سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
قبل از حیض لکه بینی دارم ؛ چون طبق قاعده باید سه روز لکه بینی ببینم و بعدش یقین به حیض بودن پیدا کنم، تو این یکی دو روزه که یقین به حیض ندارم و لکه می بینم ? وظیفه ام در مورد عیادات نماز و روزه چیست ؟اگه ممکنه به صورت دقیق بگید که این لکه بینی چطور یقین پیدا کنم حیض است     

آیت الله خامنه ایدر فرض سؤال حیض خصوص آن خون‌هایى است که داراى صفات حیض مى‌باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است که دستور آن در رساله توضیح المسائل حضرت امام«قدس سره» - 394 به بعد - مذکور است، مراجعه نمایید.؛ و اگر لکه‌هاى مذکور خون نباشد حکمی ندارد ولی اگر خون باشد ـ اگر چه به صورت لکه‌هاى زرد رنگ ـ در صورتى‌که در سه روز اول هر چند در باطن استمرار نداشته باشد حیض محسوب نمی‌شود و محکوم به استحاضه است.

آیت الله مکارم شیرازی :  عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند (بطورى که در میان زنها معمول است که گاهى عادت را جلو یا عقب مى اندازند) و روى هم رفته از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت دیده حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه مى باشد، همین طور اگر چند روز قبل از ایّام عادت به اضافه تمام عادت را خون ببیند، یا فقط چند روز بعد از عادت به اضافه تمام ایّام عادت را خون ببیند که اگر از ده روز تجاوز نکند، همه اش حیض است و اگر تجاوز کند فقط ایّام عادت حیض محسوب مى شود    . 

و درایام استظهار احتیاطا عبادات را انجام دهید واز محرمات اجتناب نمائید.

آیت الله وحید خراسانی : اگر خونى ببیند و شکّ کند که خون حیض است یا استحاضه ، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد ، باید حیض قرار دهد.

ـ   اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود ، و بعد سه روز خون در عادت یا با نشانه هاى حیض ببیند ، خون دوم حیض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.

ـ   اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حیض یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونى که داراى نشانه هاى حیض است یا در روزهاى عادت است ببیند و روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایى هم که در وسط پاک بوده حیض است.

ـ   اگر بعضى از روزها را حیض قرار دهد و عبادت نکند و بعد بفهمد حیض نبوده است ، باید نماز و روزه اى را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید ، و اگر به گمان این که حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد باید قضا نماید.

ـ   اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید براى عبادتهاى خود غسل کند ، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، نباید غسل کند.

 آیت الله سیستانی : تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز متصل نباشند ( ولو در داخل ) حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید, واگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا خارج شود وبعد در داخل ادامه پیدا کند) لکه ها حکم حیض را دارند و این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات شماست.


آیت الله فاضل لنکرانی : حداقل حیض سه روز خون دیدن مستمر است و لکه بینی حیض نیست بلکه استحاضه قلیله است که باید نمازها را بخوانید برای هر نماز هم وضو بگیرید برای دانستن احکام استحاضه به رساله توضیح المسائل که در همین سایت موجود است مراجعه کنیدhttp://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

اگه خانمی در بین ده روز حیض ، چند روزش پاک باشه ،مثلا از روز 5 تا 7 پاک بشه ولی از 7 تا 9 لکه بینی ببینه این چند روزی که پاک شده ، باید بنا بر حیض بگذاره، یا اون چند روز را پاک حساب کنه و عباداتشو انجام بده 

آیت الله خامنه ای : پاکی وسط حیض، حکم حیض را دارد.

آیت الله مکارم شیرازی : زنى که عادت دارد هرگاه سه روز یا بیشتر خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون، کمتر از ده روز باشد و تمام روزهایى را که خون دیده، بیش از ده روز نباشد، همه آن حیض است (امّا ایّامى که در وسط پاک بوده، پاک محسوب مى شود) و اگر زیادتر از ده روز باشد آن خونى که در عادت بوده حیض و دیگرى که نبوده، استحاضه است و اگر هیچ کدام در عادت نبوده آن خونى که داراى صفات حیض است حیض و دیگرى استحاضه است و اگر هر دو صفات حیض دارد، تا ده روز حیض محسوب مى شود بعد از آن استحاضه است.

آیت الله وحید خراسانی : اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حیض یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونى که داراى نشانه هاى حیض است یا در روزهاى عادت است ببیند و روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایى هم که در وسط پاک بوده حیض است.

مردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مُرده باشد یا کشتن آن به دستورى که در شرع معیّن شده نباشد ، و ماهى چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاک است.

آیت الله سیستانی : بنا به احتیاط واجب باید در این دو روز بین وظیفه حائض و غیر حائض جمع ببندید یعنی این که نماز واجب را بخوانید و روزه را بگیرید ولی از آمیزش با همسر و رفتن به مسجد و دست زدن به آیات قرآن خود داری کنید, و در پایان لکه بینی غسل حیض انجام دهید.

آیت الله فاضل لنکرانی : روزهایی که در ایام عادت پاک بوده و می داند دوباره خون می بیند و پیش از ده روز خون ببیند و تا ده روز قطع شود؛ روزهایی پاکی نیزحکم حیض را دارد و نباید نماز بخواند و اگر روزه بگیرد باطل است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

وظیفه خانمی که لکه بینی می بینید در حالی که  عادت ماهیانه  عددیه و وقتیه دارند 

آیت الله خامنه ای :در فرض سؤال حیض خصوص آن خونهایى است که داراى صفات حیض مى‌باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و اگر لکه بینى بیشتر از ده روز باشد، به مقدار عادت حیض و بقیه محکوم به استحاضه مى‌باشد ولى اگر تا قبل از ده روز قطع شود، همه آن محکوم به حیض مى‌باشد.

و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است که دستور آن در رساله توضیح المسائل حضرت امام«قدس سره» مذکور است، مراجعه نمایید.؛ ولى اگر خون در طول این مدت بر یک صفت است، به اقرباى نسبى خود از خواهر و مادر و عمه و خاله مراجعه کنید که اگر داراى عادت مضبوطى بوده‌اند باید مقدار عادت آنها را براى خود عادت قرار دهید و الا در هر ماه هفت روز را حیض قرار داده و بقیه استحاضه است

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب مى شود

آیت الله وحید خراسانی: اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ، باید احتیاط کند یا قدرى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد ـ و احتیاط مستحبّ این است که در حالى که ایستاده و شکم خود را به دیوار چسبانیده و پا را روى دیوار بلند کرده است این کار را انجام دهد ـ پس اگر پاک بود غسل کند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر پاک نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است ، باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند ، و اگر سر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل نماید.

و اگر عادتش کمتر از ده روز است ، در صورتى که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک مى شود نباید غسل کند ، و اگر احتمال دهد که خون او از ده روز مى گذرد ، واجب است یک روز عبادت را ترک کند ، و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد ، و احتیاط مستحبّ این است که تا روز دهم بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند ، و این حکم مختص زنى است که قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده ، و گرنه باید ایّام عادتش را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی:. اگر دختر تا ده روز لکه بینی داشته باشد و بعد از ان قطع شودهرخونی که تا ده روز می بیند حیض حساب می شود و چنانچه عادتش  7 روز باشد و بعد از 7 روز اطمینان به پاک شدن داشته باشد باید غسل کند و واجباتش را انجام دهد وچنانچه بعدا خون بییند و پیش از ده روز باشد حیض است و دوباره غسل حیض کند. اما اگر اطمینان به پاک شدن خود ندارد باید برای غسل صبر کند تا کاملا از پاک شدن خود مطمئن شود.

آیت الله سیستانی:‌تا ده روز کامل هر لکه ای ببیند حیض است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

مفهوم نفاس و مسایل آن نفاس چیست؟

نفاس در لغت به زایمانِ زن گفته مى شود و زنى که زایمان کرده «نُفَسأ» نامیده مى شود(213). و اما در اصطلاحِ فقه، نفاس به خونى گفته مى شود که همراه با خروجِ اوّلین جز بچه از شکم مادر خارج مى شودبه شرطى که قبل از ده روز، یا در پایان ده روز قطع گردد (و بعضى از فقها اضافه کرده اند که باید صدق زایمان و خون ولادت بنماید؛ بنابراین اگر چیزى سقط شود و شک کند که صدق زایمان مى کند یانه و یا این که پس از زایمان با فاصله زیاد خونى خارج شود که صدق خون ولادت نکند حکم به نفاس کردن مشکل است.)(1)
مسأله: خونى که زن پیش از بیرون آمدنِ اوّلین جز بچه مى بیند نفاس نیست.(2)
مسأله: تمامى فقها فرموده اند: ابتداى ده روز را باید بعد از تمام شدنِ ولادت محاسبه نمود، گرچه ولادت طول بکشد نه از زمانِ شروعِ ولادت، و اما احکام نفاس، از همان زمانِ شروعِ ولادت (اگر همراه با خون دیدن باشد) آغاز مى گردد ولى حضرت آیه الله سیستانى فرموده اند: ابتداى ده روز باید از زمان خون دیدن پس از ولادت محاسبه شود؛ زیرا ممکن است خون دیدن با فاصله از ولادت شروع شود.(3)
مسأله: در نفاس آیا لازم است خلقت بچه تمام باشد؟ بعضى از فقها مانند حضرت آیه الله مکارم فرموده اند: بنابر احتیاطِ واجب باید خلقتش تمام باشد؛ بنابراین اگر خونِ بسته اى از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند انسان مى شد باید میان اعمالِ زنى که از خون پاک است و کارهایى که حائض ترک مى کند جمع نماید و بعضى از فقها مانند حضرت آیه الله خوئى(ره) و حضرت آیه الله سیستانى فرموده اند: بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتى که زاییدن صدق کند خونى که تا ده روز ببیند خون نفاس است و بقیه فقها فرموده اند: لازم نیست خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر خونِ بسته اى هم از رحم خارج شود و خودِ زن بداند یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم مى ماند انسان مى شد. خونى که تا ده روز ببیند خون نفاس است.(4)
مسأله: هرگاه شک کند که چیزى سقط شده یا نه، یا چیزى که سقط شده اگر مى ماند انسان مى شد یا نه، لازم نیست وارسى کند، و خونى که از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نیست.(5)
مسأله: ممکن است خونِ نفاس یک آن بیشتر نیاید ولى بیشتر از ده روز نمى شود.(6)

چند نکته

.1 ملازمه اى میانِ عددِ روزهاى نفاس و مترتّب شدنِ احکام نفاس نیست؛ زیرا عدد را باید پس از تمام شدنِ ولادت حساب کرد ولى احکام نفاس، از زمان شروعِ ولادت مترتّب است البته گاهى هم یکى مى شوند.
.2 اگر زن روز دهم ولادت را خون ببیند فقط همان یک روز نفاس است و قبلش حکم طاهر را دارد.
.3 اگر زن روز سوم ولادت را خون ببیند و سپس پاک شود و دوباره روز دهم خون ببیند دو روز سوم و دهم به فتواى همه نفاس است. و اما در مورد روزهاى پاکِ وسط (از سوم تا دهم) بعضى از فقها مانند حضرت آیه الله مکارم و حضرت آیه الله فاضل فرموده اند: آن روزها حکم طاهر را دارد و بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) و حضرت آیه الله خوئى(ره) و حضرت آیه الله اراکى(ره) فرموده اند: حکم نفاس را دارد و بعضى از فقها مانند حضرت آیه الله گلپایگانى(ره) و حضرت آیه الله سیستانى فرموده اند: در آن روزهاى پاکِ وسط باید بین اعمال نُفَسأ و اعمال شخص طاهر جمع نماید.
.4 اگر زن فقط روز پنجم را خون ببیند فقط همان روز نفاس است و قبل و بعدش نفاس نیست و اما اگر روز اول ولادت و پنجم و دهم خون ببیند آن روزها قطعاً نفاس است و نسبت به پاکى هاى وسط در صورت قبل (3) حکمش بیان گردید.(7)
. 5 سؤال: از زنى بچه اى سقط شد و تا یک ماه از آلودگى پاک نشد، سپس او را «کورتاژ» کردند و بقیّه اى مثلاً انگشتى را از بقایاى بچّه در آوردند چون بچه در حقیقت الان بتمامه منفصل شده، آیا آلودگى این مدّت به ضمیمه ایّام نفاس تماماً نفاس است یا خیر و تکلیف نماز و روزه هاى او چیست؟
جواب: در فرض سؤال تمام محکوم به نفاس است.(8)
.6 نسبت به زنانى که براى سقط جنین عمل جراحى مى شوند، بعضى از فقها مانند حضرت آیه الله فاضل فرموده اند: اگر خونى که مى بینند مربوط به ولادت و سقط جنین باشد، احکام نفاس جارى است.(9)

1 - العروه الوثقى، ج 1، فى النفاس؛ توضیح المسائل مراجع، مسأله 508 و زیر مسأله 512.
2 - توضیح المسائل مراجع، مسأله 509.
3 - العروه الوثقى، ج 1، فى احکام النفاس، مسأله 1.
4 - توضیح المسائل مراجع، مسأله 510.
5 - همان، مسأله 512.
6 - همان، مسأله 511.
7 - مهذّب الاحکام، ج 3، ص 319؛ تحریر الوسیله، ج 1، فى النفاس، مسأله 1؛ العروه الوثقى، ج 1، فى احکام النفاس، مسأله 2.
8 - استفتاآت امام، ج 1، غسل حیض، سؤال 186؛ اجوبه الاستفتأات، ج 1، ص 68، سؤال 235.
9 - مهذّب الاحکام، ج 3، ص 305؛ جامع المسائل، حضرت آیه الله فاضل، ج 1، ص 62، سؤال 178.

      

ایا در این حال احرام و یا در حال حیض نزدیکی صورت بگیرید و نطفه منعقد گردد بچه حرام زاده است ؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال اگر زن و شوهر نزدیکی کنند، بچه حرام زاده نیست گرچه عمل یاد شده حرام بوده است.

آیت الله وحید خراسانی : هرگاه مرد در روزه ماه رمضان ، یا در حال حیض یا در حال احرام با زن خود نزدیکى کند ، معصیت کرده ، ولى اگر بچّه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است.

آیت الله سیستانی : خیر

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

کسی که شک دارد قرشی است یا غیر قرشی، وظیفة او نسبت به خون‌هایی که در فاصلة پنجاه تا شصت سالگی با شرایط حیض می‌بیند، چیست؟

امام خمینی(قدس ره)(؛ درملحق کردن قرشیه به غیر قرشیه اشکال است (بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند).
آیات عظام اراکی(قدس ره)؛ گلپایگانی(قدس ره)و صافی گلپایگانی(دام ظله)؛ استحاضه است.
آیت‌الله بهجت(قدس ره)؛ می‌تواند حیض قرار دهد.
آیت‌الله تبریزی(قدس ره)؛ اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیت‌الله خوئی(قدس ره)؛ اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بنابر احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیات عظام وحید خراسانی(دام ظله)و نوری همدانی(دام ظله)؛اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بنابر احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیات عظام سیستانی(دام ظله)؛ شبیری زنجانی(دام ظله)و مکارم شیرازی(دام ظله)؛ حیض است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی(قدس ره)؛ بنابر احتیاط، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 وظیفة مستحاضه نسبت به وضوی مجدد در نمازهای مستحبی پی در پی یا نماز مستحبی‌ای که بعد از نماز واجب خوانده می‌شود، چیست؟

آیات عظام امام خمینی(قدس سره)؛ اراکی(قدس سره)؛ بهجت(قدس سره)؛ خامنه‌ای(دام ظله)؛ صافی گلپایگانی(دام ظله)؛ فاضل لنکرانی(قدس سره)و گلپایگانی(قدس سره)؛‌ باید برای هر نماز، وضو بگیرد.
آیت‌الله تبریزی(قدس سره)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید بر هر نماز، وضو بگیرد. مستحاضة کثیره اگر بعد از انجام غسل نماز واجب، بخواهد نمازهای نافله بخواند، وضو نمی‌خواهد؛ ولی اگر بخواهد نمازهای مستقل مانند نماز آیات یا نماز شب و غیره بخواند، فقط نیاز به وضو دارد.
آیات عظام خوئی(قدس سره)و سیستانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه برای هر نماز، باید وضو بگیرد. مستحاضة کثیره اگر بخواهد بعد از غسل نماز واجب، نمازهای مستحبی یا واجب بخواند، وضو لازم ندارد.
آیت‌الله شبیری زنجانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد و مستحاضة کثیره بنا بر احتیاط واجب برای هر نماز، وضو بگیرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی(دام ظله)؛ در مستحاضة قلیله می‌تواند با یک وضو، چند نماز مستحبی پی در پی بخواند و بعد از وضو برای نماز واجب نیز بلافاصله می‌تواند نماز مستحبی بخواند. مستحاضة کثیره اگر بعد از نماز واجب، نمازهای مستحبی پی ‌در پی بخواند، وضو لازم نیست و اگر بخواهد در اوقات دیگر، نمازهای مستحبیِ پی‌ در پی بخواند، یک وضو کافی است.
آیت‌الله نوری همدانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد. در کثیره غسل از وضو کفایت می‌کند؛ یعنی با انجام غسل برای نماز واجب می‌تواند بعد از نماز، نمازهای مستحبیِ پی‌ در پی بخواند.
آیت‌الله وحید خراسانی(دام ظله)؛ قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد. کثیره اگر بعد از نماز واجب، نمازهای مستحبی پی ‌در پی بخواند، وضو لازم نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 آیا مستحاضه برای خواندن نماز احتیاط، سجده و تشهد فراموش شده و سجدة سهو، نیاز به غسل و وضوی مجدد دارد؟

آیات عظام امام خمینی(قدس سره)؛ ؛ سیستانی(دام ظله)؛ شبیری زنجانی(دام ظله)؛ فاضل لنکرانی(قدس سره) مکارم شیرازی(دام ظله)و نوری همدانی(دام ظله)؛ اگر آن‌ها را بعد از نماز فوراً به جا آورد، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد.
آیت‌الله وحید خراسانی(دام ظله)؛ برای خواندن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده و دو سجدة سهوی که برای تشهد فراموش شده باید به جا آورد، در صورتی که آن‌ها را بعد از نماز فوراً انجام دهد، واجب نیست کارهای استحاضه را انجام دهد و برای سجدة سهو نماز، انجام کارهای استحاضه لازم نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

وظیفة مستحاضه برای نماز آیات و اعادة فریضه

 آیا مستحاضه در موارد ذیل نیاز به غسل و وضوی مستقل دارد؟

الف) نماز آیات ب) اعادة نماز خوانده شده به نیت احتیاط به صورت فرادی یا جماعت
امام خمینی(قدس سره)؛ الف) اگر در وقت یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، احتیاط واجب آن است که با یک غسل و وضو به جا نیاورد و اگر در غیر وقت یومیه واجب شود، باید برای نماز آیات کارهایی را که برای نماز یومیه واجب است انجام دهد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله اراکی(قدس سره)؛ الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله خوئی(قدس سره)؛ الف) قلیله و متوسطه باید وضو بگیرند و مستحاضة کثیره بنابر احتیاط واجب باید غسل نماید و در کثیره، غسل کفایت از وضو می‌کند. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله‌ سیستانی(دام ظله)؛ الف) بنابر احتیاط واجب غسل و وضوی مستقل لازم است و لو در وقت یومیه اتفاق بیفتد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیات‌ عظام شبیری زنجانی(دام ظله) و فاضل لنکرانی(قدس سره) و گلپایگانی(قدس سره) ؛ الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله مکارم شیرازی(دام ظله ؛ در صورتی که غسل‌های روزانه خود را انجام دهد، غسل دیگری لازم نیست؛ ولی باید وضو بگیرد.
آیت‌الله نوری همدانی(دام ظله)؛ الف) بنابر احتیاط واجب غسل و وضو لازم است. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
* با توجه به مسئله 282 هدایة العباد و 427 توضیح المسائل، چنانچه مستحاضه کثیره بخواهد بعد از نماز فریضه، همان نماز را اعاده کند، یا نماز آیات بخواند یا نمازهای مستحبی پی در پی بخواند، آیا وضو و غسل مجدد لازم است یا به همان اکتفا کند؟
آیت‌الله صافی گلپایگانی(دام ظله) ؛ با استمرار دم برای نوافل یومیه، غسل فریضه است و در سایر موارد مانند نماز آیات و اعادة فریضه و نمازهای مستحبی مانند نماز جعفر طیّار غسل مجدد لازم است. الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

شرایط صحت روزة مستحاضه

* شرایط صحت روزة (واجب و مستحب) زن مستحاضه چیست؟

* آیات عظام امام خمینی(ره)(1)؛ تبریزی(ره)(2)؛ خوئی(ره)(3)؛ نوری همدانی(مد)(4) و وحید خراسانی(مد)(5)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسط مشروطه به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

* آیت‌الله بهجت(ره)(6)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه بنا بر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است.

* آیات‌ عظام سیستانی(مد)(7) و شبیری زنجانی(مد)(8)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه و کثیره مشروط به غسل‌ نیست.

* آیات‌ عظام صافی گلپایگانی(مد)(9) و گلپایگانی(ره)(10)؛ روزة زن مستحاضه متوسطه بنابر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره بنابر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

* آیت‌الله‌ فاضل لنکرانی(ره) (11)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است و انجام غسل شب گذشته، احتیاط مستحب است.

* آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)(12)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه کثیره بنا بر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

پی‌نوشت:

1. العروة ‌الوثقی، ج 1، ص 251، م 12، پاورقی 5 و ج 2، ص 46، الرابع، پاورقی 4؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 53، م 6.

2. استفتائات، ج 1، ص 138، س 656؛ توضیح المسائل، ص 66 ، م 424؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 72، م 252 و ص 270، م 992.

3. العروة الوثقی مع تعلیقه، ج 1، ص 235، م 12، پاورقی 3 و ص 236، پاورقی 1؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 68، م 252 و ص 266، م 992.

4. التعلیقات علی کتاب العروة‌ الوثقی، ص 71، م 12 و ص 189، م الرابع؛ توضیح المسائل، ص 86، م 419.

5. منهاج الصالحین، ج 2، ص 78، م 252 و ص 284، م 992؛ توضیح المسائل، ص 266، م 424 و ص 495، م 1651.

6. وسیلة النجاة، ج 1، ص 86، م 6 و ص 304،‌ م 1092؛ توضیح المسائل، ص 259، م 1321.

7. العروة ‌الوثقی مع تعلیقه، ج 1، ص 264، م 12، پاورقی 947 و ج 2، ص 450، الرابع، پاورقی 177؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 90، م 252.

8. المسائل الشرعیة، ص 94، م 424 و ص 357، م 1651.

9. هدایة العباد، ج 1، ص 48، م 287 و ص 219، م 1287؛ توضیح المسائل، ص 84، م 424 و ص 322، م 1652.

10. العروة الوثقی، ج 1، ص 251، م 12، پاورقی 6 و ج 2، ص 46، الرابع، پاورقی 3.

11. العروة الوثقی مع تعلیقات، ج 1، ص 227، م 12، پاورقی 2 و 3.

12. العروة الوثقی مع تعلیقات، ج 1، ص 274، م 12، پاورقی 9 و ج 2، ص 49، الرابع و ص 50، پاورقی 7؛ توضیح المسائل، ص 81، م 418.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2   3   4      >