی هفت روز باشد همان هفت روز حیض و بقیه استحاضه است و اگر عادت اقارب این زن کمتر یا بیشتر از هفت روز باشد در مابه التفات بین عادت اقارب و هفت روز بنابر احتیاط واجب باید جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه و بعد از آن در بقیه ایام احکام استحاضه را رعایت کند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات/ با استفاده از استفتاء مندرج در کادر )

آیت ...مکارم شیرازی :عادتش تغییر نکرده و به همان حال سابق است . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...نوری همدانی : خانمی که صاحب عادت عددیه یا  وقتیه و عددیه می باشد ، اگر چند ماه ( بیشتر از دو ماه )  پشت سر هم بیش از ده روز خون ببیند،

الف)آیا عادت او بهم خورده و عادت جدیدی برایش مستقر شده است ؟

ب )در این صورت حکم خون هایی که می بیند چیست ؟

الف خیر ، عادت او بهم نخورده است .

ب) خونی که در روزهای عادت می بیند اگر چه نشانه حیض نداشته باشد ، حیض قرار میدهد و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد ، استحاضه است .       ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

 

*سؤال:عادت عددیه فردی 7روز است .یک ماه 8روز و ماه دیگر 9روز خون می بیند و بعد از آن همیشه از ده روز تجاوز میکند .لطفاً بفرمایید:

*سؤال1:آیا میتوان 7روز حیض و بقیه را استحاضه قرار داد ؟

*سؤال2:آیا دو عدد غیر مماثل در عادت عددیه ، موجب بهم خوردن عادت می شود ؟

آیت...امام خمینی(ره) :ج1 ـ قرار دادن 7روز حیض و بقیه استحاضه محل تأمل است ( احتیاط واجب)       

ج2 ـ اگر خانمی دو بار غیر مماثل بر خلاف عادتش خون ببیند ، در بقاء عادت اولش محل تأمل است   .( تحریر الوسیله ج1،ص42، م12)

 آیت ...اراکی(ره):ج1ـ در فرض1 مزبور 7روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار بدهد .

ج2ـ دو بار عدد غیر مماثل برخلاف عدد عادت سابق موجب به هم خوردن عادت نمی شود . ( عروة الوثقی ج1، ص227،م10)

آیت...بهجت (ره):ج1ـ مسئله 420و421رساله

ج2ـ با توجه به وسیله النجاة معظم له ، مسأله 12(شماره 250)ص75،ج1، لطفاً بفرمایید : اگر خانمی که عادت عددیه هفت روزه دارد .یک ماه هشت روز و ماه دیگر نه روز خون ببیند و بعد از آن همیشه از ده روز تجاوز میکندآیا عادت او با دو بار خون دیدن غیر مساوی به هم میخورد ؟

ج ـ اگر صدق عرفی کند که این زن ، عادت معلومی ندارد ، عادت اولی او بهم خورده . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...تبریزی:ج1ـ در فرض مزبور هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار میدهد والله العالم

ج2ـ دو بار عدد غیر مماثل بر خلاف عدد سابق موجب بهم خوردن عادت نمی شود والله العالم. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

 آیت ...خامنه ای:ج1ـ در فرض سؤال قرار دادن 7روز حیض و بقیه استحاضه محل تأمل است و احتیاط ترک نشود .

ج2ـ باقی ماندن عادت قبلی ، در فرض مذکور محل تأمل است و احتیاط لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...خویی(ره):ج1ـ بنابر احتیاط واجب باید احکام صاحب عادت و مضطربه را رعایت کند (بین خونهایی که صفات حیض را دارد و عادتش احتیاط کند )

ج2ـ اگر خانمی دوبار غیر مماثل بر خلاف عادتش خون ببیند در بقاء عادت اولش اشکال است (عروة الوثقی ج1،ص227،م10)

آیت...سیستانی:ج1ـ اگر خون به یک رنگ باشد و زنان فامیل هم عادت عددی معینی نداشته باشند میتوان عدد7را معیار قراردهد.

ج2ـ آری به هم میخورد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...صافی گلپایگانی: با توجه به هدایة العباد  معظم له ، مسأله 231،ص39،ج1، اگر خانمی که عادت عددیه 7 روزه دارد .یک ماه8 روز و ماه دیگر9 روز خون ببیند و بعد از آن خونها همیشه از 10 روز تجاوز کندآیا عادت او با دو بار خون دیدن غیر مساوی به هم می خورد ؟

ج ـ بلی در فرض سؤال عادت بهم میخورد واله العالم . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...فاضل لنکرانی :بلی ایشان باید هفت روز را عادت قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر عادت اقارب او با هفت روز متفاوت است بنابر احتیاط واجب در مقدار تفاوت بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند  . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...گلپایگانی(ره):ج1ـ در فرض مزبور هفت را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد .

ج2ـ دو بار عدد غیر مماثل بر خلاف عدد سابق ، موجب به هم خوردن عادت نمی شود .( عروة الوثقی ،ج1،ص227،م10،هدایة العباد ، دارالقرآن الکریم ،1413ه.ق،الاولی،47،م231)

 آیت ...مکارم شیرازی:ج1ـ در مواردی که از ده روز تجاوز می کند باید همان هفت روز ایام عادت قرار دهد.

ج2ـ هر گاه عدد غیر مماثل یکسان باشد (مثلاً دو با ر هشت روز ببیند در حالیکه عادت او هفت روز بوده ) عادت او تبدیل میشود . . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات 

آیت...نوری همدانی:ج1ـ در فرض سؤال که خون دیدن از ده روز گذشته است چنانچه همه ی خونهایی را که دیده یک جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره ی روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد .برای اطلاع بیشتر به مسأله 494توضیح المسائل مراجعه فرمایید.

ج2ـ خیر ، موجب بهم خوردن عادت نمی شود . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      

*سؤال: وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه ،زلزله و مانند آن چیست؟

آیت...امام خمینی(ره) :نماز آیات واجب نیست.(تحریر الوسیله نشر اسلامی 1424ه.ق،ج1،ص173،م6)

آیت...بهجت (ره): با توجه به وسیلة النجاة معظم له ،ج1،ص81،م283،.ص231،م801،لطفاً بفرمایید : وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف چیست؟آیا بعد از پاک شدن از حیض یا نفاس ،باید آنرا به جا آورد؟به چه نیتی ؟

بله باید به نیت اداء آن را به جا آورد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 آیت...تبریزی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد .(توضیح المسائل ،باقر العلوم1383 ، ص227،م 1515مسائل منتخبه ،ص170،م461،منهاج الصالحین ،ج1،ص68،م233)

  آیت ...خامنه ای: اگر در حال حیض یا نفاس زن خسوف و کسوف اتفاق بیفتد و تا باز شدن ماه و خورشید حیض ونفاس ادامه داشته باشد ، نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است حکم نماز آیات بالنسبه به حائض ونفساء در صورتی که زلزله اتفاق بیفتد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 آیت...خویی(ره): اگر در حال حیض یا نفاس زن ،رعدوبرق ومانند اینها اتفاق بیفتد، ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد(توضیح المسائل احیاء آثار الامام الخوئی،1422ه.ق،ص259،م1515،تعلیقه بر عروةالوثقی،ج1،ص229،الحادی عشر، پاورقی4،وص547،م20،پاورقی4،)

 آیت...سیستانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن زلزله اتفاق بیفتد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد( توضیح المسائل دفتر آیت...سیستانی، 1425ه.ق،ص296،1487،تعلیقه بر عروةالوثقی،،ج2،ص218،و219،م20،پاورقی702)

  آیت...شبیری زنجانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن ، زلزله رعد و برق و مانند اینها اتفاق بیفتد، ، بنابر احتیاط واجب باید بعد از پاک شدن، نماز آیات را بخواند( توضیح المسائل دفتر معظم له ،1384،ج1،ص349،م1515)

 آیت ...صافی گلپایگانی: نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست ولی بعد از پاک شدن بنابر احتیاط مستحب آن را به جا آورد و بنابر احتیاط نیت ادا کند (توضیح المسائل ص298،م1515،هدایةالعباد،ج1،ص150،م867)

آیت...فاضل لنکرانی :اگر در حال حیض یا نفاس زن زلزله یا سایر آیات پدید آمد بنابر احتیاط واجب پس از پاک شدن نماز آیات را به ادا به جا آورد.(توضیح المسائل 1384،ص246و247م1510و1518،عروةالوثقی ،ج1،ص550،م20،پاورقی3،وص220،الحادی عشر)

آیت...گلپایگانی(ره): نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست ولی بعد از پاک شدن بنابر احتیاط لازم  باید به نیت ادا به جا آورد (توضیح المسائل ص260،م1515،هدایةالعباد،ج1،ص176،م867)

آیت...نوری همدانی: وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف،زلزله و... چیست؟

ج ـ در فرض سؤال واجب نیست و به مسئله 1503 توضیح المسائل مراجعه شود

سؤال :اگر در حین حادثه طبیعی یا بعد از آن پاک شود چطور؟

ج ـ اگر در حین حادثه پاک شود نماز ایات بر وی واجب می شود و به مسئله1503مراجعه نمائید

مسئله 1503: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز میشوند در حال حیض یا نفاس باشد؛ نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ...وحید خراسانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.(توضیح المسائل مدرسه باقر العلوم،1383،ص473،م1514،منهاج الصالحین،ج2،ص217،المبحث الاول پاورقی468)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال: وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف چیست؟

آیت...امام خمینی(ره) :اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز میشوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد .(توضیح المسائل ،ص200،م1506،تحریر الوسیله نشر اسلامی ،1424ه.ق،ج1،ص173،م6)

 آیت ...اراکی(ره): اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز میشوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد .(توضیح المسائل ،تبلیغات حوزه علمیه قم ،1372،ص274،م1543)

آیت...بهجت (ره): با توجه به وسیلة النجاة معظم له ،ج1،ص81،م283،.ص231،م801،لطفاً بفرمایید : وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف چیست؟آیا بعد از پاک شدن از حیض یا نفاس ،باید نماز آیات را قضا کند؟

سؤال: اگر زن در حین خسوف یا کسوف از حیض یا نفاس پاک شد و به اندازه ی غسل و یک رکعت نماز یا کمتر وقت داشته باشد ،وظیفه او چیست؟

ج ـ به مسئله 581رساله مراجعه شود .

مسأله 581: هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیر یا غسل کند تمام نماز بعد از وقت خوانده میشود باید تیمم کند و در صورتی که اگر وضو بگیرد یک رکعت از نماز در وقت میخواند وبقیه را خارج وقت ولی اگر تیمم کند تمام نماز را در وقت میخواند ،میتواند بنابر اظهر هر کدام را خواست انجام دهد ولی احتیاط مستحب در تیمم و خواندن تمام نماز در ووقت است و اگر با تیمم هم تمام نماز را نمیتواند در وقت بخواند باید بنابر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد ویک رکعت نماز را در وقت با وضو بخواند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات توضیح المسائل،ص114،م581)

آیت...تبریزی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد .(توضیح المسائل ،سرور، 1378 ، ص244،م1515،منهاج الصالحین ،ج1،ص68،م233)

 آیت ...خامنه ای:اگر در حال حیض یا نفاس زن خسوف و کسوف اتفاق بیفتد و تا باز شدن ماه و خورشید حیض ونفاس ادامه داشته باشد ، نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است حکم نماز آیات بالنسبه به حائض ونفساء در صورتی که زلزله اتفاق بیفتد. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خویی(ره): اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد(توضیح المسائل احیاء آثار الامام الخوئی،1422ه.ق،ص259،م1515،تعلیقه بر عروةالوثقی،ج1،ص229،الحادی عشر، پاورقی4،وص547،م20،پاورقی4،)

آیت...سیستانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد( توضیح المسائل دفتر معظم له 1425ه.ق،ص296،1487،تعلیقه بر عروةالوثقی،،ج2،ص218،و219،م20،پاورقی702)

 آیت...شبیری زنجانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ، پس هنگام خسوف یا کسوف خبر دار شده است ،بنابر احتیاط واجب ، باید قضا نماید و اگر خبر دار نشد و خسوف یا کسوف کلی بود ، بنابر احتیاط واجب قضا دارد والاّ قضا واجب نیست.(توضیح المسائل دفتر معظم له ،1384،ج1،ص349،م1515)

 آیت ...صافی گلپایگانی:نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست ولی بعد از پاک شدن بنابر احتیاط مستحب آن را به جا آورد و بنابر احتیاط نیت ادا و قضا نکند.(توضیح المسائل ص298،م1515،هدایة العباد دار القرآن الکریم ،1416ه.ق ،ج1،ص150،م867)

آیت...فاضل لنکرانی : اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز می شوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز آیات براو واجب نیستولی بنابر احتیاط واجب بعد از پاک شدن قضا نماید.(توضیح المسائل،1384،ص247،م1518،عروةالوثقی،،ج1،ص220،و221،الحادی عشر پاورقی3،وص550م20پاورقی3)

آیت...گلپایگانی(ره): نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست ولی بعد از پاک شدن بنابر احتیاط لازم باید به جا آورد و بنابر احتیاط نیت ادا و قضا نکند.(توضیح المسائل دارالقرآن الکریم ،1414ه.ق،ص260،م1515،ج1،ص176،م867)

 آیت ...مکارم شیرازی:سؤال وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف،زلزله و... چیست؟

اگر در حین حادثه طبیعی یا بعد از آن پاک شود چطور؟

نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیت...نوری همدانی: وظیفه زن حائض و نفسا ء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه خسوف و کسوف،زلزله و... چیست؟

ج ـ در فرض سؤال واجب نیست و به مسئله 1503 توضیح المسائل مراجعه شود

سؤال :اگر در حین حادثه طبیعی یا بعد از آن پاک شود چطور؟

ج ـ اگر در حین حادثه پاک شود نماز ایات بر وی واجب می شود و به مسئله1503مراجعه نمائید

مسئله 1503: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز میشوند در حال حیض یا نفاس باشد؛ نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ...وحید خراسانی: اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد ،نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.(توضیح المسائل مدرسه باقر العلوم،1383،ص473،م1514،منهاج الصالحین،ج2،ص217،المبحث الاول)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : ملاک و معیار در بهم خوردن زمان عادت چیست؟

اتفاق آراء مراجع: پاسخ: زنی که در حیض عادت دارد(وقتیه، عددیه، وقتیه و عددیه) اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره ی روزهای آن یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد عادتش بر می گردد به آنچه در این دو ماه دیده است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سؤال: اگر زنی قبل از ده روز از حیض پاک شود و نزدیکی صورت بگیرد و بعد از آن (قبل از ده روز) خون ببیند چه حکمی دارد؟

اتفاق آراء مراجع عظام: ( اشکال ندارد و کفاره به او تعلق نمیگیرد)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
<      1   2   3   4      >